Article

Cow-related risk factors for milk leakage.

Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Animal Health and Welfare, PO Box 50, DK-8830 Tjele, Denmark.
Journal of Dairy Science (Impact Factor: 2.57). 01/2005; 88(1):128-36. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72670-9
Source: PubMed

ABSTRACT Milk leakage in dairy cows is a symptom of impaired teat sphincter function. Milk leakage is related to an increased risk of mastitis in heifers and cows, and causes hygiene problems. The aim of our study was to assess whether teat shape, condition of teat orifice, and peak milk flow rate are risk factors for milk leakage. We conducted a longitudinal observational study in 15 German dairy farms in which cows were maintained in loose housing. The farms were visited monthly at 2 consecutive milkings. During the evening milking, milk flow curves were measured with the LactoCorder. Milk leakage was recorded during the subsequent morning milking, when cows entered the milking parlor. Immediately after detachment of the milking cluster, teat shape, teat end shape, and condition of the teat orifice of cows were assessed between 9 and 100 d in milk (DIM) and during late lactation (>250 DIM). Data from 1600 cows were analyzed. Milk leakage was treated as the binary response variable in a logistic regression model with herd as a random effect. Primiparous cows with high peak milk flow and teat canal protrusion were at greater risk of milk leakage. High peak milk flow rate, short teats, teat canal protrusion, inverted teat ends, and early lactation increased the risk of milk leakage in multiparous cows. Random herd effects accounted for only 10% of the total variation, indicating that the impact of management or other herd-level factors on the occurrence of milk leakage is virtually negligible for practical purposes.

0 Bookmarks
 · 
100 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: 611 Artyku³ przegl¹dowy Review Urz¹dzenia do automatycznego doju, na razie tylko krów, okreœlane s¹ jako roboty udojowe (RU) lub sys-temy doju dobrowolnego. Nie zawsze jest to jednak dój dobrowolny. W niektórych rozwi¹zaniach krowy najpierw przechodz¹ przez robota, a potem znajduj¹ dostêp do paszy. Robot wykonuje nastêpuj¹ce czyn-noœci: rozpoznaje krowê, masuje strzyki, zak³ada, zdejmuje w kolejnoœci wydojenia aewiartek wymienia oraz myje kubki udojowe i w koñcu dokonuje oprys-ku higienicznego wymion po doju. Jednoczeœnie do-konywany jest pomiar wielkoœci udoju oraz jakoœci mleka. Podczas doju robot wydaje krowie porcjê zgra-nulowanej paszy treœciwej w celu zachêcenia jej do ponownego podejœcia do robota i oddawania mleka. RU produkowane s¹ jako jednostanowiskowe i wte-dy umieszcza siê je bezpoœrednio w oborze, miêdzy legowiskami dla krów, lub jako kilkustanowiskowe iwówczas lokalizuje siê je w osobnym pomieszcze-niu, podobnie jak dojarniê. Robot jednostanowisko-wy obs³u¿yae mo¿e w ci¹gu doby stado oko³o 60 krów. Najwiêksze roboty kilkustanowiskowe pozwalaj¹ na obs³ugê oko³o 160 sztuk, przy za³o¿eniu, ¿e krowy doi siê oko³o trzech razy dziennie. Maksymaln¹ czêstoœae doju ka¿dej krowie mo¿e ograniczyae komputer obo-rowy. RU jest zintegrowany elektronicznie z kompu-terowym systemem zarz¹dzania stadem krów. Jest on urz¹dzeniem skomplikowanym, na które sk³adaj¹ siê liczne elementy mechaniczne i elektroniczne (ryc. 1). Czêœae mechaniczna urz¹dzenia to: stanowisko udo-jowe ze stacj¹ paszow¹ i bramkami, urz¹dzenie do fik-sacji krowy, manipulator z kubkami udojowymi, urz¹-dzenia do mycia i masa¿u wymion oraz mycia kub-ków udojowych i instalacji mlecznej. Z robotem tech-nologicznie zwi¹zany jest sch³adzalnik wydojonego mleka oraz system przegród i bramek w oborze za-pewniaj¹cy jednokierunkow¹ cyrkulacjê krów na tra-sie obora ® robot ® obora.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: 611 Artyku³ przegl¹dowy Review Urz¹dzenia do automatycznego doju, na razie tylko krów, okreœlane s¹ jako roboty udojowe (RU) lub sys-temy doju dobrowolnego. Nie zawsze jest to jednak dój dobrowolny. W niektórych rozwi¹zaniach krowy najpierw przechodz¹ przez robota, a potem znajduj¹ dostêp do paszy. Robot wykonuje nastêpuj¹ce czyn-noœci: rozpoznaje krowê, masuje strzyki, zak³ada, zdejmuje w kolejnoœci wydojenia aewiartek wymienia oraz myje kubki udojowe i w koñcu dokonuje oprys-ku higienicznego wymion po doju. Jednoczeœnie do-konywany jest pomiar wielkoœci udoju oraz jakoœci mleka. Podczas doju robot wydaje krowie porcjê zgra-nulowanej paszy treœciwej w celu zachêcenia jej do ponownego podejœcia do robota i oddawania mleka. RU produkowane s¹ jako jednostanowiskowe i wte-dy umieszcza siê je bezpoœrednio w oborze, miêdzy legowiskami dla krów, lub jako kilkustanowiskowe iwówczas lokalizuje siê je w osobnym pomieszcze-niu, podobnie jak dojarniê. Robot jednostanowisko-wy obs³u¿yae mo¿e w ci¹gu doby stado oko³o 60 krów. Najwiêksze roboty kilkustanowiskowe pozwalaj¹ na obs³ugê oko³o 160 sztuk, przy za³o¿eniu, ¿e krowy doi siê oko³o trzech razy dziennie. Maksymaln¹ czêstoœae doju ka¿dej krowie mo¿e ograniczyae komputer obo-rowy. RU jest zintegrowany elektronicznie z kompu-terowym systemem zarz¹dzania stadem krów. Jest on urz¹dzeniem skomplikowanym, na które sk³adaj¹ siê liczne elementy mechaniczne i elektroniczne (ryc. 1). Czêœae mechaniczna urz¹dzenia to: stanowisko udo-jowe ze stacj¹ paszow¹ i bramkami, urz¹dzenie do fik-sacji krowy, manipulator z kubkami udojowymi, urz¹-dzenia do mycia i masa¿u wymion oraz mycia kub-ków udojowych i instalacji mlecznej. Z robotem tech-nologicznie zwi¹zany jest sch³adzalnik wydojonego mleka oraz system przegród i bramek w oborze za-pewniaj¹cy jednokierunkow¹ cyrkulacjê krów na tra-sie obora ® robot ® obora.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: 611 Artyku³ przegl¹dowy Review Urz¹dzenia do automatycznego doju, na razie tylko krów, okreœlane s¹ jako roboty udojowe (RU) lub sys-temy doju dobrowolnego. Nie zawsze jest to jednak dój dobrowolny. W niektórych rozwi¹zaniach krowy najpierw przechodz¹ przez robota, a potem znajduj¹ dostêp do paszy. Robot wykonuje nastêpuj¹ce czyn-noœci: rozpoznaje krowê, masuje strzyki, zak³ada, zdejmuje w kolejnoœci wydojenia aewiartek wymienia oraz myje kubki udojowe i w koñcu dokonuje oprys-ku higienicznego wymion po doju. Jednoczeœnie do-konywany jest pomiar wielkoœci udoju oraz jakoœci mleka. Podczas doju robot wydaje krowie porcjê zgra-nulowanej paszy treœciwej w celu zachêcenia jej do ponownego podejœcia do robota i oddawania mleka. RU produkowane s¹ jako jednostanowiskowe i wte-dy umieszcza siê je bezpoœrednio w oborze, miêdzy legowiskami dla krów, lub jako kilkustanowiskowe iwówczas lokalizuje siê je w osobnym pomieszcze-niu, podobnie jak dojarniê. Robot jednostanowisko-wy obs³u¿yae mo¿e w ci¹gu doby stado oko³o 60 krów. Najwiêksze roboty kilkustanowiskowe pozwalaj¹ na obs³ugê oko³o 160 sztuk, przy za³o¿eniu, ¿e krowy doi siê oko³o trzech razy dziennie. Maksymaln¹ czêstoœae doju ka¿dej krowie mo¿e ograniczyae komputer obo-rowy. RU jest zintegrowany elektronicznie z kompu-terowym systemem zarz¹dzania stadem krów. Jest on urz¹dzeniem skomplikowanym, na które sk³adaj¹ siê liczne elementy mechaniczne i elektroniczne (ryc. 1). Czêœae mechaniczna urz¹dzenia to: stanowisko udo-jowe ze stacj¹ paszow¹ i bramkami, urz¹dzenie do fik-sacji krowy, manipulator z kubkami udojowymi, urz¹-dzenia do mycia i masa¿u wymion oraz mycia kub-ków udojowych i instalacji mlecznej. Z robotem tech-nologicznie zwi¹zany jest sch³adzalnik wydojonego mleka oraz system przegród i bramek w oborze za-pewniaj¹cy jednokierunkow¹ cyrkulacjê krów na tra-sie obora ® robot ® obora. G³ówne problemy robotyzacji doju krów
  Medycyna weterynaryjna 02/2014; 62. · 0.20 Impact Factor