Article

Anaplasma phagocytophilum in Ixodes ricinus ticks and human granulocytic anaplasmosis seroprevalence among forestry rangers in Białystok region.

Department of Infectious Diseases, Medical University of Białystok, Poland.
Advances in Medical Sciences (Impact Factor: 0.96). 02/2006; 51:283-6.
Source: PubMed

ABSTRACT Human granulocytic anaplasmosis, former ehrlichiosis, is a tick-borne zoonosis of increasing recognition. The aim of the study was: 1) to assess the prevalence of Anaplasma phagocytophilum infection in Ixodes ricinus ticks collected in recreational forests in Bialystok vicinity, the capital of podlaskie voivodship; 2) to evaluate the prevalence of IgG and IgM antibodies to A. phagocytophilum among forestry rangers from the same region.
Of the 372 ticks examined, 54 (14.5%) yield the positive PCR reaction. The highest prevalence was detected in females, up to 27.8% (37/133), almost one third lower in males--9.2% (13/142), followed by nymphs--4.1% (4/97). Human seropositivity study revealed IgG antibodies against A. phagocytophilum in 9 out of 231 individuals (3.9%). No IgM antibodies were found. Sixty-seven individuals 67/231 (29%) reported erythema migrans. IgM anti-Borrelia burgdorferi antibodies were detected in 32 out of 121 (26.4%) persons tested, IgG--in 43 out of 231 (18.6%).
The data obtained show relatively low A. phagocytophilum seroreactivity among professionally exposed to tick group of forestry workers despite high A. phagocytophilum infection level in the competent vector--I. ricinus ticks.

0 Bookmarks
 · 
77 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Human granulocytic anaplasmosis (HGA) and Lyme borreliosis (LB) are tick-borne and emerging infectious diseases caused by the Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi species. In Europe, including Slovakia, the principal vector of both pathogens is the common tick - Ixodes ricinus, in which double infections with these pathogens have been reported. The aim of our study was evidence of IgG antibodies against A. phagocytophilum in blood sera of humans with suspects LB from several Clinics of University Hospitals, and the evaluation of the possibility of B. burgdorferi and A. phagocytophilum co-infection in examined patients. The serological method ELISA was used to detect IgM and IgG antibodies against B. burgdorferi. Anti-A. phagocytophilum IgG antibodies were analyzed by the A. phagocytophilum Indirect Immunofluorescence Antibody (IFA) IgG test. A total of 214 human samples (91 men, 123 women) were obtained from patients living in Kosice town and in villages around Kosice (Eastern Slovakia). IgG antibodies against A. phagocytophilum were detected in 15 cases (6 men, 9 women), which represented 7.0 % positivity. Two cases of the co-infection B. burgdorferi with A. phagocytophilum, which equals 0.93 % of the total number, were found.
  Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM 12/2009; 16(2):285-8. · 3.06 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Streszczenie Wstęp: Celem prezentowanej pracy jest ocena występowania boreliozy, ustalonej diagnozy na podstawie wywiadu, objawów klinicznych ibadań serologicznych, okresu narażenia wmiejscu pracy oraz orzecznictwa ochorobie zawodowej wśród pracowników wybranych nadleśnictw województwa warmińsko-mazurskiego. Materiał imetody: Corocznym badaniom przesiewowym poddano332 pracowni-ków6 nadleśnictw, objętych opieką profilaktyczną przez Centrum Zdrowia Medica wOstródzie. Uwszystkich osób wykonano badania serologiczne, apoziomy przeciwciał klasy IgG oraz IgM wpróbkach surowicy krwi oznaczono testem ELISA. Wynik dodatni kwalifiko-wał pacjenta do wykonania testu potwierdzającego Western-blot oraz ewentualnego ustalenia rozpoznania boreliozy na podstawie wy-wiadu iobjawów klinicznych choroby. Dane przedstawiono zuwzględnieniem podziału na wybrane nadleśnictwa, płeć, okres narażenia wmiejscu pracy oraz genogatunki krętów Borrelia wywołujące chorobę. Wyniki: We wszystkich nadleśnictwach objętych badaniem stwierdzono zachorowania na boreliozę. Ogółem dodatnie wyniki badań Western-blot ustalono u120 osób (63,1%badanych), jednak rozpoznanie boreliozy po szczegółowym wywiadzie ibadaniu przedmiotowym ustalono u91 pacjentów (27,4% badanych). Wgrupie pacjentów zrozpoznaną chorobą obecność przeciwciał wklasieIgG stwierdzono u76 osób, wklasieIgM u25 osób, zczego u10 osób– wobu klasach. Wykazano także zmienności wudziale genogatunków wywołujących chorobę, zczego46% stanowiły krętki B.afzeli dla przeciwciał IgG, natomiast wklasie IgM krętki zrodzaju B.burgdorferi stanowiły50% wszystkich przypadków. Jednocześnie potwier-dzono zależność między wydłużeniem okresu narażenia wmiejscu pracy na ukąszenia przez kleszcze azwiększoną zachorowalnością na boreliozę, która wskazała na grupę zponad25-letnim stażem pracy. Wnioski: Praca zawodowa wleśnictwie stwarza szczególnie niebez-pieczne warunki ekspozycji na ukąszenia przez kleszcze, ajednocześnie długość stażu pracy znamiennie zwiększa ryzyko zachorowania na boreliozę. Analiza wyników badań serologicznych wskazuje na różnice reaktywności klas przeciwciał IgG oraz IgM wstosunku do badanych antygenów, potwierdzając tym samym korelację objawów klinicznych boreliozy względem rozpoznanych genogatunków kręt-ków Borrelia. Med.Pr.2014;(65) Słowa kluczowe: borelioza, epidemiologia, serologia, pracownicy lasów, choroba zawodowa Abstract Background: The aim of the study is to assess the incidence of Lyme disease, established diagnosis based on medical history and clinical symptoms, serology, duration of exposure in the workplace and occupational disease certification among forestry workers in selected districts of the Warmia and Mazury region. Material and Methods: The study consisted of annual screening of332 employees in 6 for-est districts under the supervision of the Health Center Medica in Ostróda. Serological tests were performed in all serum samples and IgG and IgM antibodies were determined by ELISA test. Positive results were confirmed by Western-blot test. Diagnosis was made based on medical history and clinical symptoms. Results were presented by the division of selected forest districts, gender, duration of expo-sure in the workplace and genospecies of spirochete Borrelia responsible for the disease development. Results: Lyme disease incidence was found in all selected forest districts. Positive results in Western-blot test were determined in120 people (63.1%of all the surveyed). However, after taking a detailed medical history of the patients Lyme disease was diagnosed in91 people which makes27.4% of all the examined. Among patients with diagnosed disease, IgG antibodies were found in76 people, IgM in25 people, while both IgM and IgG in10 people. There was also variation in the involvement of genospecies generating the disease; spirochete B.afzeli–46% for IgG anti-bodies, whereas spirochete B.burgdorferi– 50% of all cases for IgM antibodies. At the same time the relationship between the extended duration of occupational exposure to tick bites and the increased incidence of Lyme disease was confirmed, indicating the group of workers employed for at least 25 years. Conclusions: Forestry districts of the Warmia and Mazury region, creates extremely dangerous occupational conditions because of exposure to tick bites. At the same time the duration of employment significantly increases the risk of Lyme. The analysis of serological tests results indicated differences in the reactivity of IgG and IgM classes and confirmed the correlation between clinical symptoms of Lyme disease and the variation of genospecies inducing the disease. MedPr2014;65(3)
  Medycyna pracy 05/2014; 65(3). · 0.32 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Worldwide, ticks are important vectors of human and animal pathogens. Besides Lyme Borreliosis, a variety of other bacterial and protozoal tick-borne infections are of medical interest in Europe. In this study, 553 questing and feeding Ixodes ricinus (n = 327) and Dermacentor reticulatus ticks (n = 226) were analysed by PCR for Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Coxiella, Francisella and Babesia species. Overall, the pathogen prevalence in ticks was 30.6% for I. ricinus and 45.6% for D. reticulatus. The majority of infections were caused by members of the spotted-fever group rickettsiae (24.4%), 9.4% of ticks were positive for Borrelia burgdorferi sensu lato, with Borrelia afzelii being the most frequently detected species (40.4%). Pathogens with low prevalence rates in ticks were Anaplasma phagocytophilum (2.2%), Coxiella burnetii (0.9%), Francisella tularensis subspecies (0.7%), Bartonella henselae (0.7%), Babesia microti (0.5%) and Babesia venatorum (0.4%). On a regional level, hotspots of pathogens were identified for A. phagocytophilum (12.5-17.2%), F. tularensis ssp. (5.5%) and C. burnetii (9.1%), suggesting established zoonotic cycles of these pathogens at least at these sites. Our survey revealed a high burden of tick-borne pathogens in questing and feeding I. ricinus and D. reticulatus ticks collected in different regions in Belarus, indicating a potential risk for humans and animals. Identified hotspots of infected ticks should be included in future surveillance studies, especially when F. tularensis ssp. and C. burnetii are involved.
  PLoS ONE 01/2013; 8(1):e54476. · 3.53 Impact Factor

Preview

Download
1 Download
Available from