Figure - uploaded by Ellen Katrine Kallander
Content may be subject to copyright.
Figur 5.1.4 Hvilke aldersgrupper prosjektenes tiltak retter seg mot (antall) (N=46)

Figur 5.1.4 Hvilke aldersgrupper prosjektenes tiltak retter seg mot (antall) (N=46)

Citations

... Barn og ungdom rammes hardt Sykehus må ha barneansvarlig personell I henhold til spesialisthelsetjenesteloven skal sykehusavdelinger sørge for barneansvarlig personell som har ansvaret for å tilrettelegge for og fremme helsepersonells oppfølging av mindreårige barn som er pårørende (14). ...
... Rapportene resulterte i regjeringens økonomiske satsingsperiode fra 2007 til 2010. Satsingen omhandlet både kompetansehevende og administrative tiltak i tillegg til langsiktig hjelp gjennom tiltak og tidlig intervensjon som skal komme barna til gode (14). Mot slutten av satsingsperioden ble det vedtatt nye lovparagrafer som trådde i kraft 1. januar 2010: i hovedtrekk helsepersonelloven § 10 a (15) og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a (16). ...
... Disse lovene de nerer pasientenes barn som pårørende og pålegger alle avdelinger i spesialisthelsetjenesten å ha et eget barneansvarlig helsepersonell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn. Lovene er ment å utfylle hverandre og har som formål å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen (10,14). ...
... Alongside this Norwegian legislative change came a development of a considerable number of projects and programs to support these children and families in Norway (Kallander et al 2011). However, only minor changes have taken place in the relevant health services (Werner & Malterud, 2016;Skogøy et al., 2018). ...
... Alongside this Norwegian legislative change came a development of a considerable number of projects and programs to support these children and families in Norway (Kallander et al 2011). However, only minor changes have taken place in the relevant health services (Werner & Malterud, 2016;Skogøy et al., 2018). ...
... Rapportene resulterte i regjeringens økonomiske satsingsperiode fra 2007 til 2010. Satsingen omhandlet både kompetansehevende og administrative tiltak i tillegg til langsiktig hjelp gjennom tiltak og tidlig intervensjon som skal komme barna til gode (14). Mot slutten av satsingsperioden ble det vedtatt nye lovparagrafer som trådde i kraft 1. januar 2010: i hovedtrekk helsepersonelloven § 10 a (15) og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a (16). ...
... Disse lovene de nerer pasientenes barn som pårørende og pålegger alle avdelinger i spesialisthelsetjenesten å ha et eget barneansvarlig helsepersonell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn. Lovene er ment å utfylle hverandre og har som formål å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen (10,14). ...
... Etter at satsingsperioden var over og de nye lovparagrafene implementert, indikerer nyere undersøkelser at arbeidet for barn som pårørende fortsatt ikke er tilstrekkelig ivaretatt. I en oversiktsrapport fra 2012 (14) påpeker Helsedirektoratet at et begrenset antall barn og unge har benyttet tiltakene som ble til etter satsingsperioden. ...
Research
Full-text available
Children as next of kin - results from a multicenter study, Report for The Directorate of Health Norway