Article

Neuromuscular electrical stimulation and the treatment of lower urinary tract dysfunction in multiple sclerosis - A double blind, placebo controlled, randomised clinical trial

Health and Rehabilitation Sciences Research Institute, University of Ulster, Newtownabbey, Northern Ireland, UK.
Neurourology and Urodynamics (Impact Factor: 2.46). 03/2008; 27(3):231-7. DOI: 10.1002/nau.20486
Source: PubMed

ABSTRACT Lower urinary tract dysfunction affects up to 75% of the multiple sclerosis population. Results from our recent Pilot Study (McClurg et al., 2006) indicated that a combined programme of pelvic floor muscle training, electromyography biofeedback and neuromuscular electrical stimulation modalities may alleviate some of the distressing symptoms within this population. This clinical trial aimed to evaluate further the efficacy of these interventions and to establish the benefit of neuromuscular electrical stimulation above and beyond that of EMG biofeedback and pelvic floor muscle training.
74 multiple sclerosis patients who presented with lower urinary tract dysfunction were randomly allocated to one of two groups - Group 1 received Pelvic Floor Muscle Training, Electromyography Biofeedback and Placebo Neuromuscular Electrical Stimulation (n=37), and Group 2 which received Pelvic Floor Muscle Training, Electromyography Biofeedback, and Active Neuromuscular Electrical Stimulation (n=37). Treatment was for nine weeks with outcome measures recorded at weeks 0, 9, 16 and 24. The Primary Outcome Measure was the number of leakage episodes. Within group analysis was by Paired Samples t-test. Group differences were analysed using Repeated Measures Analysis of Variance and Post-hoc tests were used to determine the significance of differences between Groups at each time point.
The mean number of incontinence episodes were reduced in Group 2 by 85% (p=0.001) whereas in Group 1 a lesser reduction of 47% (p=0.001) was observed. However, there was a statistically superior benefit in Group 2 when compared to Group 1 (p=0.0028). This superior benefit was evident in all other outcome measures.
The addition of Active Neuromuscular Electrical Stimulation to a programme of Pelvic Floor Muscle Training and Electromyography Biofeedback should be considered as a first-line option in alleviating some of the symptoms of lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis.

4 Followers
 · 
92 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: To assess the effectiveness of conservative therapeutic approaches in a multiple sclerosis population. Review was performed in PubMed, PEDro, Scopus and Cochrane Library using combinations of the following keywords: multiple sclerosis; bladder dysfunction; overactive bladder; detrusor hyperreflexia; urge incontinence; urgency; stress incontinence; pelvic floor muscle; biofeedback; PTNS; tibial nerve; bladder training; physical therapy; physiotherapy; conservative treatment and behavioral therapy. Six randomized articles including 289 patients were selected. Four papers exhibited strong scores for the methodological quality assessment. The parameters always significantly improved concerned: number of incontinence episodes (decreased from 64% to 86% after treatment versus before treatment), quality of life (P≤0.001), severity of irritative symptoms (decreased by more than 50% after treatment versus before treatment), and nocturia (P=0.035 to P<0.001). Activities and participation, maximum flow rate, mean voided volume and daytime frequency were not significantly improved in all trials. The physical therapy techniques could be effective for the treatment of urinary disorders in multiple sclerosis populations with mild disability. However, the analyses are based on six studies within only four showed good methodological quality. No strong conclusions regarding treatment approaches can be drawn from this review.
  Progrès en Urologie 03/2014; 24(4):222-8. DOI:10.1016/j.purol.2013.11.004 · 0.77 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Aim To assess the effectiveness of conservative therapeutic approaches in a multiple sclerosis population. Material Review was performed in PubMed, PEDro, Scopus and Cochrane Library using combinations of the following keywords: multiple sclerosis; bladder dysfunction; overactive bladder; detrusor hyperreflexia; urge incontinence; urgency; stress incontinence; pelvic floor muscle; biofeedback; PTNS; tibial nerve; bladder training; physical therapy; physiotherapy; conservative treatment and behavioral therapy. Results Six randomized articles including 289 patients were selected. Four papers exhibited strong scores for the methodological quality assessment. The parameters always significantly improved concerned: number of incontinence episodes (decreased from 64% to 86% after treatment versus before treatment), quality of life (P ≤ 0.001), severity of irritative symptoms (decreased by more than 50% after treatment versus before treatment), and nocturia (P = 0.035 to P < 0.001). Activities and participation, maximum flow rate, mean voided volume and daytime frequency were not significantly improved in all trials. Conclusions The physical therapy techniques could be effective for the treatment of urinary disorders in multiple sclerosis populations with mild disability. However, the analyses are based on six studies within only four showed good methodological quality. No strong conclusions regarding treatment approaches can be drawn from this review.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: 320 s. + 69 sähköistä liitettä Laki Kelan kuntoutuksesta määrittää, että kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista. Tämän Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (VAKE) kuuluvan tutkimuksen tavoitteena oli kolmen diagnoosiryhmän – aivoverenkiertohäiriön (AVH), multippeliskleroosin (MS) ja Cerebral Palsyn (CP) – avulla kuvata Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilaa, sen kehittämistarpeita ja eri kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä laatia suositukset hyvästä kuntoutuskäytännöstä. Tutkimus toteutettiin laajassa tutkimusyhteistyössä vuosina 2007–2009. Kirjan toisessa osassa kuvataan AVH-, MS- ja CP-kuntoutuksen nykykäytännöt, jotka perustuvat kuntoutusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille tehtyihin kysely- ja haastattelututkimuksiin, sekä esitellään Kelalle lähetettyjen kuntoutussuunnitelmien analyysit. Kirjan kolmas osa käsittelee kuntoutuksen arviointikäytäntöjä. Tulokset perustuvat nykykäytäntöjä selvittäneisiin kysely- ja haastatteluaineistoihin sekä vaikuttavuustutkimuksissa käytettyihin arviointimenetelmiin. Neljännessä osassa esitetään järjestelmällisiin katsauksiin perustuva vaikuttavuusnäyttö AVH-, MS- ja CP-kuntoutujien fysio-, puhe- ja toimintaterapiasta sekä MS:n osalta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Näytön asteen määrittely perustuu Käypä hoito -suosituksen kriteereihin. Kirjan viidennessä osassa esitetään tunnistettujen ongelmien sekä tutkimustulosten perusteella laaditut suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Suositukset perustuvat edellä mainittuihin tutkimuksiin ja Asiakkaan äänellä -tutkimukseen. Suositusten tavoitteena on mahdollistaa tämänhetkisen tiedon mukainen asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, oikein kohdennettu ja vaikuttava kuntoutus vaikeavammaisille kuntoutujille. Kuntoutujan sujuva ja yksilöllinen kuntoutusprosessi edellyttää suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä eri organisaatioiden välistä, moniammatillista sekä osaavaa yhteistyötä, kuntoutujan näkemyksen ja elämän kokonaistilanteen ymmärtämistä, joustavaa tiedonvälitystä sekä pitkäaikaista ohjausta, tukea ja seurantaa. Kuntoutuksen viitekehyksenä tulee käyttää ICF-luokitusta. Hyvien kuntoutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseksi on saatava lisätietoa nykyisistä kuntoutuskäytännöistä, kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja sen osoittamiseen soveltuvista arviointimenetelmistä.