Article

Vitamin and carotenoid status in older women: associations with the frailty syndrome.

The Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland, USA.
The Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences (Impact Factor: 4.98). 07/2006; 61(6):600-7. DOI: 10.1093/gerona/61.6.600
Source: PubMed

ABSTRACT We investigated the relationship of micronutrient deficiencies with the frailty syndrome in older women living in the community.
Frailty status and serum micronutrients were assessed in a cross-sectional study of 754 women, 70-80 years old, from the Women's Health and Aging Studies I and II.
Among nonfrail, prefrail, and frail women, respectively, geometric mean serum concentrations were 1.842, 1.593, and 1.376 micromol/L for total carotenoids (p <.001); 2.66, 2.51, and 2.43 micromol/L for retinol (p =.04); 50.9, 47.4, and 43.8 nmol/L for 25-hydroxyvitamin D (p =.019); 43.0, 35.8, and 30.9 nmol/L for vitamin B(6) (p =.002); and 10.2, 9.3, and 8.7 ng/mL for folate (p =.03). Frail women were more likely to have at least two or more micronutrient deficiencies (p =.05). The age-adjusted odds ratios of being frail were significantly higher for those participants whose micronutrient concentrations were in the lowest quartile compared to the top three quartiles for total carotenoids, alpha-tocopherol, 25-hydroxyvitamin D, and vitamin B(6). The association between nutrients and frailty was strongest for beta-carotene, lutein/zeaxanthin, and total carotenoids (odds ratio ranging from 1.82 to 2.45, p =.05), after adjusting for age, sociodemographic status, smoking status, and body mass index.
Frail women are more likely to have relatively low serum carotenoid and micronutrient concentrations and are more likely to have multiple micronutrient deficiencies. Future longitudinal studies are needed to examine the relationships between micronutrient concentrations and frailty in older women.

0 Followers
 · 
67 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Sokołowski Remigiusz, Ciesielska Natalia, Czajkowska Agnieszka, Bentryn Dominika, Węgrzyn Edyta, Oleksy Patrick, Zukow Walery. Patogeneza zespołu kruchości = Patogenesis of Frailty Syndrome. Journal of Health Sciences. 2014;4(9):197-204. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Retrieved from http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%289%29%3A197-204. DOI: 10.13140/2.1.4322.4327 http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4322.4327 The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). © The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: 10.06.2014. Revised 07.08.2014. Accepted: 05.09.2014. Patogeneza zespołu kruchości Patogenesis of Frailty Syndrome Remigiusz Sokołowski1, Natalia Ciesielska1, Agnieszka Czajkowska1, Dominika Bentryn1, Edyta Węgrzyn1, Patrick Oleksy1, Walery Zukow2 1Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland 2 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska Słowa klucze: zespół kruchości, słabość, patogeneza, stan zapalny, IL-6, starzenie. Key words: frailty syndrom, weakness, patogenesis, inflammation, IL-6, aging. Streszczenie Wstęp. Zespół kruchości (Frailty Syndrome – FS) jest szeroko występującym zespołem geriatrycznym charakteryzującym się fizjologicznym obniżeniem odporności na czynniki stresogenne. W ostatnich latach poczyniono znaczny postęp w rozumieniu patogenezy FS. Prawdopodobnie kluczowym procesem patogenetycznym jest stan przewlekłego zapalenia, które wpływa na układy: mięśniowo- szkieletowy, dokrewny, sercowo-naczyniowy i krwiotwórczy. Cel. Przedstawienie najnowszych doniesień dotyczących patogenezy FS i szersze omówienie najbardziej istotnych mechanizmów patogenetycznych. Materiał i metody. Posługując się słowami kluczowymi: zespół kruchości (frailty syndrom), słabość (weakness), patogeneza (patogenesis), stan zapalny (inflammation), IL-6, starzenie (aging), przeszukano elektroniczne polskie oraz zagraniczne pełnotekstowe bazy bibliograficzne: Polska Bibliografia Lekarska, EBSCO host Web, Wiley Online Library, Springer Link, Science Direct oraz Medline oraz przeanalizowano 40 publikacji nawiązujących do patogenezy FS. Wyniki. Badania wykazały, że podłożem zespołu kruchości jest proces zapalny różnych układów i narządów. U pacjentów z zespołem kruchości odnotowano zwiększony poziom prozapalnych cytokin, takich jak IL- 6, IL- 1 oraz zwiększony poziom leukocytów, głównie limfocytów T oraz monocytów i neutrofili. Zauważono obniżanie się poziomu hormonów steroidowych i IGF-1 prowadzące do sarkopenii oraz osteopenii. Wpływa to w sposób znaczący na objawy FS u starszego pacjenta. Wnioski. Patogeneza zespołu kruchości jest wieloczynnikowa. Jej podłożem jest przewlekle toczący się proces zapalny, który dotykając poszczególnych układów i narządów organizmu, prowadzi do dysfunkcji, takich jak sarkopenia, osteopenia, zaburzenia funkcji poznawczych, anoreksja, zaburzenia endokrynologiczne. Należy zwiększyć skuteczności diagnostyki oraz opracować programy leczenia wczesnych zaburzeń FS. Abstract Introduction. Frailty Syndrome (FS) is a widely common geriatric syndrome characterized by a decrease in resistance to physiological stressors. In recent years there has been considerable progress in understanding the pathogenesis of FS. Probably the key pathogenetic process is a state of chronic inflammation that affects the systems: musculoskeletal, endocrine, cardiovascular and hematopoietic. Purpose. Presentation of the latest reports on the pathogenesis of FS and wider discussion of the most important pathogenetic mechanisms. Material and methods. Using the key words: frailty syndrome, weakness, pathogenesis, inflammation, IL-6, and aging, searched Polish and foreign electronic full-text bibliographic databases: Polish Medical Bibliography, EBSCO host Web, Wiley Online Library, Springer Link, Science Direct and Medline and analyzed 40 publications referring to the pathogenesis of FS. Results. Studies have shown that the basis of FS is inflammation of various systems and organs. In patients with FS reported an increase of proinflammatory cytokines such as IL-6, IL-1, and increased levels of leukocytes, especially T lymphocytes as well as monocytes and neutrophils. It was observed the decrease of the steroid hormone and IGF-1 leads to sarcopenia and osteopenia. This effects in a significant way the symptoms of FS an elderly patient. Conclusions. Pathogenesis of fragility is multifactorial. The basis is a chronic ongoing inflammatory process that effects various systems and organs of the body, leading to dysfunction, such as sarcopenia, osteopenia, cognitive disorders, anorexia, endocrine disorders. Increasing the efficiency of diagnosis and developing treatment programs for early disorders of FS is required.
  Journal of Health Sciences 09/2014; 4(9):197-204. DOI:10.13140/2.1.4322.4327
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Frailty is a geriatric syndrome that predicts disability, morbidity and mortality in the elderly. Poor nutritional status is one of the main risk factors for frailty. Macronutrients and micronutrients deficiencies are associated with frailty. Recent studies suggest that improving nutritional status for macronutrients and micronutrients may reduce the risk of frailty. Specific diets such as the Mediterranean diet rich in anti-oxidants, is currently investigated in the prevention of frailty. The aim of this paper is to summarize the current body of knowledge on the relations between nutrition and frailty, and provide recommendations for future nutritional research on the field of frailty.
  The Journal of Nutrition Health and Aging 01/2015; 19(3):250-7. DOI:10.1007/s12603-014-0568-3 · 2.66 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Export Date: 18 October 2014, Article in Press
  The journal of nutrition, health & aging; 12/2014