Figure 22 - uploaded by David Smahel
Content may be subject to copyright.
4 Mood modification due to impossibility to be online.

4 Mood modification due to impossibility to be online.

Source publication
Chapter
Full-text available
This study investigated addictive behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden. Data were collected via interviews with 592 respondents from Chile, 1381 respondents from the Czech Republic and 2057 respondents from Sweden. This study presents data on the prevalence of addictive behavior on the Internet in the Czech Republic, whi...

Citations

... Adolescents are more vulnerable to the negative effects of the internet leading to addiction because of the ongoing cognitive, emotional, and social development processes [4,20,23,24]. Internet-addicted adolescents have lower academic achievement than non-addicts [16,25], and they may have attention deficit and hyperactivity disorder [26]. It was also observed that among internet-addicted adolescents, emotional and behavioral problems arose [27], that the risk of depression increased [28], and that they were more susceptible to negative emotions such as social phobia, anxiety, loneliness, social isolation, and suicidal ideation. ...
Article
Full-text available
Objectives: In this study, the association between parents’ attitudes and internet addiction among adolescent high school students was investigated through some sociodemographic variables. Methods: The research was carried out with 385 students studying in four high schools in western Turkey. Sociodemographic characteristics, parental attitude scale and internet addiction scale were used in the study. Descriptive statistics, logistic regression analysis and structural equation modeling analysis were applied. Results: The results of multivariate logistic regression analysis demonstrated that there was a significant relationship between the combined mean score obtained from the Parental Attitude Scale and the mean score obtained from the Internet Addiction Scale, and that authoritarian parenting attitude increases the risk of internet addiction [OR = 1.70 (95% CI: 1.33–2.18)]. In the structural equation modeling analysis, the model summary fit values were determined to be at a good level (χ ² /df = 2.86, GFI = 0.97, RMSEA = 0.073) regarding the relationship between parental attitude and internet addiction. Conclusion: Adolescents’ internet addiction levels changes related to their parents’ democratic attitude evolve.
... dětí a dospívajících ve věku 11-16 let z 25 evropských zemích odhadnuta na 5,8 % (3) a prevalence excesivního používání mobilních telefonů mezi adolescenty a mladými dospělými se odhaduje na úrovni 23,3 % (95% CI: 14,0-31,2 %) (27). Výskyt závislosti na internetu v České republice byl odhadnut na úrovni 3,4 % dospělé populace ve věku 16 a více let (33). ...
... Jednoznačně nejvyšší míra vysvětlené variance r 2 , a tedy příspěvek k vysvětlení variability celého modelu, je patrná u proměnné ČAS (59,75 %), následovaná prediktory VĚK (37,33 ...
Article
Full-text available
Záměr: Cílem studie byla deskripce asociace počtu hodin strávených na internetu a symptomatologie "závislosti na internetu" korigované sociodemografickými údaji, psychickou labilitou, užíváním alkoholu a konopí, hráčstvím a subjektivním odhadem tělesného i duševního zdraví na podkladě odpovědí českého reprezentativního souboru respondentů v době pandemie COVID-19. Soubor a procedura: Soubor tvořilo 2 602 osob (1 206 mužů, 1 396 žen), průměrný věk 44,61 roku, SD = 15,82, rozsah 15-85 let náhodně vybraných kvótním výběrem na podkladě věku, pohlaví, vzdělání a regionu. Data byla zpracována hierarchickou multivariační lineární regresní analýzou (OLS). Závisle proměnnou byly údaje z testu Excessive Internet Use. Nezávisle proměnnými byly věk, pohlaví, čistý příjem, rodinný stav, vzdělání, subjektivní odhad duševního a tělesného zdraví, údaje z nástrojů MHI-5, CAGE, CAST a PGSI. Výsledky: Výsledky jsou v souladu s předchozími výzkumy, které se shodují na tom, že rozvoj závislosti na internetu je podmíněn především časem stráveným na internetu, riziko je v inverzním vztahu k věku a mírně vyšší u mužů. Vliv dalších proměnných z oblasti látkových závislostí, hazardního hraní a duševního zdraví podporuje hypotézy o společné etiologii různých typů závislosti a jejich souvislost s duševním zdravím. Omezení studie: Studie je založena na autoreferenčních údajích, má deskriptivní, empirický charakter a neopírá se o předem for-mulovanou teorii. Objectives: the aim of the study was description of the association between the number of hours spent on the internet and symptom-atology of Internet addiction, corrected by sociodemographic data, mental instability, alcohol and cannabis use, gambling, and subjective estimation of physical and mental health using responses from a representative sample of Czech respondents during COVID-19 pandemic. Sample and setting: The group consisted of 2 602 people (1 206 men, 1 396 women), average age 44.61 years, SD = 15.8223, range 15-85 years randomly selected by quota selection based on age, gender, education and region. Data were processed by hierarchical multivariate linear regression analysis (OLS). The dependent variable was data from the Excessive Internet Use test. Independent variables were age, gender, net income, marital status, education, subjective estimation of mental and physical health, data from MHI-5, CAGE, CAST and PGSI tools. Results: the results are in line with previous research, which indicates that the development of internet addiction is mainly due to time spent on the Internet, the risk is inversely related to age and slightly higher in men. The influence of other variables measuring substance use, gambling and mental health supports hypotheses about common etiology of various types of addiction and their association with mental health. Study limitation: the study is based on self-referential data, has a heuristic, empirical character and does not rely on a pre-formulated theory.
... Children and adolescents should be targeted when designing preventive measures on the Internet [11]. Because the highest rate of IA is observed among children and adolescents [12]. Therefore, the preventive programs designed for the use of the Internet within proper time intervals should be implemented in the school environment and should be applied from the elementary classes [11]. ...
Article
Full-text available
Abstract: The problem of the Internet addiction (IA) arose after the rise of the Internet. Some of the Internet users include children and teenagers and they are active in a virtual environment. Most minor users are not well aware of the dangers posed by information abundance. One of these dangers is the IA. Excessive use of the Internet is addictive, and some users experience a high risk of addiction. IA can negatively affect the children's health, psychology, socialization and other activities. There is a great need to the development of forecasting programs and various technological approaches for the identification of IA among Internet users, especially children and adolescents. This article uses machine-learning techniques to detect IA. Activities of children in the Internet environment is analyzed. The log-files of children and their IA problem are explored. To determine the degree of IA among children and adolescents an experiment is conducted on public dataset. The effectiveness of the methods is analyzed by various evaluation metrics and promising results are obtained.The results show better performance of Weighted SVM, compared to BernoulliNB, Logistic Regression, MLPClassifier, SVM classifiers. Acquired results of the research provide kids information security. To evaluate a kids IA helps to identify their psychological conditions, and it creates a better situation for parents, teachers, and other related people to communicate with children and teenagers better way.
... Internet addiction was described as an inability to regulate the use of Internet, arising in marked distress or loss of function in daily activities (1) .In 2016, found the results of study was approximately (48%) of all people worldwide used the Internet every day (2) According to the study(Ben,2014), estimate that 420 million approximately 6 per cent of the world's population is internet addicted, according to the authors of the study, which was published internet addiction is usually considered problems a lead to the cognitive dysfunctions, anxiety ,depression, impaired working memory and sleep disorders (3) . However, the internet using in homes, cafes, schools, businesses, and the shopping there has been increased public awareness for people of the potential effects arising from excessive internet usage to internet addiction (4) .University students have the highest prevalence rates of Internet addiction especially last five years has extremely increased (5,6,7) .Internet addiction and sleep disturbance are common among young. The continued use of cell phones and electronic video games in the bedroom has to do with weak sleep disorder, learning disability (8) .Internet addiction is one of the big problems emerged with the development of technology can influence on individuals health and sleep habits leading to sleeplessness, So internet use associated with insomnia, also increased time internet use led to the disturbance of sleep (9,10,11,12,13) .Research among students indicated that overuse of the internet appears to be related to sleep troubles (14,15) . ...
... This was done to aid adolescents in understanding that internet use included not only browsing the web and using social media, but also gaming. According to the standard procedure ( Smahel et al., 2009), we calculated the PIU score as a sum of positive symptoms (0-5) and determined the PIU status as a nominal variable reflecting whether the participant fulfilled the criteria of PIU (i.e., scored positive in conflict symptoms and at least three of the other four symptoms measured by the EIUS) or not. ...
Article
Full-text available
Background and aims: Problematic internet use (PIU) is a highly prevalent condition with severe adverse effects. The literature suggests that parent-child bonding and parental behavioral control exert protective effects against PIU. However, the most relevant studies rely on simplistic measurement of parenting, cross-sectional designs and mixed-aged samples. Our study analyzed the effect of maternal and paternal parenting on PIU by using a prospective design and a cohort sample of same-aged children. Methods: Data from 1,019 Czech 12-year-old sixth-graders who were followed until ninth grade were used. Maternal and paternal responsiveness and strictness were reported by children using the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ) and the Parental Control Scale (PCS). PIU was measured by the Excessive Internet Use Scale (EIUS). Results: The self-reported PIU prevalence in nine-graders (15-year-old) was 8.1%. Parenting, reported by adolescents 18 months before PIU screening, showed significant relationships with PIU: parental responsiveness was negatively and moderately associated, while maternal strictness showed a weak positive association; the authoritative parenting style in both parents decreased PIU, with a PIU probability of 3.21%, while a combination of maternal authoritarian and paternal neglectful parenting was associated with PIU probability as high as 20.9%. Discussion and conclusions: The self-reported prevalence of PIU in Czech adolescents was found to be high. The effects of parenting on PIU were similar to the effects of parenting on other problematic behavior among adolescents. Our findings showed the need for interventions to prevent PIU by helping parents to apply optimal parenting styles.
... In the Czech Republic this issue was analysed by [13]. Their study suggests that the prevalence of internet addiction in the Czech Republic is approximately 3.4 percent of the population. ...
... In a subsequent study, in high school students, the prevalence of PIU was 14.2% among men and 10.1% among women (VignaTaglianti et al., 2017). Vondrácková and Gabrhelík (2016), in their systematic review, considered studies using representative general population samples and reported that prevalence rates of problematic internet use ranged from 1% in Germany (Rumpft et al., 2014) to 3.4% in the Czech Republic (Smahel, Vondrácková, Blinka, & Godoy-Etcheverry, 2009). However, considering other studies, this rate can vary among university students between 4.0% (e.g., Christakis, Moreno, Jelenchick, Myaing, & Zhou, 2011) and 39.1% (Hawi, 2012). ...
... Internet addiction was described as an inability to regulate the use of Internet, arising in marked distress or loss of function in daily activities (1) .In 2016, found the results of study was approximately (48%) of all people worldwide used the Internet every day (2) According to the study(Ben,2014), estimate that 420 million approximately 6 per cent of the world's population is internet addicted, according to the authors of the study, which was published internet addiction is usually considered problems a lead to the cognitive dysfunctions, anxiety ,depression, impaired working memory and sleep disorders (3) . However, the internet using in homes, cafes, schools, businesses, and the shopping there has been increased public awareness for people of the potential effects arising from excessive internet usage to internet addiction (4) .University students have the highest prevalence rates of Internet addiction especially last five years has extremely increased (5,6,7) .Internet addiction and sleep disturbance are common among young. The continued use of cell phones and electronic video games in the bedroom has to do with weak sleep disorder, learning disability (8) .Internet addiction is one of the big problems emerged with the development of technology can influence on individuals health and sleep habits leading to sleeplessness, So internet use associated with insomnia, also increased time internet use led to the disturbance of sleep (9,10,11,12,13) .Research among students indicated that overuse of the internet appears to be related to sleep troubles (14,15) . ...
Article
Full-text available
Background:Internet addiction was described as an inability to regulate the use of Internet, arising in marked distress or loss of function in daily activities. Objectives: The purpose of this article is to describe the related between (IA) and sleep disorder among nursing students in Mosul City / Iraq. Materials and Method: A survey of (120) nursing students in Mosul / Iraq was conducted. "Young"s Internet Addiction Scale" (IAS) was used to describe association between (IA) and sleep troubles. Results: The results from the analysis show association between the sleep disturbance and (IA) is high significant, also found higher sleep disturbance rates especially difficulty waking from sleep. Conclusion: The findings of the study are concluded that the participants from nursing students have sleep disturbance, also more a higher addiction of internet and have problem of sleep is associated with excessive Internet use.
... The positive reception of new information and communication technologies (ICT) also changes human habits and behaviore.g. at work, at school or at home [1,2]. An important change that affects mainly the ontological development of the members of the younger generation is the online availability of pornographic material, and the related change in sexual behavior and habits in contrast with older generations [3,4]. ...
Conference Paper
Full-text available
Sexuality influences a number of the motives of people’s behavior, e.g. at work, at school, or in free time, and it affects their values and everyday needs. The paper presents exploratory pre-research focused on the sociotechnical aspects connected with pornography consumption, carried out on a sample of Generation Y members from the Czech and the Slovak Republic. The aim of the paper is to describe the behavior and attitudes of Generation Y in connection with the use of ICTs for the purpose of accessing pornographic material and the consumption of pornography outside of privacy, e.g. at school or at work. The conclusion is interesting to social informatician as a basis for further empirical research or theoretical perspectives and company policy makers in connection with Generation Y entering work environment. The respondents access pornography almost exclusively on mobile devices via the Internet (streaming) and prefer free pornographic content. Only 5.9% of men and 3.6% of women stated that they also view porn at school or at work. Although some studies from the UK and US have highlighted the growing consumption of pornography at work, so in this study, the same trend was not identified in the Generation Y from the Czech and the Slovak Republic. A recommendation for organizations is presented in the context of a possible future change of the selected social group attitudes.
... In studies using representative general population samples, the prevalence rates range from 1% in Germany (Rumpf et al., 2014) to 3.4% in the Czech Republic (Šmahel, Vondráčková, Blinka, & Godoy-Etcheverry, 2009). Internet addiction prevalence rates among adolescents tend to be the highest, ranging from 0.8% in Italy to 26.7% in Hong Kong (Kuss, Griffiths, Karila, & Billieux, 2014). ...
Article
Full-text available
Background and aims Out of a large number of studies on Internet addiction, only a few have been published on the prevention of Internet addiction. The aim of this study is provide a systematic review of scientific articles regarding the prevention of Internet addiction and to identify the relevant topics published in this area of interest. Methods The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines were adopted. The EBSCO, ProQuest Central, and PubMed databases were searched for texts published in English and Spanish between January 1995 and April 2016. A total of 179 original texts were obtained. After de-duplication and topic-relevance review, 108 texts were systematically classified and subjected to descriptive analysis and subsequent content analysis. Results The results of the content analysis yielded the following thematic areas: (a) target groups, (b) the improvement of specific skills, (c) program characteristics, and (d) environmental interventions. Discussion and conclusion Literature on the prevention of Internet addiction is scarce. There is an urgent need to introduce and implement new interventions for different at-risk populations, conduct well-designed research, and publish data on the effectiveness of these interventions. Developing prevention interventions should primarily target children and adolescents at risk of Internet addiction but also parents, teachers, peers, and others who are part of the formative environment of children and adolescents at risk of Internet addiction. Newly designed interventions focused on Internet addiction should be rigorously evaluated and the results published.