Figure 6 - uploaded by Enis Karaarslan
Content may be subject to copyright.
Scalability/Blockchain Trilemma

Scalability/Blockchain Trilemma

Source publication
Chapter
Full-text available
We have entered an era where the importance of decentralized solutions has become more obvious. Blockchain technology and its derivatives are distributed ledger technologies that keep the registry of data between peers of a network. This ledger is secured within a successive over looping cryptographic chain. The accomplishment of the Bitcoin crypto...

Context in source publication

Context 1
... the data in the DSN architecture is also being implemented. Vitalik Buterin, co-founder of Ethereum, once claimed that a blockchain solution can have a maximum of two characteristics out of the three core characteristics (decentralization, security and scalability). This is also called the scalability/blockchain trilemma, which is shown in Fig. 6. An attempt to solve the scalability problem will result in sacrificing on decentralization or security (Gomez, M., 2017). Scalability solutions can be covered in four layers; hardware, network, blockchain and application (EUBlockchain, 2019a). These solutions are summarized in Table 3. ...

Similar publications

Article
Full-text available
The success of Bitcoin and other cryptocurrencies is drawing significant interest to blockchains. A blockchain system implements a tamper-evident ledger for recording transactions that modify some global states. The system captures the entire evolution history of the states. The management of that history, also known as data provenance or lineage,...

Citations

... Artan tehditler ve saldırı çeşitleri genişlerken, enerji gibi kritik altyapı sektörlerinin korunmasını sağlamak için yenilikçi teknoloji uygulamalarına ihtiyaç artmaktadır. Blokzincir teknolojisi, benzersiz veri kaydetme ve işleme yöntemi sayesinde enerji sektöründe güvenliği artırabilecek yeni teknolojilerden biri olarak örnek verilebilir (Karaarslan ve Konacakli, 2020). İşlem verilerinin merkezi olmayan şekilde depolanması, güvenliği artırır ve merkezi yetkililerden de bağımsız olmamızı sağlar. ...
Book
Full-text available
Teknoloji, uluslararası ilişkilerde asli belirleyici bir role sahiptir. Dönüştürücü süreçler bütünü olarak teknolojik gelişim; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanın yanı sıra ülkeler ve bölgeler arası ilişkileri derinden etkiler. Uluslararası ilişkilerde en iyi ve en verimli gelişmeleri teknoloji belirlemiştir. Ne yazık ki en kötü ve en yıkıcı olanları da... Üretimi, iletişimi ve dayanışmayı teknoloji yükseltmiştir, ne yazık ki savaşları ve kirliliği de... Teknolojik gelişmişliğin veya teknolojiye erişimin düzeyi, uluslararası ilişkilerin doğasını ve uluslararası sistemin hiyerarşik yapısını şekillendirir. Teknoloji ile uluslararası ilişkilerin koşutluğu ve birlikteliği tam da bu noktada insanoğlunun günlük hayatına, üretim ve mübadele ilişkilerine, tüketim alışkanlıklarına, kültürel alanına, iletişimine, güvenliğine ve geleceğine, diğer bir deyişle zaman ve mekan boyutuyla tüm varoluşuna nüfuz eder. Devletler arası veya toplumlar arası, insanoğluna dair ve insanoğlunun eylemiyle şekillenen her türlü meta, yapı, ilişki ve organizasyon, işte bu etkileşimin ürünüdür. Teknoloji ile uluslararası ilişkiler dünyasının etkileşimini yansıtan bu temel dinamikler, bilim insanlarınca tespit edilir ve tartışılır. Uluslararası ilişkiler ile teknolojinin buluştuğu bu dönüştürücü, dinamik ve disiplinlerarası boyut, çalışmamıza esin kaynağı olmuştur. Yeni teknolojik gelişmelerin uluslararası ilişkilere, uluslararası ilişkilerin de teknoloji ve yenilik süreçlerine etkilerini takip edebilmek, mevcut sorunları tartışabilmek, geleceği öngörebilmek ve bunları akademik bir süzgecin içinden geçirip tarihe not düşebilmek adına hazırladığımız “Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı kitap projemiz, teknolojik değişim ile uluslararası ilişkiler/uluslararası politika arasındaki etkileşim üzerinden literatüre nitelikli bir katkı sunmayı hedefler. Kitabın yayın dili Türkçe’dir çünkü öncelikle Türkçe literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır. Projemiz disiplinlerarasıdır çünkü Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Finans ve Hukuk gibi sosyal alanlar ile Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği gibi teknik alanların sentezlendiği, farklı bilim dallarından gelen bilim insanlarının emeğini yansıtan birbirinden değerli teorik ve ampirik çalışmaları bünyesinde toplamıştır.
... On the other hand, partial or half nodes are able to generate new transactions, validate old records, transactions and blocks while keeping only partial data of a blockchain. Simple nodes can only generate and validate new transactions (Karaarslan & Konacaklı, 2020). ...
... On the other hand, partial or half nodes are able to generate new transactions, validate old records, transactions and blocks while keeping only partial data of a blockchain. Simple nodes can only generate and validate new transactions (Karaarslan & Konacaklı, 2020). ...
Chapter
The aim of the study is to observe and model the effects of some variables that have a global effect on the Bitcoin price. Bitcoin price is the dependent variable. Gold price, oil price, Volatility Index (VIX), and global economic and political uncertainty index (GEPU) are independent variables. The analyzes are carried out with the Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) approach, using monthly data for the period April 2011 – February 2022.
... However, blockchain is only the most popular implementation of structures, generally forming Distributed Ledger Technologies (DLTs). Although, other DLT technologies also exist, for example, Tangle, Hashgraph, Sidechain, Holochain, Plasma, solutions different from blockchain are based on the Direct Acyclic Graph (DAG) approach [5,6,20,21]. ...
Article
Full-text available
This article reviews the issue of the use of cryptocurrencies (crypto-assets, in general) for an electricity settlement system. The development of digital techniques, including blockchain-based mechanisms, has meant that an increased interest in blockchain-based solutions is to be expected. Blockchain and similar approaches are characterised by decentralisation, so they are concurrent with the trends of the transforming power sector. Decentralised energy generation based on a high proportion of prosumer installations requires the implementation of a new settlement system for grid activities related to electricity use. The first projects of such systems based on a dedicated cryp-tocurrency have emerged. Based on these, the general concept of such a system with its own cryp-tocurrency called CCE is presented, including variants implementing net-metering and net-billing. Furthermore, issues requiring interdisciplinary research work and discussion before implementing such systems were identified. A settlement system in which a cryptocurrency is linked to a unit of energy used could be a first step towards introducing a new universal means of value exchange, linked to energy as the primary measure of the value of goods.
... However, Enterprise frameworks run on reliable nodes and do not require such detailed operations in the consensus process, so various other consensus protocols can be used [3]. It is also a good practice to think about "how these blockchain solutions would be operated and by whom" [4]. ...
... Decentralized solutions are still evolving. There are many scalability and security challenges to be solved [3]. There is a need for more academic studies in this field. ...
Article
Full-text available
There is a trend toward decentralized systems, but these systems are developed without conducting enough software tests. Also, the performance, scalability, and sustainability of the decentralized systems are not taken into account. One of the reasons is the time-consuming testing process. The other is the hardware requirements and the complexity of the software installations of the testing environment. Developer communities need stable and secure research networks to test and develop prototypes before releasing the working versions. Cloud-based blockchain test networks are available, but it allows using a specific framework. Also, users are required to learn how to use each framework. Blockchain test networks use public ledgers, and this is also not preferable in many project implementations because of privacy reasons. Testbeds are inflexible and unrealistic in terms of scalability and performance. There is a need for a physical test network to create a realistic test environment. This study aims to form a sustainable and scalable research environment where decentralized technologies are researched and developed. The method of this study will include three stages to create a decentralized research network. The first stage is to develop the decentralized foundation of the network by using the Quorum blockchain framework and RAFT consensus protocol. Node requirements are simplified to run on low-cost devices. The second stage will be to develop a web-based platform to serve as an efficient way for the developers to deploy smart contracts easily. The final stage will be ensuring the sustainability of the system. Usage policy is formed that includes management of the network, the system usage rules, and regulations. A decentralized governance model is proposed. Smart contracts are developed to manage and ensure the sustainability of the research network. The available test tools were not sufficient and not flexible to use in this system, so a new test tool was developed for this project. The new test tool will verify the research environment with scalability, latency, and performance tests. As a result, the "Decentralized Solutions for Humanity" (DS4H) research network is deployed in four different regions of Turkey. This network is tested with four initial nodes. New nodes are to be added worldwide. The developed tools named Chainex, GoHammer, and Scanner are shared as open-source. Future works will include adding multiple blockchain network support, working on consensus protocols and new decentralized services. Finally, the DS4H research network provides a test and development research environment for blockchain projects with sustainable and low-cost maintenance.
... Blokzinciri veriyi ve güvenliğinin sağlanmak üzere farklı bir yaklaşım sergileyen dağıtık kayıt defteri mimarisini kullanır. Bu mimari aynı zamanda, graf ve dağıtık özet tablosu gibi veri yapılarında kullanılmaktadır [2,3]. Blokzincir türevleri olarak da anılan bu tür yapılarda da dağıtık kayıt defteri süreci işletilmektedir. ...
... Kripto para birimlerinin temel mimari yapısını oluşmak üzere kullanılırken Ethereum Blokzinciri Platformu ile birlikte ilk kez blokların içerisine önceden belirlenmiş kuralları işleyen kodlar yazılmaya başlanmıştır. Akıllı sözleşme (smart contract) adı verilen bu yenilik ile çok farklı disiplinlerde kullanım alanı bulmaya başlamıştır [2,3]. ...
... Blokzincirinin sağladığı güvenlik servisleri Tablo 5.1'de gizlilik (confidentiality), bütünlük (integrity) ve kullanılabilirlik (availability) maddeleri altında ele alınmıştır. Sağladığı güvenliğin derecesi blokzincir yapılarında kullanılan güvenlik protokolleri ve blokzincirinin amacına uygun olarak belirlenen uzlaşma tipine göre değişiklik gösterir [3]. ...
Chapter
Full-text available
Blokzincir teknolojisi ilk olarak kripto paraların mimari altyapısı olarak tanınmıştır. Akıllı anlaşmaların kullanılmaya başlamasıyla finans sektöründen lojistik yönetimine kadar pek çok alanda kullanım imkânı bulmuştur. Bu teknolojinin kuvvetli, güvenli, denetlenebilir ve daha sonra kanıtlanabilir kayıtlara büyük ihtiyaç duyulan Hava Kuvvetleri bünyesinde silah ve uçak teçhizatlarının lojistik yönetiminde kullanılması mümkündür. Bu çalışmada; blok zinciri teknolojisi kullanılarak silah, uçuşu destekleyen teçhizat ve uçak ana parçalarının lojistik kayıtlarının oluşturulabileceği ve takip edilebileceği bir model sunulmaktadır. Bu modelin askeri lojistik takip ve uygulamalarında kullanılabilirliği ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmuştur. İleride yapılabilecek çalışmalarda konunun nasıl geliştirilebileceği ile ilgili çıkarımlar yapılmıştır.
... Etherum ile akıllı sözleşme (smart contract) kavramı, yani bir adreste tanımlı otonom kodlar blokzincir sistemlerinde kullanılabilir olmuştur. Ethereum'dan sonra Corda, Hyperledger gibi farklı blokzincir platformları da bu tür otonom kod geliştirme ortamları sunmuşlardır [1]. ...
Chapter
Full-text available
Merkezi olmayan çözümlerin öneminin anlaşıldığı ve hayata geçirilmeye başlandığı bir çağdayız. Blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşme tabanlı merkezi olmayan uygulamalar birçok alanda iş yapma şeklimizi değiştirmeyi vadetmektedir. Merkezi olmayan uygulamalar birçok sistem için devrimsel değişiklikler yapma potansiyelini taşımaktadır ama bildiğimiz yazılım geliştirme süreçleri bu ortamlarda geliştirme yapmak için yeterli değildir. Blokzincirinde değiştirilemez kayıtlar kullanıldığı ve kodlar otonom çalıştığı için olası bir hatada değer kaybı yüksek olmaktadır. Bu kodların yazıldığı dil ve ortamlar henüz yeterince olgun değildir. Özellikle değer transferlerinde sorun yaşanmaması için güvenli ve güvenilir uygulamalar geliştirilmelidir. Bu tür kodların nasıl geliştirileceği ve test edileceği konusunda daha fazla örnek uygulama ve kılavuza ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölüm ile bu konularda temel altyapının verilmesi hedeflenmektedir. Bölüm blokzincir teknolojisinin ne olduğuna dair bir ön bilgi ile başlamaktadır. Ethereum, Quorum, Hyperledger, Corda, Avalanche ve Polygon gibi blokzincir platformlarına dair ön bilgi verilecektir. Blokzincir çözümlerinin nasıl geliştirileceği ele alınacaktır. DS4H blokzincir araştırma ağı hakkında bilgi verilecektir. Güvenli ve güvenilir akıllı sözleşme geliştirmeye dair uygulama örnekleri Ethereum Solidity ortamında verilecektir. Akıllı sözleşme geliştirilmesi, akıllı sözleşmelerin blokzincir sistemine yüklenmesi ve test edilmesi konusunda yapılmakta olan çalışmalardan ve geliştirilmekte olan araçlardan (Tubu-io, GoHammer) söz edilecektir. Akıllı sözleşmelere olan belli başlı saldırılar için çözüm önerileri verilecektir. Akıllı sözleşmeler için güvenlik denetim listesi ve öneriler sunulacaktır. Blokzincir ağ başarım, akıllı sözleşme testleri ve güvenlik kontrolleri için kullanılabilecek yöntemler tanıtılacaktır. Blokzincir ortamında yazılım geliştirme süreçlerinde yaşanan sıkıntılara ve fırsatlara değinilecektir. Merkezi olmayan sistemlerin güvenilir ve sürdürülebilir olması için yapılabilecek çalışmalara dair öngörüler paylaşılacaktır.
... The number of transactions per second in Tangle DLT his estimated between 500 and 800 [17]. Due to the nature of Tangle's operation, it is assumed to allow an unlimited number of participants. ...
... Throughput, scalability values and the storage usage levels are gathered from the internally conducted research and from the following references: [16], [17], [20]- [22]. ...
... These blocks hold transactions, the hash of the current block, and the previous block's hash. In addition, a block may contain program codes (smart contracts) that enable a system to operate autonomously [3]. ...
Conference Paper
Cultural heritage assets are in danger of extinction or damage due to lack of publicity and financial problems. Technological advances can play a role in their preservation and promotion. This study aims to create a blockchain-based cultural property protection system which we named the Heirloom. The proposed system uses blockchain and IPFS. This system will allow foundations to receive funding to protect cultural assets without using an intermediary. The cultural assets are transformed into unique digital items using the NFT (Non-Fungible Token) technology. The metadata of the created NFTs is stored in the distributed file system IPFS (InterPlanetary File System). An autonomous working system is provided with smart contracts. The supporters give donations to earn their share of protection and maintenance rights. The proof of concept implementation is promising. A case study on protecting old olive trees in Milas has also started with a local foundation. Possible outcomes will be the ease of getting funds for preserving cultural heritage and increasing awareness. Future studies will include working on different methods for decreasing the costs of the system and integrating augmented and virtual reality technologies.
Article
Full-text available
Cloud computing has emerged as a promising platform that grants users direct yet shared access to computing resources and services without worrying about the internal complex infrastructure. However, secure data storage and data retrieval is the basic characteristics. Therefore, this paper proposes a novel double keys adapted elliptic curve cryptography (DKECC) and log normalized Gaussian sigmoid adaptive neuro‐fuzzy interference system (LGS‐ANFIS) based secure resource allocation system in decentralized cloud storage. Initially, the input data undergoes data fragmentation. After that, encryption is carried out using DKECC algorithm. Next, hash code generation using Pearson hash function is done. Then, resource availability is estimated via logistic sine chaotic mapping indulged rock hyraxes swarm optimization technique. Afterwards, data is checked for deduplication. Finally, resource allocation through LGS‐ANFIS takes place. The experimental outcomes demonstrated better results compared to baseline techniques. The modelling process showed that the suggested safe resource allocation model achieves the total security level of 96.27% while also having shorter reaction times (3018 ms), greater throughputs (1258), reduced load balancing (0.355874), and reduced latency (4372 ms).