Marcin Ekiert

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Vrotslav, Lower Silesian Voivodeship, Poland

Are you Marcin Ekiert?

Claim your profile

Publications (6)8.34 Total impact

 • Source
  Techniques in Coloproctology 04/2014; · 1.54 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: S100P - low molecular weight acidic protein has been shown to be involved in processes of proliferation, survival, angiogenesis, multidrug resistance and metastasis in various human malignancies. In breast cancer, S100P expression is associated with immortalization of neoplastic cells and aggressive tumour behaviour, indicating that this protein may have adverse prognostic value. We analyzed nuclear and cytoplasmic expression of S100P in 85 stage II breast cancer patients with a median follow up of 17 years. Immunohistochemical reactions were performed on paraffin sections of primary tumours, using monoclonal antibodies against S100P. We also studied prognostic value of S100P mRNA expression using the KM plotter which assessed the effect of 22,277 genes on survival in 2422 breast cancer patients. Moreover, the relationship was examined between expression of S100P in cells of four breast cancer cell lines and their sensitivity to the 11 most frequently applied cytotoxic drugs. Univariate and multivariate analyses showed that higher expression of nuclear S100P (S100Pn) was typical for cases of a shorter overall survival and disease-free time. KM plotter analysis showed that elevated S100P expression was specific for cases of a relapse-free survival and distant metastases-free survival. No relationship could be documented between expression of S100P and sensitivity of breast cancer cells to cytostatic drugs. We demonstrated that a high S100Pn expression level was associated with poor survival in early stage breast cancer patients. Since preliminary data indicated that expression of S100P was up-regulated by activation of glucocorticoid receptor and several agents manifested potential to activate or inhibit S100P promoter activity, this protein might become a therapy target and warrants further studies with respect to its prognostic, predictive and potentially therapeutic value.
  Histology and histopathology 01/2013; · 2.24 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2) is a xenobiotic half-transporter protein. It is a member of the ATP-binding cassette protein family and functions as an energy-dependent efflux pump. BCRP is involved in multidrug resistance. The study aimed at examining BCRP expression in breast cancers and at defining a relationship between activity of this protein and clinical course of the cancer. We analyzed the expression of BCRP in 101 stage II breast cancer patients. All the patients were diagnosed and treated at the Lower Silesia Oncology Centre (LSOC) between January 1993 and June 1994. After the treatment the patients remained under constant control at LSOC. Mean duration of the observation was 14.2 years (ranging between 9.1 and 16.5 years). Data related to relapse of the disease and deaths were obtained from medical documentation stored in LSOC. The immunohistochemical reactions were performed on paraffin sections of primary tumours, using monoclonal antibodies against BCRP. The intensity of immunohistochemical reactions with BCRP antibody was evaluated using the semi-quantitative IRS (ImmunoReactive Score) scale, which took into account the intensity of the colour reaction and percentage of positive cells. Results of the immunohistochemical reactions, pathological and of clinical observations were subjected to statistical analysis. Correlations between these factors and BCRP were analyzed using Spearman and Chi2 tests. In order to estimate the survival rate, we used Kaplan Meier statistics, log-rank tests and Cox proportional hazard regression. In our analysis we observed a positive correlation between the expression of the BCRP protein and grade of tumour advancement (r = 0.2 p = 0.03). We found also a negative correlation between the expression of BCRP and the estrogen (r = 0.24 p = 0.02) and progesteron (r = 0.28 p = 0.02) receptors. In a univariate analysis a significantly shorter disease free survival (DFS) and disease specific survival (DSS) was noted in patients with metastases to the lymph nodes (p = 0.003 and p = 0.0006), over the age of 50 years old ((p = 0.02 and p = 0.04) and clearly statistically significant in patients with a high expression of BCRP (p = 0.00044 and p = 0.00005). Overall survival (OS) was shorter in patients over the age of 50 (p = 0.01), with higher stage of the disease - IIB (p = 0.025), with metastases to the lymph nodes (p = 0.003) and also clearly statistically significant in patients with a high expression of BCRP (p = 0.00004). A multivariate analysis allowed to reveal that only higher expression of BCRP and metastases to lymph nodes were typical for cases of DFS (p = 0.,028 and p = 0.00015), DSS (p = 0.00052 and 0.000017) and OS (p = 0.0018 and p = 0.000007) time. We demonstrated that high BCRP expression level is associated with poor survival in early stage breast cancer patients.
  Ginekologia polska 09/2012; 83(9):681-7. · 0.68 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Y-Box-Binding (YB1) protein represents a multifunctional protein, which plays a significant role in processes of proliferation, apoptosis and control of tumour cell response to toxic agents, including chemotherapy. The present study aimed at evaluating the prognostic significance of YB1 expression in breast cancer. We analyzed nuclear and cytoplasmic expression of YB1 in 101 patients with stage II breast cancer, with 17 years of follow-up. Immunohistochemical reactions were performed on paraffin sections of primary tumours, using monoclonal antibodies against YB1. Results were tested for their correlation with clinical and pathological data. Patients with a pronounced expression of the nuclear form the YB1 protein demonstrated a highly significant shortening of disease-free survival, disease-specific survival and overall survival. The prognostic value of YB1 was also corroborated by multivariate analysis. We demonstrated that high nuclear expression of YB1 is associated with poor survival of patients with early-stage breast cancer.
  Anticancer research 08/2012; 32(8):3177-84. · 1.87 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The study assessed the role of colorectal surgery in the treatment of metastatic melanoma and identified patients who can most benefit from surgical resection. A retrospective analysis was made of 34 consecutive patients with skin melanoma who underwent surgical resection of large bowel metastasis. The median disease-free interval between diagnosis of the primary and metastatic melanoma was 24 (7-98) months. Nine (27%) patients underwent emergency surgery for obstruction and 25 (73%) had an elective procedure. Resection with curative intent was performed in 14 (41%) and palliative resection in 20 (59%) patients. There was no postoperative mortality and morbidity occurred in 9%. The median survival following surgery was 11.5 (4-68) months. The 1-, 2- and 5-year survival rates were 50%, 32% and 17% respectively. Median survival was significantly increased in patients without extra-abdominal metastases, with no evidence of non-large-bowel metastases, if the disease-free interval was longer than 24 months and when curative resection was performed. In multivariate analysis, an apparently complete or palliative resection and the absence or presence of extra-abdominal metastases were the most important prognostic factors. An aggressive surgical approach to large bowel metastatic melanoma results in good palliation and effective relief of symptoms with acceptable morbidity and mortality.
  Colorectal Disease 01/2012; 14(6):e305-11. · 2.02 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowe-go stanowią kategorię poważnych działań niepożą-danych leczenia przeciwnowotworowego. Wiele spośród powszechnie stosowanych leków cytotok-sycznych oraz ukierunkowanych molekularnie wią-że się z ryzykiem ich wystąpienia. Chorzy w wieku podeszłym, w porównaniu z młodszymi, są w więk-szym stopniu narażeni na powikłania kardiologicz-ne. Jednocześnie nie sam wiek metrykalny, ale stan układu sercowo-naczyniowego i choroby współist-niejące determinują ryzyko powikłań. Dlatego nie-zwykle ważny jest staranny dobór chorych uwzględ-niający te czynniki, stosowanie preparatów o moż-liwie korzystnym indeksie terapeutycznym, modyfi-kacja podawania leków cytotoksycznych (np. frak-cjonowanie dawek lub wydłużenie wlewów antracy-klin), a także staranne monitorowanie stanu układu sercowo-naczyniowego podczas leczenia. Medycyna Wieku Podeszłego 2012, 2 (2), 37–45 Słowa kluczowe: powikłania sercowo-naczyniowe, wiek podeszły, leczenie przeciwnowotworowe WSTĘP Częstość chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD, cardiovascular diseases) rośnie z wiekiem. Związane jest to z procesem starzenia, osłabieniem homeostazy, wydłużonym narażeniem na działanie czynników uszka-dzających układ krążenia, a także współistnieniem licz-nych chorób [1, 2]. Uszkodzenie śródbłonka związane z tworzeniem blaszek miażdżycowych jest odpowiedzial-ne za wzrastającą częstość występowania ostrych zdarzeń wieńcowych i udarów mózgu. Usztywnienie naczyń cen-tralnego łożyska naczyniowego doprowadza do wzrostu amplitudy ciśnienia tętniczego, obciążenia pracą mięśnia sercowego i zmian perfuzji w okresie rozkurczu. Konse-kwencją tego jest stopniowe upośledzenie czynności, nie-dokrwienie, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu. U osób starszych częściej obserwuje się izolowane nadciśnienie skurczowe oraz niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (niewydolność roz-kurczowa). Ponadto postępujące zmiany w miocytach, komórkach śródbłonka, komórkach rozrusznikowych i zastawek serca wiążą się ze wzrostem ryzyka CVD, w tym także chorób tętnic obwodowych i naczyń mózgowych. U chorych starszych leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego dodatkowo komplikuje występowanie in-nych schorzeń, zaburzenia poznawcze, nastroju, łak-nienia, zespoły geriatryczne, utrata niezależności, zabu-rzenia funkcjonowania, upośledzenie narządów zmysłu, nawracające hospitalizacje, polipragmazja. Związane z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz częste w tej populacji upośledzenie funkcji wątroby i nerek wpływają na wchła-nianie i metabolizm leków, a w konsekwencji na ich far-makokinetykę i farmakodynamikę. U chorych starszych w porównaniu z młodszymi częściej występują krwawie-nia związane z powszechnie stosowanymi lekami prze-ciwpłytkowymi, leki beta-adrenolityczne mogą ograni-czyć chronotropię i wydolność fizyczną, azotany — zwiększyć częstość omdleń i upadków [3]. Z wiekiem zmniejsza się liczba komórek macierzystych, które zastę-puje tkanka łączna i włóknista. W efekcie dochodzi do zaburzeń hematopoezy, zwłaszcza erytropoezy.