Source publication
Article
Full-text available
ÖZ Turizmin küresel dünyada gelişmesiyle birlikte işletmelerin farklılaşma çabaları rekabetin artmasına yol açmıştır. Farklılaşma çabasına giren işletmeler bilginin kolay ulaşılabilirliğini özümseyerek sürekli takip ve sürekli gelişime açık duruma gelmeye başlamıştır. Gelişime ve bilgiye açık olan işletmeler sanal gerçekliği görmezden gelmeyerek tu...

Citations

... Sanal turun eğitim aracı olarak kullanılmasına yönelik yüksek lisans ve doktora tezlerinin (Özer, 2016;Altınbay, 2019;Daşdemir, 2019;Gılıç, 2020;Tay, 2020) ve makalelerin (Koca ve Daşdemir, 2018;Sungur ve Bülbül, 2019) özellikle son iki yılda yapıldığı görülmektedir. Turizm alanında ve turizmle doğrudan ilişkili olan müzelerde sanal turun kullanımına yönelikte yine tez (Toprak, 2019) ve makaleler (Arat ve Baltacıoğlu, 2016;Oruç, Yıldırım, İmamoğlu, Demiroğlu ve Mehmet Burak, 2017;Durmaz, Bulut ve Tankuş, 2018;Sürme ve Atılgan, 2019;Taşkıran ve Kızılırmak, 2019) bulunmaktadır. Arat ve Baltacıoğlu (2016) turizm pazarına yeni katılmış olan sanal gerçeklik kavramı üzerinde durarak bunun etkileri üzerine teorik bir araştırma yapmıştır. ...
Article
Full-text available
Gelişen teknoloji ortamında bilgiye hızlı erişim önemlidir ve bu erişimi sağlayan araçlardan birisi sanal turlardır. Kentlerin tanıtılması için de kullanılan sanal turlar kentlere erişebilmek, algılayabilmek ve kentlerin kültür miraslarını tanımak açısından önemli bir araçtır. Çalışmanın amacı tanıtım amacıyla hazırlanan kent sanal turları ve bu sanal turlarda kültür miraslarına yer verme oranlarını tespit etmek ve değerlendirmektir. Çalışmada Yandex ve Google arama motorlarında sanal tur, kent sanal turu, 3d gezi ve 360 tur anahtar kelimelerine il adları eklenerek arama yapılmış ve 26 ile ait 28 adet sanal tura ulaşılmıştır. Bulunan sanal turlardaki verilerin düzeni, müzik ve video gibi eklentiler ve sanal turda yer verilen kültür mirasının sayısı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda kent sanal turlarının genel olarak birbirinden farklı düzenlendiği, sanal turların herkes tarafından kullanılabilirliğini sağlayan ve bilgi veren eklentiler bakımından yetersiz olduğu ve kentlerin çok sayıda kültür mirası olmasına rağmen çok azına sanal turda yer verildiği görülmüştür ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
... Virtual reality application can be used as a useful tool especially for young people because of the interesting features that this technology offers (Carrozzino & Bergamasco, 2010). As a result, virtual reality will positively affect the efficiency and profit maximization of businesses in the sector (Durmaz et al., 2018). This research has contributed to the related literature in four ways. ...
Article
Full-text available
The aim of this research is to reveal the effects of brochures and virtual reality, which are among the promotional tools in destination marketing, on the purchasing intention and compare the results of these two promotional tools. The theoretical background of the research was established within the framework of the Theory of Planned Behavior (TPB). 120 potential tourists living in Eskişehir who intend to go on holiday, have been reached during the implementation phase of the research. Two questionnaires, i.e. the brochure involvement and virtual reality involvement questionnaires, were obtained from the participants. The data were analyzed through Smart PLS v.3.2.7. Research findings demonstrate that virtual reality is more successful in the perceived service quality and product attitude development. However, the effect of the brochure on the development of advertising attitudes is higher. Some suggestions are presented in line with the results of the research.
... Turistler televizyon, tablet, laptop, bilgisayar ve cep telefonu gibi birçok farklı platformlardan gitmek istedikleri destinasyonların videolarını izleyebilmektedirler. Fakat sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak (gözlük ve kumandalar) bir destinasyonun 360° ve 3 boyutlu videoyu izlerken gerçekmiş hissi oluşmaktadır (Yıldırım, Elban ve Yıldırım, 2018). Alan yazınında yapılan bazı çalışmalarda sanal gerçeklik deneyiminin kişilerin gerçekmiş hissi vererek yaşadığı olayı gerçekte de tercih etmesinde ve motivasyonunda etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Arat ve Baltacıoğlu, 2016;Durmaz, Bulut ve Tankuş, 2018). Bundan dolayı, çalışmanın amacı sanal gerçeklik teknolojileri kullanarak izlenen 360° videoların turistin seyahat motivasyonunu etkileyip etkilemediğini tespit etmektir. ...
Article
Full-text available
Geleneksel turizm pazarlaması, görsel ve duyusal faktörleri kullanarak turistin seyahat motivasyonu etkilemeyi amaçlar. Turistlerin satın alma davranışlarını etkilemek için tek boyutlu fotoğraf içeren broşürler kullanıldı. Teknolojik değişiklikler iki ve üç boyutlu fotoğraf ve videoların oluşturulmasını sağladı. Teknolojik değişikliklerden biri olan “Sanal Gerçeklik” ise bilgisayar ortamında üretilen gerçek zamanlı üç boyutlu bir etkileşim deneyimi sağlamaktadır. Bu araştırma, üç boyutlu sanal gerçeklik videolarının seyahat motivasyonunu etkileyip etkilemediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu model uygulanmıştır. Seyahat motivasyon ölçeği, kontrol grubuna herhangi bir müdahale olmaksızın farklı bir zamanda iki kez çözüldü. Deney grubu, ikinci kez cevaplamadan önce sanal gerçeklik gözlükleriyle üç boyutlu ve 360 derecelik bir video izleyerek manipüle edildi. Toplanan veriler ilişkili ve ilişkisiz örneklem t-testi ile analiz edildi. Araştırmanın sonuçları, sanal gerçeklik deneyimi olan deneysel grubun öntest ve sontest ortalama farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterdi. Sanal gerçeklik videolarının turistlerin seyahat etme motivasyonunu olumlu yönde etkilediği sonucuna varıldı.
Chapter
Technology has transformed the tourism industry over time, and today, this transformation has accelerated with digitalization and Industry 4.0. With the application of new generation technologies that shape Industry 4.0 to the tourism industry, the concept of smart tourism has entered the literature and digitalization has accelerated in tourism. It can be said that digital transformation has had an impact on tourist experiences. In this context, this chapter aims to describe the potential impact of digital transformation on the tourist experience. For this purpose, the following topics and concepts will be studied: uses of Industry 4.0 technologies in tourism industry, digital transformation, tourist experiences, and effects of digital transformation on tourist experience.
Chapter
Full-text available
In a destination that cares about information technologies and can keep up with new technological developments, it may be possible to provide that tourism resources are used correctly, not destroyed, and transferred to future generations. From this point of view, it can be said that technology has strategic importance in the production, development, marketing, and future existence of a destination or a tourism product in sustainable tourism. In addition, technological innovations developed in the service sector such as tourism can also provide the renewal of the products. Creating added value of the product is the core of the innovation process and is very important. Therefore, it is important to use information technologies to create alternative tourism types such as soft tourism developed as alternative to the environmental destruction of mass tourism, and rural tourism and farm tourism within the scope of ecotourism based on the creation of economic opportunities. Thus, the positive economic impacts of tourism by developing a new product and also using of ithe resources without being destroyed by eliminating environmental adverse effects can be sustained. In this context, the purpose of the research is to examine sustainable tourism practices in tourism destinations in Asia, and to reveal the importance of technological applications in terms of sustainable tourism, and to make recommendations to destinations for developing technology-based sustainable tourism applications
Book
Full-text available
Çalışma hayatı değişimin etkisiyle her geçen gün yeni bakış açıları, yeni kavramlar ve yeni çalışma davranışları ile zenginleşmektedir. Bu zenginliğin dinamikleri, işgücü piyasasını daha fazla kâr ve daha yüksek verimlilik beklentileriyle etkilemektedir. Dolayısıyla, işgücünün çalışma hayatının kendisinden beklediği şekilde davranış sergileyebilmesi, istihdam edilebilirliği için daha da önemli hale gelmektedir. İşgücünün sadece zihinsel ve fiziksel emeğini değil, aynı zamanda niteliklerini, duygularını, kişiliğini ve karakterini de değişime uydurarak örgütsel amaç doğrultusunda davranış sergilemesi, işgücü piyasasını pek çok farklı noktalarla etkileyerek karmaşık süreçleri yaratmaktadır. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, esneklik, kuralsızlaşma gibi etkilerle çalışma hayatı pek çok proaktif iş süreçlerine kavuşsa da aynı zamanda daha belirsiz, daha güvencesiz, daha riskli ve daha stresli bir çalışma hayatını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle değişimin dinamiklerini tanımlamak, çalışan davranışları ve işgücü piyasasında yaratacağı etkileri öngörebilmek işgücüne istihdam gücü sağlarken, örgütlere de önemli bir rekabet avantajı kazandıracaktır. Bu kitapta çalışma hayatındaki değişim dinamiklerinin işgücü piyasasına yansımaları, farklı başlıklar altında ele alınmaktadır. Alanında uzman akademisyenlerin perspektifinden değişimin etkileri çok değerli içgörüler içermektedir. Öncelikle değişim dinamiklerinden teknolojik gelişimin çalışma hayatına yansıması, sonrasında göçmenlerin işgücü piyasasına etkileri ele alınmaktadır. Değişimin çalışan ve örgüt davranışlarında yarattığı etkileri ifade eden bölümlerle çalışma hayatındaki değişim ve davranışa ilişkin yelpaze genişletilerek aktarılmaktadır. Doç. Dr. Özlem DEMİR tarafından yazılan “Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasına Etkileri” bölümü, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin çalışma hayatındaki değişim sürecine değinerek, Endüstri 4.0 ‘nın çalışma hayatına etkisini yeni çalışma biçimleri olarak yansıttığı gig ekonomisi ve platform çalışma kavramları üzerinden ele almaktadır. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, yeni meslek ve iş fırsatları sunarken aynı zamanda emeği teknoloji ile yarıştırmasından dolayı istihdam kayıpları ve güvencesiz çalışma biçimleri yaratarak işgücünü ekonomik, sosyal ve psikolojik pek çok risklere de maruz bırakmaktadır. Teknolojik gelişmenin en büyük risklerinden birisi de teknostrestir. Doç. Dr. Serdar YENER tarafından yazılan “ Teknostres“ bölümü ile teknolojik gelişmenin örgütlere yansıyacak olumsuz sonuçlarına ilişkin, yöneticilerin strateji geliştirmelerinin ve müdahaleler yapmalarının, yaşanacak teknostresi azaltmada oldukça etkili olduğunun altı çizilmektedir. Teknolojik gelişmenin ve dijitalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan metaverse kavramı da çalışma hayatını etkilemektedir. Dr. Öğr. Üyesi Okan TÜRK tarafından yazılan “Turizm ve Metaverse Üzerine Kavramsal Bir İnceleme” bölümü ile metaversenin tarihsel gelişim süreci ele alındıktan sonra turizm sektöründeki etkileri aktarılmaktadır. Metaversenin gelişmesiyle turizm sektörü çalışanlarının işlerini, sanal teknolojiye kaptırma riskinin olduğunun altı çizilmektedir. Teknolojik gelişmelerin çalışma hayatına yansıması ele alındıktan sonra göçün işgücü piyasası üzerindeki etkisi Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KILINÇ ve İrem Nur KARAÖZKÖK tarafından yazılan “Yedek İşgücü Ordusu Olarak Göçmenler: Tokat İli Örneği“ bölümü ile ele alınmaktadır. Çalışmada, yerli işgücünün çalışmaktan kaçındığı alanlarda göçmen işçilerin çalışmaya rıza göstermelerinin, işgücü piyasasını sermaye lehine tabakalaşması sonucunu doğurduğu önemle belirtilmektedir. Değişimin çalışma hayatında yarattığı etkiler Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN tarafından yazılan “İş Becerikliliği Davranışının X ve Y Kuşağı Üzerinden Çalışma Hayatına Yansıması” bölümü ile aktarılmaktadır. Kuşaklar arasındaki çalışma davranışı farklarının silikleşerek, kuşakların çalışma hayatının beklediği çalışma davranışlarını sergilemesi ve değişimin yarattığı çalışan tipinde buluşturması dikkat çekmektedir. Değişimin örgüt tarafında proaktif iş süreçleri yaratarak kâr ve verimliliği artıran, rekabet avantajı sunan etkilerinde örgütün izlediği stratejik yönetimler oldukça etkilidir. Dolayısıyla, liderin özellikleri çalışanların iş performanslarından, örgütsel aidiyete kadar pek çok örgütsel çıktıyı önemli ölçüde tetiklemektedir. Dr. Öğr. Üyesi Nuray TÜRKOĞLU tarafından yazılan “Otel Çalışanlarının Yöneticilerine Duydukları Güven Hususunda Ateşleyici ve Sorumlu Liderliğin Rolü” bölümü ile liderin tutumu ile motivasyonu düşmüş, iş tatmini azalmış çalışanlar üzerinde nasıl etkisi olduğu tanımlanmaktadır. Değişimin işgücü üzerinde yarattığı yeni çalışma davranışlarının çalışan üzerindeki yarattığı baskı ve stresi kontrol etmede lider tutumunun vurgusu öne çıkmaktadır. Hümeyra YENER tarafından yazılan “Spiritüel (Manevi) Liderlik” bölümü ile spirütüel liderliğin özellikle çalışanların performanslarını, örtük ve açık bilgi paylaşım davranışlarını, inovasyon ve proaktif davranışlarını etkileyerek iç motivasyonlarını yükselten etkisi ele alınmaktadır. Kitap içerdiği konularla, çalışma hayatındaki değişimi ve etkilerini tanımlamaya dair literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Article
Full-text available
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi turizmde çeşitli fırsatlar ve yenilikler yaratarak bazı alanlarda dönüşümler yaşanmasına sebep olmaktadır. Sanal ortamlarda gerçekleşen P2P turizm faaliyetlerine olan ilgi de bu doğrultuda artmaktadır. Bu yeniliklerden biri olan Airbnb platformundaki "Airbnb çevrimiçi deneyimler" ise platforma ev sahibi olarak kaydolan bireylerin küresel izleyici grubuna çevrimiçi etkileşimli video oturumu hizmeti sunmasına olanak tanımaktadır. Çalışma kapsamında, yeniliklerin yayılması kuramından yola çıkarak çevrimiçi rehberli turizm deneyim hizmetlerine katılmış kişilerin üzerinde deneyimin yarattığı etkileri nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Airbnb platformunda yer alan çevrimiçi sanal tur deneyim hizmetleri arasında en çok katılımın sağlandığı “Panaromik Paris” deneyimine yönelik netnografik bir araştırma yapılmış ve kullanıcı yorumlarından elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. İçerik analizi ile; kişiselleştirilmiş deneyim, seyahat planlama, memnuniyet, farklı yerler keşfetme ve davranışsal niyetler olmak üzere deneyime yönelik beş tema belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, çevrimiçi yerel rehberli tur deneyimlerinin; kişiselleştirilmiş hizmet, seyahat planlama imkanı ve farklı bilgiler keşfedebilme sayesinde turist memnuniyetini ve davranışsal niyetleri olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.
Article
Full-text available
The rapid spread of the COVID-19 epidemic and its transformation into a pandemic caused travel restrictions around the world and people had to stay in their homes. In this period, businesses that offer product or service that require physical contact or make it compulsory to be together with other people, especially businesses operating in the tourism sector, are among the most affected by the COVID-19 pandemic. In order to reduce these effects, many tourism businesses have started to develop virtual travel tours for their target audience to experience a destination at home. In this context, it is aimed to investigate the effects of the information quality of the virtual travel experience and the satisfaction created by the perceived sense of the virtual travel experience on the intentions of visiting that destination in the real world. The population of the research consists of individuals who have virtual travel experience. Among the individuals constituting the population, 564 people were reached by convenience sampling method, 172 people were excluded because they stated that they did not have a virtual travel experience or because they were under the age of 18, and 392 people were included in the study. In the research, factor, correlation, and regression analyzes were applied with a statistical package program to the data obtained by the online survey application. In the results of the analysis, it was found that the sense of virtual travel and the quality of information perceived from a destination experience in the virtual world have a positive and significant effect on satisfaction with virtual reality travel. It has been determined that this satisfaction, which consists of virtual reality travel, has a positive and relatively strong significant effect on visit intention.