Figure - uploaded by Vehbi Neziri
Content may be subject to copyright.
Figura1:Rrjedhaevotimittradicional 2.3 Mangësitëeproceduravetëvotimit Dy elemente mjaft te ndjeshme të procesi i votimitmanualjanëvotimimekushtdhevotimi jashtëvendit.Sipasraportittëprezantuarnë[6] votimi me kusht ofron mundësinë e votimit për votuesitqëpërshkaqetëndryshmenukjanë pjesëelistavepërfundimtaretëvotuesve.Votimi mekushtshpeshherëështëcilësuarsekashumë mangësidhezakonishtvononshpalljene rezultateve të numërimit dhe paraqet një rrezik potencialpëruljenebesimitnëtërëprocesin[6]. Një e keqe e kësaj forme të votimit është mundësiaemadheekeqpërdorimitngaqendrat e numërimit duke humbur anonimitetin e votuesit dhe të votës. Në zgjedhjet e fundit parlamentare këtëformëtëvotimitekanë shfrytëzuarmbi26mijëvotues[7].Votimijashtë vendiështëshfrytëzuarshumëpakdhesipas[8] nëzgjedhjetefunditparlamentarekëtëtëdrejtë e kanë shfrytëzuarvetëm 1640 votues. Sipas  

Figura1:Rrjedhaevotimittradicional 2.3 Mangësitëeproceduravetëvotimit Dy elemente mjaft te ndjeshme të procesi i votimitmanualjanëvotimimekushtdhevotimi jashtëvendit.Sipasraportittëprezantuarnë[6] votimi me kusht ofron mundësinë e votimit për votuesitqëpërshkaqetëndryshmenukjanë pjesëelistavepërfundimtaretëvotuesve.Votimi mekushtshpeshherëështëcilësuarsekashumë mangësidhezakonishtvononshpalljene rezultateve të numërimit dhe paraqet një rrezik potencialpëruljenebesimitnëtërëprocesin[6]. Një e keqe e kësaj forme të votimit është mundësiaemadheekeqpërdorimitngaqendrat e numërimit duke humbur anonimitetin e votuesit dhe të votës. Në zgjedhjet e fundit parlamentare këtëformëtëvotimitekanë shfrytëzuarmbi26mijëvotues[7].Votimijashtë vendiështëshfrytëzuarshumëpakdhesipas[8] nëzgjedhjetefunditparlamentarekëtëtëdrejtë e kanë shfrytëzuarvetëm 1640 votues. Sipas  

Source publication
Conference Paper
Full-text available
Sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve – KQZ në zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010 në Kosovë ishin të regjistruar 1,630,636 qytetarë me të drejtë vote, të shpërndarë në 746 qendra votimi me gjithsej 2,280 vendvotime. E statistikat botërore tregojnë se zhvillimi i hovshëm i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit ka sjellë edhe autom...

Citations

Conference Paper
Authentication systems with usage of finger prints are very common, because they have a very low cost of implementation and offer a higher security and safety. Knowing of fingerprints or authentication using fingerprints is done with automated methods and is one of the many biometric ways to identify different persons and their identity. But, in systems with a big number of users, the time of finger print comparison or authentication is higher and this time is increased exponentially with increasing of the number of the user of the system. To optimize this time, it was proposed that in systems with a big number of users to combine the alphanumerical values that are read from the ID cards or other authentication cards and the fingerprints. Through this combination, the system does need to compare fingerprint with all the fingerprints that are enrolled into the system, but only with the list of the persons that have already requested authentication in the system. This enables that the duration of the comparison and authentication through the fingerprints to be almost the same, disregard to the number of the system users. Key-words: optimization, fingerprints, authentication, system, comparing