Article

A crosslinguistic study of the relationship between grammar and lexical development

Sapienza University of Rome, Roma, Latium, Italy
Journal of Child Language (Impact Factor: 1.41). 12/2005; 32(4):759-86. DOI: 10.1017/S0305000905007105
Source: PubMed

ABSTRACT The relationship between grammatical and lexical development was compared in 233 English and 233 Italian children aged between 1;6 and 2;6, matched for age, gender, and vocabulary size on the MacArthur Communicative Development Inventories (CDI). Four different measures of Mean Length of Utterance were applied to the three longest utterances reported by parents, and to corrected/expanded versions representing the 'target' for each utterance. Italians had longer MLUs on most measures, but the ratio of actual to target MLUs did not differ between languages. Age and vocabulary both contributed significant variance to MLU, but the contribution of vocabulary was much larger, suggesting that vocabulary size may provide a better basis for crosslinguistic comparisons of grammatical development. The relationship between MLU and vocabulary size was non-linear in English but linear in Italian, suggesting that grammar 'gets off the ground' earlier in a richly inflected language. A possible mechanism to account for this difference is discussed.

0 Bookmarks
 · 
291 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories- CDI (Fenson et al., 2007) is an instrument that allows a valid and reliable assessment of the communicative and linguistic development in young children. This paper describes the normalization process of the instrument to the language and cultural context of Colombia, as well as the first part of creation of the age-expected scores for the Capital city (Bogotá). The parents of 825 children, between 8 and 30 months from different socioeconomic backgrounds residing in Bogota's greater area, completed the adapted inventories. Statistical analysis included reliability and validity measures, which suggest internal consistency and a good predictive value for the scales version. Results allow the identification of developmental rhythms in language acquisition for colombian children, where discontinuities and reorganizations are the common note with different CDI adaptations around the world.
  Revista latinoamericana de psicología 05/2011; 43(2):241-254. · 0.64 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The present studies examined the relationship between children's use of grammatical structures indicating self–other differentiation (i.e., personal pronouns, verb conjugation) and their ability to use language to express their own and others' mental states (MSL). In Study 1, 104 parents of two- to three-year-old children filled out online checklists assessing children's vocabulary, their use of MSL, and first- and second-person pronouns and verb forms. In Study 2, 77 mothers of 1.5- to 2.5-year-old children filled out the MacArthur–Bates communicative development inventory, and additional checklists for MSL and verb conjugation. Results of both studies showed that children's use of grammatical person reference is strongly related to their level of grammatical abilities. Importantly, pronominal and inflectional references to others were correlated with children's discourse about the mind. Thus, linguistic tools that are used to distinguish self from others are not only indicators of children's grammatical development, but also their level of sociocognitive understanding.
  Review of Social Development 02/2014; 23(1). DOI:10.1111/sode.12044 · 1.56 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Joan den mendearen azken laurdenean hasita, oraindik ere oso aipatua den ezta-baida sortu zen elebitasun goiztiarraren ikertzaileen artean, haur elebidunek dituzten bi hiz kun tzak bereizteko gai ote direnaren gainean. Bi joera oso desberdin nabar-mendu ziren. Alde batetik, haur elebidunen datuak aztertuta, Volterra eta Taeschner (1978) edota Redlinger eta Park (1980) bezalako zenbait iker tzailek zioten haur elebidunek, txikitan, gramatika eta hiztegi bakarra izanik, ez dituztela bi hiz kun tzak hasiera-hasieratik bereizten, nahiz onar tzen zuten, beranduxeago, hiru urteak aldera edo, bi hiz kun tzak egoki bereizten dituztela. Ugariak dira, ostera, aurkako jarrerari eutsi izan dioten ikertzaileak (De Houwer 1995; Genesee eta beste 1995, Deuchar eta Quay 2000, Bel 2001, Genesse 2003), hots, bereizketaren hipotesiaren aldekoak. Hipotesi horren arabera, bi hiz kun tzak aldi berean eta bereizita en tzunez gero, bereizita garatuko ditu haurrak hasiera-hasieratik. Ildo honetatik, euskara eta gaztelania aldi berean garatu dituzten haur elebidun orekatuen inguruko ikerketetan haur elebidunek euren hiz kun tze ta ko bakoitza ele-bakarrek garatzen duten antzera garatzen dutela ondorioztatu da behin eta berriro Almgren eta Barreña 2001; eta abar), elebakarrek egiten dituzten urrats eta akats bertsuak egi-ten baitituzte. Edozelan ere, bereizketaren hipotesiaren aldeko emaitzak elebidun orekatuengan aurkitu dira bereziki, hots, bi hiz kun tzak jaiotzatik era orekatuan en tzun dituzten haurrengan, gurasoek 'lagun bat, hiz kun tza bat' leloa jarraituz hazi nahi izan dituzten haurrengan. Hala eta guztiz ere, badira ikerketak haurrak en tzundako hizkuntzen artean orekarik ez egonik ere bi hiz kun tzak berezita gara daitezkeela erakutsi dutenak (Pérez-Vidal 1995, adibidez), haurrak hiz kun tza bata bestea baino goizago berega-natu arren.

Full-text (2 Sources)

Download
1,097 Downloads
Available from
May 17, 2014