Fig 2 - uploaded by Jelena Matijašević
Content may be subject to copyright.
The working process in Web-MKA

The working process in Web-MKA

Source publication
Conference Paper
Full-text available
There are different categories of perpetrators of computer criminal activity. This paper puts focus on the profile of a hacker-a perpetrator of computer criminal activity who is not motivated by financial gain. It also deals with current classifications of hackers and emphasizes their important characteristics and principles of hacker ethics. The p...

Similar publications

Article
Full-text available
Legal uncertainty represents one of the major impediments to sustainable economic growth of transition countries. Inadequate legal framework is often the source of legal uncertainty and strong impediment to effective rule of law and efficient judiciary. The purpose of this paper is to investigate the effect of penal policy on the prevention of tax...

Citations

... Dimitrijević, V. i Stojanović, R.: ,,Osnovi teorije međunarodnih odnosa", Službeni list SFRJ, Beograd, 1977, str. 289.14 Mijalković, S.: ,,Dihotomija organizovanog kriminala i terorizma iz ugla nacionalne bezbednosti", Revija za bezbednost, stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Izdavač: Centar za bezbednosne studije, str. ...
Conference Paper
Full-text available
Poslednjih godina postala je veoma zanimljiva materija ,,cyber" terorizma, kao svojevrsne forme kompjuterskog kriminaliteta. Uporedo sa brzim razvojem i širenjem, informatička tehnologija je postala vrlo efikasno sredstvo u rukama terorističkih organizacija. Sajber terorizam podrazumeva korišćenje informacionih resursa u vidu pretnje ili ucene da bi se ostvario određeni teroristički cilj. U fokusu pažnje jeste zloupotreba Interneta kao najznačajnije globalne komunikacione mreže. Korišćenje Interneta od strane terorista može biti trojako: kao oružje, kao način komunikacije među aktivistima i kao medij za obraćanje javnosti. Upravo iz tih razloga, potrebno je širiti kulturu korišćenja kompjuterske tehnologije, ali pažnju treba posvetiti i bezbednosnoj kulturi. Posebnu pažnju ćemo posvetiti i kompjuterskoj forenzici, jer nakon neuspešne odbrane od sajber napada, ona nam omogućava da izvršimo rekonstrukciju događaja kako bi otkrili izvršioce napada i metode njihovog delovanja. S obzirom da se radi o izuzetno složenoj materiji, u radu smo se osvrnuli i na opšte odrednice vezane za kompjuterski kriminalitet i terorizam.
... Međutim, prilično je poražavajuća konstatacija da ne postoji tehničko i tehnološko dostignuće koje u istoriji čovečanstva nije naišlo na različite vidove zloupotrebe. Specifičnost predstavljaju faze razvoja u kojima je pronalazak bio podložan zloupotrebi, zatim grupacije lica koje su vršile takve radnje i različite namene zbog kojih su se vršile te zloupotrebe [Jelena Matijasevic, Zaklina Spalevic, 2010]. ...
Conference Paper
Full-text available
Postoje različite kategorije učinilaca računarskih delikata. Hakeri su kategorija učinilaca koja poslednjih godina pobuđuje veliku pažnju iz više razloga. Neki od razloga su svakako vrste aktivnosti kojima se bave, modaliteti njihovog vršenja, ali i značaj tih aktivnosti u internet komunikacijama savremenog društva. U skladu sa tim, u radu je pažnja posvećena motivacionoj analizi hakera, kao i analizi psihološkog profila hakera, s obzirom da je motiv značajna indicijalna činjenica. Predstavljene su osobenosti hakerske kulture i etike, uz osvrt na pravne i ekonomske posledice činjenja ovih delikata. Hakerski napadi mogu predstavljati i pozitivno delovanje, posebno u sferi uspostavljanja bolje sigurnosti računarksih sistema i bezbednosti podataka bez nanošenja određene štete u ,,sajber" i u realnom svetu. U radu se postavlja i pitanje da li hakerske napade mogu vrši- ti velike i poznate kompanije i vlade država. Analiza dostupnih informacija nudi različite odgovore, čije je predstavljanje i analiza uvršteno u rad u cilju dolaska do konkretnih i argumentovanih odgovora, a u skladu sa temom rada, imajući u vidu činjenicu da se život savremenog čoveka odvija sve više preko interneta, počev od elektronskog poslovanja, kupovine, raznih vidova prenosa podataka, komunikacije i razonode. Iako privatnost i bezbednost korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija nisu u potpunosti zagarantovani te svakodnevno predstavljaju primamljivu metu za određene vidove ugrožavanja, svedoci ekspanzivnog razvoja interneta, čija primena seže u sve oblasti života i rada savremenog čoveka. Interesantno je razmotriti temu ovog rada, vodeći se stavom da određene pojave društvo može razumeti i eventualno korigovati ukoliko sagleda sve njene karakteristike i uđe u sve pore njenih specifičnosti.
... However, the conclusion that there has not been a single technical and technological accomplishment that has not been misused in various ways is pretty devastating. Phases of development in which the invention was susceptible to misuse, groupings of persons who committed such actions and different intents of misuse represent specific characteristics [1]. ...
... However, this motivation can be induced by various wishes of the perpetrator, such as unjustified gain, possibility of repaying a debt, an adequate status in society, satisfying certain personal vices and the like. Revenge, inferiority complex, economic competition, the desire for self-approval and achieving a certain success, as 1 Zaklina Spalevic is with the Faculty of Law for Economy end Justice at University Business Academy, Geri Karolja 1, Novi Sad 21000, Serbia, E-mail: zaklinaspalevic@ymail.com. 2 Jelena Matijasevic is with the Faculty of Law for Economy end Justice at University Business Academy, Geri Karolja 1, Novi Sad 21000, Serbia. 3 Dejan Rancic is with the Faculty of Electronics at University of Nis, Aleksandra Medvedeva 14, Nis 18000, Serbia. ...
... It should be noted that in addition to criminal acts which are directed against the security of computer technology and information system elements, there are a number of traditional criminal offenses which, with the help of using computers and computer components, offenders made faster, easier, it is more difficult to enter the track of them, and the consequences are far serious [1]. ...
Conference Paper
Full-text available
There are different categories of perpetrators of computer criminal acts. In this paper, we have devoted attention to motivational analysis of perpetrators of computer crimes, and to analysis of the psychological profile of hackers, given that a motive is significant circumstantial fact. We have highlighted the features of hacker culture and hacker ethics, with review of legal and economic consequences of committing these offenses. Because, it is clear that society may adequately oppose to a certain phenomenon, only if consider all of its properties and if come in all aspects of its specificity.
Article
Full-text available
Delikti iz sfere seksualne eksploatacije dece, vrlo su specifični i obuhvataju teška kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda koja usled primene psihičkog i fizičkog nasilja, kao glavnog metoda rada, trajno remeti skladan i neometan rast i razvoj ličnosti, jer su žrtve bespomoćne i time lako podložne različitim vidovima psihičke manipulacije. Internet pedofilija veliki negativan uticaj na društvo. U kontekstu suzbijanja ove pojave značajni koraci preduzimaju se na nivou krivičnopravne regulative. Primaran način reagovanja društva svakako su preventivne aktivnosti. Jedan od najznačajnijih koraka u ovoj oblasti jeste prepoznavanje značaja učešća budžetskih sredstava jedne države u finansiranju organizacije i realizacije različitih preventivnih aktivnosti. Budžetska sredstva imaju veoma veliki značaj u odabiru vrste i načina realizacije preventivnih mera. Pitanja zloupotrebe dece u smislu pornografskog sadržaja plasiranog putem Interneta, nije samo pitanje pravosudnih i policijskih organa, već pitanje koje se tiče svake države, bez obzira na stepen privrednog razvoja i način uređenja.
Article
Full-text available
Savremene tehnologije omogućavaju transnacionalni karakter sajber prostora. Otud nije sporno da računarske mreže mogu postati predmet različitih zloupotreba. U tom smislu, računarske mreže mogu imati trostruki značaj. Prvo, mogu se pojaviti kao cilj ili objekat napada. Drugo, računarske mreže su istovremeno i tehničko sredstvo i alat za napad.I treće, one omogućavaju izvršenja krivičnog dela. Sajber deliktne radnje vrše se prikriveno, te ih je teško razotkriti, a još teže dokazati pred nadležnim organima. Posebno izražen problem u ovoj materiji predstavlja zloupotreba interneta kao osnovne globalne komunikacijske kompjuterske mreže. U analizi koja sledi, autorke su ukazale na činjenicu da je 85,7% populacije u Evropskoj uniji koristilo internet u 2017. godini, dok je 49,8% populacije koristilo Fejsbuk. Takođe, na svetskom nivou 51,7% populacije koristilo je internet u 2017. godini, dok je 26,3% koristilo Fejsbuk. U Republici Srbiji, u periodu od 2015. do 2017. godine, uočeno je kontinuirano povećanje broja korisnika u oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija. Takođe, konstatovane su i određene kriminološke tendencije zbog kojih je u perspektivi neophodno unaprediti praćenje dinamike i strukture kriminaliteta.
Article
Full-text available
Along with the rapid development of computers, computer networks have also been developed. Computer crimes are carried out in a specific environment - cyberspace, whose important characteristic is transnational scope, which goes beyond the control of the territorial nation-states. There is no doubt that computer networks can be subject of various abuses. They appear in a triple role: as a target or object of the attack, as a means or a tool, or as a framework of the offense. This kind of crime rapidly changes forms and forms of manifestation, the border between the states and the other injured. The biggest problem in this area is the misuse of the Internet, as the main global computer network communication, which has fundamentally revolutionized many areas of human life and work. The subject of this paperwork is analyzing the most important modalities of Internet abuse, as well as the scope and importance of using the Internet in a modern society. A separate section is dedicated to case studies of judicial authorities in Republic of Serbia.