Article

Preeclampsia as a cause of preterm and late preterm (near-term) births

Department of Obstetrics and Gynecology, University of Cincinnati, OH, USA.
Seminars in Perinatology (Impact Factor: 2.42). 02/2006; 30(1):16-9. DOI: 10.1053/j.semperi.2006.01.008
Source: PubMed

ABSTRACT Gestational hypertension-preeclampsia is the most common medical disorder of pregnancy. It is also a major cause of maternal and perinatal morbidities. The majority of adverse pregnancy outcomes occur in patients who develop severe hypertension or severe preeclampsia, and in those who develop the clinical manifestations before 34 weeks' gestation. There is some concern regarding neonatal morbidity in the late preterm (near term) infant (34 0/7 through 36 6/7 weeks' gestation) as a result of gestational hypertension and preeclampsia. A review of the available data suggests that most deliveries of the late preterm infant in such women are justified because of the concerns about maternal and fetal safety with continued gestation. In addition, the rate of preterm delivery at 34 to 36 weeks' gestation in women with gestational hypertension or preeclampsia is low. Indeed, most admissions to Neonatal Intensive Care Unit in such pregnancies occur in those at > or =37 weeks' gestation. There is urgent need for research to assess the reasons behind preterm delivery at 34 to 36 weeks' gestation in women with hypertension and preeclampsia. In addition, there is need for research to assess the reasons for admission to the NICU in term infants born of mothers with varying severities of hypertension and preeclampsia. In this paper, the phrase "late-preterm" has been used instead of "near term," as the former was considered more appropriate to reflect this subgroup of preterm infants in a workshop on this topic held in July 2005, organized by the National Institute of Child Health and Human Development.

1 Bookmark
 · 
113 Views
  • Source
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Paraoxonase is a high density lipoprotein-associated anti-oxidant enzyme. The aim of this study was to investigate the serum paraoxonase and arylesterase activities and associations between these enzymes and lipid hydroperoxide (LOOH) in preeclamptic patients. The study included 47 preeclamptic (25 severe and 22 mild preeclampsia cases) and 20 normotensive healthy pregnant women. Serum paraoxonase and arylesterase activities and LOOH levels were measured. While serum paraoxonase and arylesterase activities were significantly lower in both severe and mild preeclamptic patients (P<0.05 for both) than those in normal pregnant subjects, LOOH levels were significantly higher in severe (P<0.01) and mild preeclampsia cases (P<0.05) than in normotensive pregnant subjects. When all subjects were evaluated, there was a negative correlation between paraoxonase and LOOH (r=-0.24, P<0.05) and between arylesterase and LOOH (r=-0.31, P<0.01). Our results show that serum paraoxonase and arylesterase activities decrease in preeclampsia, and this situation may be associated with increased LOOH in these patients.
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: GİRİŞ Gebeliğin multisistemik bir hastalığı olan preek-lampsi tüm gebeliklerin yaklaşık % 7-10'unda görülür. Ağır preeklampsi fetal ve maternal mor-talitenin en önemli nedenlerinden birisi olmaya devam etmektedir. Maternal açıdan serebrovas-küler, kardiak, hepatik, hematolojik ve renal komplikasyonları taşırken; fetus açısından da prematür doğum, gelişme geriliği ve ölüm gibi riskleri taşır. Bu kadar morbid ve mortal bir has-talığın takibinde ortaya çıkan klinik ve laboratu-var belirtilerin yakından incelenmesi gerekir. Bu laboratuvar belirtilerden biri olan proteinüri 24 saatte üriner protein atılımının 300 mg dan fazla olması veya rastgele alınan herhangi bir idrar örneğinde +1 dipstik veya daha fazla protein kaybı olarak tanımlanır (1) . Proteinürinin eşlik ettiği preeklampsi olguları-nın prognozu gestasyonel hipertansiyonlu olgu-lardan daha kötüdür, fakat proteinürinin derece-ÖZET Amaç: Ağır preeklampsi olgularındaki proteinürinin maternal ve perinatal sonuçlara etkisini değerlendirmek. Yöntemler: Kliniğimizde ağır preeklampsi tanısı ile yatan hastalar 24 saatlik idrardaki protein miktarına göre Grup 1 (proteinüri<2 g) ve Grup 2 (proteinüri>=2 g) olarak iki gruba ayrıldı. Her bir gruptaki olgular maternal ve perina-tal sonuçlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan toplam 690 olgu çalışmaya alındı. Grup 1 olguların % 42.8'ini (296), grup 2 ise % 57.2'sini (394) oluşturmaktaydı. Olgu grupları arasında maternal ve perinatal sonuçlar yönünden anlam-lı fark saptanmadı. Yalnızca proteinüri >=2 g olan olgu grubunda doğumda gebelik haftası anlamlı olarak daha küçüktü (p=0.0005) ve toplam maternal morbidite anlamlı olarak daha fazla idi (p=0.009). Sonuç: Ağır preeklampsi olgularında proteinüri derecesi-nin maternal ve perinatal sonuçlara etkisi yoktur. Tek başına proteinüri miktarı bir doğum endikasyonu olarak düşünülmemelidir.