Article

Characteristics of long-term-care facility residents associated with receipt of influenza and pneumococcal vaccinations.

Immunization Services Division, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA 30333, USA.
Infection Control and Hospital Epidemiology (Impact Factor: 3.94). 11/2004; 25(11):946-54. DOI: 10.1086/502325
Source: PubMed

ABSTRACT Studies have found residency in long-term-care facilities (LTCFs) a risk factor for influenza and pneumonia and have demonstrated that vaccinations against these diseases reduce the risk of disease. However, rates are below Healthy People 2010 goals of 90% for LTCFs. During 1999-2002, a multi-state demonstration project was conducted in LTCFs to implement standing orders programs for immunizations.
Identify nursing home resident-specific characteristics associated with vaccination coverage at baseline.
Facility-level data were collected from self-reported surveys of selected nursing homes in 14 states and from the On-line Survey and Certification Reporting System. Resident-level data, including demographics and physical functioning, were obtained from the Centers for Medicare & Medicaid Services' Minimum Data Set; 2000-2001 vaccination status was obtained by chart review. Influenza vaccination status reflected a single season, whereas pneumococcal vaccination status reflected vaccination in the past. Multilevel analysis was used to control for facility-level variation.
Of 22,188 residents sampled in 249 LTCFs, complete data were obtained for 20,516 (92%). The average coverage for immunizations was 58.5% +/- 0.7% for influenza and 34.6% +/- 0.3% for pneumococcal. On bivariate analyses, residents with cognitive, psychiatric, or neurologic problems were more likely to be vaccinated; those with accidental injuries, unstable conditions, or cancer were less likely to receive either vaccine. On multilevel analysis, the strongest resident characteristics associated with receipt of immunizations, controlling facility variation, were cognitive deficits and psychiatric illness.
The variation in baseline vaccination coverage associated with LTCF resident characteristics supports the need for strategies to increase vaccination coverage in LTCFs.

0 Followers
 · 
65 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: PURPOSE: To examine accreditation from nursing homes accredited by the Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) and whether this is associated with improved rehabilitation care. DESIGN: Cross-sectional association of CARF accreditation and quality. METHODS: Comparison of the short-stay quality measures (influenza and pneumococcal vaccination; pain; delirium; pressures sores; five-star quality and health inspection scores) between the sample of 246 CARF-accredited homes compared with the 15,393 nursing homes in the 2010 On-Line Survey Certification of Automated Records (OSCAR). FINDINGS: CARF-accredited nursing homes demonstrate better quality with regard to the short-stay quality measures. CONCLUSIONS: Approaches beyond traditional regulation and governmental inspections are necessary to improve the quality of care in nursing homes. CLINICAL RELEVANCE: During a patient's rehabilitation stay, minimizing iatrogenic complications is paramount. Given the findings of this study, it is unfortunate that very few nursing homes are CARF accredited.
  Rehabilitation nursing: the official journal of the Association of Rehabilitation Nurses 07/2013; 38(4). DOI:10.1002/rnj.94 · 0.85 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Izvle~ek Izhodi{~a: Cepljenje je eden najpomembnej{ih javnozdravstvenih ukrepov za prepre~evanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Cepljenje proti gripi je priporo~eno za vse oskrbovance domov za dolgotrajno nego, cepljenje proti pnevmokoku pa za vse, ki so stari 65 let in ve~. Podatkov odelèu proti gripi in pnevmokoku cepljenih star-ostnikov, `ive~ih v domovih starej{ih ob~anov (DSO), v Sloveniji nimamo. Namen: Namen raziskave je bil ugotovitidelè proti gripi in pnevmokoku cepljenih starostnikov, `ive~ih v DSO, in prepoznati dejavnike, od katerih je cepljenje odvisno. Preiskovanci in metode: V prese~ni in retrospektivni raziskavi so analizirali podatke za 2040 starostnikov iz 12 DSO v Sloveniji. Kot vir podatkov smo uporabili zdravstveni karton splo{ne medicine in dokumentacijo zdravstvene nege. Rezultati: V raziskavi je sodelovalo 1605 ensk (78,7 %) in 435 mo{kih (21,3 %), ki so bili stari od 65 do 104 leta, v povpre~ju 82,3 let (SD 7,8 let). Povsem samostojnih je bilo 452 (22,2 %), delno odvisnih od tuje pomo~i 383 (18,8 %) ter povsem odvisnih od tuje pomo~i ali 24-urnega nadzora 1205 (59,0 %) starostnikov. Proti gripi je bilo cepljenih 69,1 %, proti pnevmokoku pa 4,3 % starostnikov v DSO. Nobena od zna~ilnosti starostnikov ni nakazovala ve~je verjetnosti za cepljenje proti gripi, verjetnost, da je bil starostnik cepljen proti gripi, pa je bila odvisna od organizacije cepljenja v domu upokojencev, kjer starostnik biva (2 =59,432, p<0,001). Sklepi:Delè proti gripi cepljenih starostnikov se je med DSO mo~no razlikoval. Visokdelè cepljenih proti gripi v nekaterih domovihkàe, da je mogo~e proti gripi v DSO cepiti ve~ino starostnikov. Cepljenje proti pnevmokoku pri najboljogròenih skupinah je potrebno spodbuditi s {ir{e zastavljeno akcijo, kamor bi sodilo tudi brezpla~no cepivo za vse, ki so stari 65 let in ve~. Abstract Background: Vaccination is one of the most important public health measures for the prevention and control of infectious diseases. Influenza vaccination is recommended for all nursing home residents, and pneumococcal vaccination for people over 65 years of age. In Slovenia, data on the influenza and pneumoccocal vaccination rates in elderly nursing home residents are not available. Objectives: To determine influenza and pneumococcal vaccine coverage in elderly nursing home residents and identify factors influencing the rate of immunization.
 • Source
  Slovenian Journal of Public Health 07/2008; 47(3):117-25. · 0.45 Impact Factor