Figure - uploaded by Ali Görener
Content may be subject to copyright.
Comparison Matrix of Opportunities Group

Comparison Matrix of Opportunities Group

Source publication
Article
Full-text available
SWOT analysis is a systematic instrument to determine the strengths and weaknesses of an organization or industry by seeking out opportunities and threats within the environment. Thus, competitive strategies could be developed through the evaluation of related factors. In this study the advantages and disadvantages of medical tourism in Turkey are...

Contexts in source publication

Context 1
... confirming the main group comparisons and consistency ratios of the matrix, the importance degree of the factors was evaluated. Table 9 and 10 are matrixes related to opportunities and threats. ...
Context 2
... confirming the main group comparisons and consistency ratios of the matrix, the importance degree of the factors was evaluated. Table 9 and 10 are matrixes related to opportunities and threats. ...

Similar publications

Article
Full-text available
Globalization not only leads the trade and businesses across borders, countries and continents, but also bring along the emergence and development of the concept of tourism. Medical tourism enables the patients to choose medically superior countries for treatment. Being well informed and updated about the country specific developments, technologica...
Article
Full-text available
Travel motivations, perceived risks and travel constraints, along with the attributes and characteristics of medical tourism destinations, are important issues in medical tourism. Although the importance of these factors is already known, a comprehensive theoretical model of the decision-making process of medical tourists has yet to be established,...

Citations

... Türkiye bu popüler sektörden pay alabilmek için devletin de desteği ile özel sektörün öncülüğünde önemli kazanımlar elde etmiştir. Yapılan ulusal ve uluslararası hemen her yayında ve sektöre dair veri sunan platformda sağlık turizmi kapsamında en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye de gösterilmektedir (Cham et al., 2020;Görener & Taşçı, 2016;Ile & Țigu, 2017;Patients Beyond Borders, 2019;Yirik et al., 2015). ...
Chapter
Full-text available
1. GİRİŞ Tarihi antik çağlara kadar uzanan sağlık turizmi, günümüzde hiç olmadığı kadar adından söz ettiren bir kavram haline gelmiştir. İlk dönemlerde daha çok termal kaynaklardan ve buradaki şifacılardan yararlanmak isteyen kişile-rin oluşturduğu bir seyahat olan sağlık turizmi, günümüzde bambaşka bir boyut kazanmıştır. Artık insanlar ulaşım imkânlarının da artmasıyla birlikte ülkeleri ve kıtaları aşarak sağlık arayışına girmektedir. En dikkat çeken şekli ise, tıbbi tedavilerin seyahatin merkezinde yer aldığı medikal turizmdir. Bu sonucun ortaya çıkmasında farklı bölge ve ülkeler için farklı sebepler bulun-makla birlikte, en temel sebebi ülke sağlık sistemlerinde yaşanan sorunların oluşturduğu söylenebilir. Bazı ülkelerde hizmetin sunumunda, bazılarında ise hizmete ulaşımda yaşanan birtakım sorunlar insanları başka ülkelere sağlık arayışına itmektedir. Sağlık turizmi kavramı altında ele alınan; medikal turizm, termal ve spa-wellness turizmi ile ileri yaş ve engelli turizmi kapsamında seyahat eden kişi-lerin sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Ancak tam olarak bir sayıdan bah-sedebilmek olanaksızdır. Bununla ilgili olarak parasal büyüklük konusunda da tam bir netlik bulunmamaktadır. Veri bildiren kaynaklar arasındaki büyük farklar da bunun göstergesidir. Tüm bilinmezliklerinin yanında, önemli miktarda kişinin; bulunduğu du-rumun getirdiği farklı sebepler ve sağlıklı olma arayışı motivasyonuyla seya-hat ettiği söylenebilir. Bu durumun farkına varan çok sayıda ülke bu alanı ekonomik kalkınma için bir araç olarak değerlendirmekte ve stratejik düzen-lemeler yapmaktadır. Aynı zamanda sağlık kuruluşları da sadece kendi ülke vatandaşlarıyla yetinmek yerine, daha yüksek kazanç getiren yabancı ülke pazarlarına yönelmektedir. Bu bölümde sağlık turizmi kavramı çeşitli yönleriyle ele alınacaktır.
... The acronym MABAC stands for Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison. In their study, Görener and Taşçı (2016) evaluated medical tourism strategies based on the SWOT framework with a combined AHP and MOORA approach [75]. The acronym SWOT is based on the following key elements: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, while MOORA framework stands for Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis. ...
Article
Full-text available
Today, medical tourism is one of the fastest growing sectors of the tourism industry around the world. Medical tourism can contribute to the sustainable development and economic dynamism of countries. Therefore, in this study, we prioritize the world's leading countries in medical tourism for Iranians. First, five main criteria and 20 sub-criteria were selected, which are the reasons for choosing a country as a medical tourism destination. In this paper a combined fuzzy SWARA-PROMETHEE approach was used to prioritize tourism destinations. The acronym PROMETHEE stands for Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation method and represents an useful MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis) tool. On the other hand, SWARA acronym means Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis. The criteria were weighted using the fuzzy SWARA approach. In the following, using the PROMETHEE approach, we prioritized eight countries as tourism destinations, then we identified criteria related to sustainability of medical tourism destinations and prioritized medical tourism destinations using these criteria as the contributions of this paper. The weights obtained for criteria "Abilities of skilled staff," "Applied medical equipment," "Marketing capability," "Type of service provided," and "Application of information and communications technology" were 0.176, 0.232, 0.108, 0.395, and 0.089, respectively. The results show that medical tourism destination priorities for Iranians are India (Phi = 0.1396), Malaysia (Phi = 0.1128), Panama (Phi = 0.0976), Mexico (Phi = 0.0790), Singapore (Phi = 0.0096), Taiwan (Phi = −0.0442), Brazil (Phi = −0.1747), and Costa Rica (Phi = −0.2196), respectively. Negative Phi values indicate below average performance of those countries and positive Phi values indicate above average performance of those criteria. The results indicate that countries with negative Phi values should be strengthened relative to the improvement of some criteria.
... A package of effective strategies has been proposed to develop medical tourism in Turkey. This package includes increasing competitiveness in medical services' prices, easing the use of transportation and technological capabilities, promotion and marketing activities, increase in patients' satisfaction during the initial welcoming, treatments and hospitality, touristic activities and departures, and employment of qualified, well-trained and fluent in foreign language staff in host hospitals (10). A SWOT analysis of medical tourism sector in India showed that as per international patients' perspective, alternative treatment facilities like yoga have emerged out to be the biggest strength and cost of medical procedures which is comparatively lesser than developed countries are ranked as the second biggest strength (11). ...
... Regarding the external factors influencing medical tourism in SSO; the weight of the opportunities facing the organization is more than that of threats, which indicates potential opportunities for the organization to enjoy the advantages of medical tourism. (10). In particular, the employment of qualified, and bilingual or trilingual staff in host hospitals, and upgrading technological capabilities are regarded as common strategies in Iran and Turkey. ...
Article
Background: The present study aimed to identify and prioritize strategies for medical tourism improvement in the Social Security Organization (SSO) of Iran. Methods: Using Delphi method in the first step, we identify strengths, weaknesses, opportunities and threats that Social Security Organization of Iran faces in medical tourism during 2017-2018. In the second step we interviewed 100 medical and tourism experts to identify proper strategies using SWOT method and finally prioritize strategies through the Analytic Hierarchy Process (AHP) by using Expert Choice software. Results: The application of SWOT technique indicated that the dominant strategy for the Iranian SSO should be conservative. It should overcome its internal weaknesses and exploit its external opportunities. The Iranian Social Security Organization should arrange appropriate marketing in target countries, invest in international medical/hospital standards, boost the communicative competence of personnel in SSO hospitals and create multilingual web-based information to introduce the capabilities and costs of the hospitals. Conclusion: Since the SSO’s weaknesses are more prominent than its strengths, thus SSO should plan to reduce its weaknesses to boost medical tourism. For this purpose, SSO should design coherent plans for attract medical tourists to the organization’s hospitals, attempt to upgrade hospital and medical centers standards, train the medical staff regarding linguistic and communicative skills, and run a user-friendly website to introduce its medical capabilities.
... SWOT faktörleri AHP yöntemi ile önem sırasına göre sıralanmış, faktör ağırlıkları hesaplanmış ve MOORA yöntemiyle medikal turizm için geliştirilen stratejiler sıralanmıştır. Analiz sonucunda medikal turizme yönelik en uygun stratejinin "deneyimli personel, zahmetsiz ulaşım, teknoloji ve servis hızı ile ilgili yenilikçi tedavilere odaklanmak" olduğu tespit edilmiştir [14]. Ajmera (2017) Hint medikal turizmine yönelik strateji geliştirmek için SWOT analizi ile TOPSIS yöntemini bütünleştirmiştir. ...
Article
Full-text available
Strateji, amaca ya da hedefe ulaşmak için izlenen yoldur. Bu bağlamda her işletmede ya da sektörde birtakım amaçlara ya da hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmekte ve bunlar uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada SWOT analizi ile AHP yöntemi bütünleştirilerek fotovoltaik sistemlerin konaklama işletmelerinde kullanılabilirliğine yönelik strateji geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ilgili literatürden hareketle Sinop ilindeki konaklama işletmelerinde fotovoltaik sistemlerin uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada fotovoltaik sistemlerin güçlü-zayıf yönleri ve bu sistemlere yönelik fırsatları ve tehditleri belirlemek için yöneticiler, uzmanlar ve ilgili akademisyenlere SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. SWOT analizi sonucu elde edilen veriler kullanılarak 4 adet strateji geliştirilmiş, sonrasında bu stratejilerden en uygun olanı AHP yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Sinop ilindeki konaklama işletmeleri için fotovoltaik sistemlerin uygulanabilirliğine yönelik en uygun stratejinin, fotovoltaik sistemlerin, turizm sektöründe alternatif enerji kaynağı olmasına yönelik çalışmaların yapılması “olduğu tespit edilmiştir.
... AHP originally developed by Saaty (1980) is the most common method in the literature about decision making. It is widely implied for obtaining weights of the criteria and alternatives for a variety of research fields and has been implemented in a wide range of studies for many years (Yoon, 2005;Wang et al., 2013;Kutlu et al., 2014;Longaray et al., 2015;Karim and Karmaker, 2016;Tasci and Gorener, 2016;El Haji et al., 2017). ...
Article
Full-text available
Determining appropriate business and information technology (IT) strategies supporting each other is fundamental in terms of achieving IT flexibility and business value. Although IT organizations appreciate the importance of the strategic alignment between IT and business as a result of rapid changes in increasing competition, they need to learn the ways of aligning the strategies and establishing an efficient roadmap. This study proposes a generic methodology to build an effective IT roadmap. For this aim, business and IT strategies are aligned in the first step. Then, IT strategies and service areas are aligned based on the improvements in the technology and customer requirements. Expert judgments are considered and Analytical Hierarchy Process (AHP) is applied for alignment, such that relative weights of business-IT strategies and services areas are obtained. The methodology is implemented in an IT company of a Turkish bank. The results are appreciated by the senior managers of the company.
... Agricultural input costs rise as a result of climate change's impact on productivity. Prices for fixed inputs such as electricity and water [14] gas are also rising, placing pressure on the cost of doing business. Catering is one of the few industries where the generally held concept that "you earn when you purchase, not when you sell" is universally recognized [15]. ...
Article
Full-text available
  Purpose: The purpose of this research is to identify the most critical factors for selecting a catering provider and to pick the most appropriate source. Thirty experts completed a semi-structured questionnaire to help determine the criteria for choosing a provider Excluding industries with narrowly defined technological bases, few studies have examined how industries evolve. Even fewer studies have been conducted on wholesalers. Given that service businesses are likely to operate differently from manufacturing industries and that wholesaling is a crucial function of many economies, these aspects are intriguing. When it comes to choosing a provider, just looking at price isn't enough. Other characteristics, such as quality, dependability, crisis management, and green product should also be taken into account by managers. An MCDM issue, supplier selection involves both qualitative and quantitative considerations. One of the MCDM methodologies, the Analytic Hierarchy Process (AHP), was used in this investigation. This survey was designed by specialists based on the criteria they came up with, and it was administered to six supply chain managers from six different catering companies. Objectives: The primary goal of most grocery store corporations is to sell as many items as possible in order to maximize earnings. Retailers such as restaurants and mass merchandisers compete with grocery store proprietors. According to a poll conducted by the Bureau of Labor Statistics in December 2009, one strategy that grocery stores use to combat the effects of competition is to increase the number of take-out meals that they provide. Customers who are looking to cut down on their cooking time will appreciate the convenience of these ready-to-eat meals. For the purpose of increasing revenue and maximizing profits, some smaller grocery store businesses also rent movies, provide check cashing services, and sell non-food items. This strategy focuses on clients that prefer to purchase at a single location. Design/Methodology/Approach: Processing, synthesizing, treating, changing or manipulating food, especially food crops or their constituents Examples of manufacturing/processing activities include: drying/dehydrating raw agricultural commodities to create a distinct commodity, evaporating, eviscerating, extraction of juice, formulation, freezing, grinding, homogenising (including irradiation), labelling (including modified atmosphere packaging), milling (including pasteurising), peeling and pasteurising. Operations that are part of harvesting, packing, or holding on farms or farm mixed-type facilities are not considered to be manufacturing or processing activities and are thus excluded from this definition. Finding / Result: Innovation of food package industry in commercial distribution and supply chain power connections have undergone substantial upheaval in the second half of the twentieth century, wholesale operations have remained an essential activity in many economies. Wholesalers, on the other hand, seem to be under serious danger in certain supply networks, and their companies are regarded to be diminishing. Suppliers with supply chain-focused business models compete with traditional wholesalers in many countries, which operate under distinct business models yet provide many of the same services as wholesaling. Originality/Value: Prices for fixed inputs like electricity water gas are also rising, placing pressure on the cost of doing business and stimulated. Paper type: Case Study.
  Article
  Full-text available
  Medical tourism is in an increasing trend depending on many factors. The use of multi-criteria decision making (MCDM) methods in the selection of the optimal situation rationalizes and facilitates the decision process. The aim of the study is to examine the studies in which multi-criteria decision-making techniques are used in medical tourism. Systematic review method is chosen to carry out the research. Articles which are published in English and Turkish languages between 2011-2021, in Web of Science, Scopus and Science Direct databases are reviewed and examined. During the scanning process, 25 articles (out of 4331) are included in the study. Most of them were published in 2020 (28%), conducted in Turkey (36%), and used only one single MCDM method in their processes (72%). In addition, it is observed that most of the articles prefer to use AHP method (60%) and only 7 of the included articles proceed their studies by adopting fuzzy logic (28%). MCDM methods are widely used in medical tourism studies. It is suggested that MCDM methods should be used considering the characteristics of the method and the purpose of the study and integrated into the processes of fuzzy logic.
  Article
  Full-text available
  Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde Turizm, seyahat ve ağırlama endüstrisinin önemi herzamankinden daha fazla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu alanlardaki problemlerin üstesinden gelinmesine yönelik bilimsel bilgi birikimine oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, çok kriterli karar verme tekniklerinin gerekliliğine ve üstünlüklerine yönelik bir farkındalığa ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın temel amacı bu farkındalığın oluşturulmasına yönelik bir adım atmaktır. Bu kapsamda öncelikle Turizm, seyahat ve ağırlama sektöründe karar vermek neden zor olduğu sorusu üzerine durulmuştur. Ardından bu yöntemlerin neden gerek olabileceği ve nasıl üstünlükleri olduğu sorularına yanıt aranmıştır. Ardından turizm, seyahat ve ağırlama alanında çok kriterli karar verme tekniklerini kullanan çalışmalardan örnekler verilerek sonraki okumalar için araştırma makaleleri önerilmiştir. Birbirinden farklı yöntemler kullanarak farklı yaklaşımlar benimseyen bu çalışmaların incelenmesiyle çok kriterli karar verme tekniklerinin kabiliyetlerine yönelik bir farkındalığın oluşması amaçlanmaktadır. Son olarak da bilimsel bilgi üretimine yönelik yeni (farklı) yaklaşımların benimsenebilmesine yönelik eğitim kurumları için bazı öneriler sunulmuştur.
  Article
  Full-text available
  Sağlık düzeyi göstergelerinin analizi, istenilen hedeflerin yerine getirilmesi konusunda politika yapıcılara ve sağlık hizmeti sunucularına önemli bilgiler sunmaktadır. Sağlık sistemlerinin performanslarının uluslararası karşılaştırılmasına yönelik yapılan bu analizler, sağlık politikalarında rol oynayan farklı aktörlerin dikkatini çeken bir konu olmuştur. Bu çalışmada, belirli sağlık düzeyi göstergelerine göre OECD’nin yayınlamış olduğu “Health at a Glance: Europe, 2018” ve “Health at a Glance: Europe, 2019” adlı raporlarda yer alan ülkelerin mevcut sağlık düzeyi ortaya konulmuştur. Bu yolla belirli sağlık düzeyi göstergeleri kullanılarak ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada geliştirilen iki senaryo üzerinden ülkelerin sağlık düzeyi göstergelerinin karşılaştırılması ve sıralanması amacıyla Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan MOORA yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda ülkelerin sağlık düzeyi göstergelerini ifade eden ve ülkeler arasında bir sıralama yapılmasına imkân veren MOORA skoru elde edilmiştir. Çalışmada düşük MOORA skoru yüksek sağlık düzeyini ifade etmektedir. Çalışmada ikinci aşamada ise elde edilen MOORA skoru ile belirlenen sosyoekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla spearman korelasyonu ve regresyon analizi uygulanmıştır. MOORA yöntemiyle elde edilen sonuçlara bakıldığında çalışmada kullanılan sağlık düzeyi göstergeleri açısından en iyi ülkeler senaryo 1 ve 2’ye göre Norveç, İsveç ve İzlanda; kötü olan ülkeler ise Senaryo 1’e göre Türkiye, Letonya ve Estonya; Senaryo 2’ye göre de Macaristan, İtalya ve Letonya şeklindedir. Korelasyon analizi (spearman) sonucunda Senaryo 1’den elde edilen MOORA skoru ile gelir ve sağlık harcamaları arasında negatif yönlü; hava kirliliği ve işsizlik oranı ile ise pozitif yönlü; Senaryo 2’den elde edilen MOORA skoru ile gelir, sağlık harcamaları ve güvenilir içme suyu arasında negatif yönlü; hava kirliliği ve işsizlik oranı ile ise pozitif yönlü bir korelasyon saptanmıştır. Çalışmada yapılan regresyon analizi sonucuna göre, Senaryo 1 ve 2 için bulunan MOORA skoruyla gelir ve sağlık harcamaları arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Gelir düzeyi ve sağlık harcaması arttıkça MOORA skoru düşmekte ve sağlık düzeyi yükselmektedir.
  Article
  Health tourism focuses on the organizational and operational aspects of commercial trips for the treatment of individuals. In line with the economic growth, the industry has evolved significantly in the last few decades. Istanbul, Turkey is considered as one of the most viable markets in the region due to its thermal resources, mild climate, geographical accessibility, and natural resources. This study aims to present the SWOT analysis of Istanbul's health tourism with integrated hesitant fuzzy linguistic (HFL) AHP-HFL MABAC methodology to select the best strategy for its effective implementation. The proposed methodology initially determines SWOT factors required for the analysis. These factors are then weighted with HFL AHP. The results are then utilized to select the best health tourism strategy using HFL MABAC. The applicability of this approach is presented through a case study. This is the first study to propose an analytic based SWOT analysis with integrated HFL methods for the selection of most appealing health tourism strategy.