Article

Endoluminal treatment of GERD--role in contemporary clinical practice.

Department of Internal Medicine, Section of Gastroenterology and Hepatology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA.
MedGenMed: Medscape general medicine 02/2004; 6(3):15.
Source: PubMed
0 Followers
 · 
2 Reads
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Bakgrunn Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) regnes for å være en folkesykdom, ca. 10 % av befolkningen har behandlingstrengende plager. Det er tre ulike behandlingsalternativer for denne sykdommen; kostholds- og livsstilsråd, medikamenter og kirurgi. De siste årene har det kommet flere nye alternativer, såkalte endoskopiske metoder. De ulike metodene baserer seg på termisk intervensjon, suturering og injeksjon/implantasjon av ulike materialer i øsofagusveggen i området for nedre øsofagussfinkter. Felles for metodene er den transorale, endoskopiske tilgangen og at formålet er å øke tensjonen i nedre øsofagussfinkter. Studiens formål Ved Gastromedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har man prøvd ut endoskopisk suturering med EndoCinch fra Bard. I denne studien vil jeg se på langtidseffekten av metoden, med et gjennomsnitt på 41 måneder etter utført prosedyre. Dette i tillegg til å se på de ulike endoskopiske metodene i behandlingen av GØRS. Materiale og metode 119 pasienter som var behandlet med cardiaplastikk med EndoCinch fra Bard ble fulgt opp med telefonisk kontakt etter et gjennomsnitt på 41 måneder (fra 27 til 55 måneder) etter inngrepet. Tilfredshet, symptomer og medikamentbruk ble registrert i henhold til et standardisert spørreskjema som var brukt tidligere i oppfølgingen. Det presenteres også en litteraturgjennomgang av emnet. Resultater Tjue av pasientene var plukket ut til en prosedyre nummer to og 12 av de gjenværende pasientene fikk jeg ikke kontakt med. Det ble derfor samlet data fra 80 pasienter (67 %). Halvparten av pasientene rapporterte delvis, signifikant eller full bedring med tanke på symptomer, mens halvparten ikke hadde noen effekt av inngrepet. Dette gjenspeilte seg i en ikke signifikant reduksjon i bruk av syrehemmende medikamenter (p=0,06) og en signifikant bedring i brystbrann- og regurgitasjonsskår (p<0,01 for begge). Konklusjon I litteraturen finner man at det er en kortvarig effekt av de ulike endoskopiske metodene i behandlingen av gastroøsofageal reflukssykdom. Studien av EndoCinch fra Bard ved UNN viser at effekten av prosedyren på lang sikt er liten.