Article

Adjustment Costs and Irreversibility as Determinants of Investment: Evidence from African Manufacturing

Oxford University
Contributions in Economic Analysis & Policy 02/2005; 4(1):1228-1228. DOI: 10.2202/1538-0645.1228
Source: RePEc

ABSTRACT In this paper we investigate if the predictions of three different models of capital adjustment costs are consistent with the observed investment patterns among manufacturing firms in five African countries. We document a high frequency of zero investment episodes, which is consistent with both fixed adjustment costs and irreversibility and inconsistent with quadratic adjustment costs. We model the decision to invest using a dynamic discrete choice model and find evidence of irreversibility and not fixed costs. We finally model the investment rate as a function of the size of the capital disequilibrium. The results confirm that irreversibility is an important factor affecting the investment behaviour of African manufacturing firms. Some implications of this finding are discussed.

4 Followers
 · 
146 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This paper provides empirical evidence on the effect of irreversibility and non-convexities in adjustment costs on firm investment decision based on 1996-2002 firm level data from the Ethiopian manufacturing. It relies on a rich census based panel data set that gives the advantage of disaggregating investment into different types of fixed assets. We document evidence of a large percentage of inaction intermitted with lumpy investment, which is consistent with irreversibility and fixed costs but not with the standard convex adjustment costs. The inaction is higher and investment lumpier for small firms. We complement the descriptive analysis with two econometric methods: a capital imbalance approach and a machine replacement model. With the capital imbalance approach we estimate the investment response of firms to their capital imbalance using a non-parametric Nadaraya-Watson kernel smoothing method. With the machinery replacement approach using a proportional hazard model that takes unobserved heterogeneity into account, we estimate the probability of an investment spike conditional on the length of the interval from the last investment spike.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Ökad tillväxt i Afrikas tillverkningsindustri är väsentlig för att kontinentens fattiga ska få mer sysselsättning och högre inkomster, men hittills har sektorns tillväxt varit svag. Denna artikel ger en översikt över den forskning om afri- kansk tillverkningsindustri som försökt identifiera tillväxthindren och diskute- ra vilka reformer som krävs för att bryta sektorns stagnation. Först diskuterar vi betydelsen av risk, tillgång till krediter, arbetskraft, infrastruktur och företagens organisation. Därefter ser vi närmare på de faktorer som bestämmer företagens investeringar och export. Vi avslutar med en rad policyslutsatser. Afrika är världens fattigaste kontinent, men under de allra senaste åren har den ekonomiska tillväxten ökat till över 3 procent per år i per capita-termer. Denna acceleration har i första hand drivits av den globala naturresurs- boomen. För att denna tillväxt ska kunna upprätthållas och för att den ska bidra till fattigdomsminskningen krävs att även andra delar av ekonomier- na bidrar till tillväxten. Här kan tillverkningsindustrin spela en viktig roll, främst genom att skapa kvalificerade arbeten och positiva effekter på res- ten av ekonomin. Hittills har dock Afrikas tillverkningsindustri utvecklats dåligt, speciellt jämfört med de framgångsrika asiatiska länderna. Varför så är fallet är en fråga som länge varit föremål för ekonomisk forskning. Ett trendbrott i denna forskning skedde i början av 1990-talet då systematisk datainsamling på företagsnivå i ett flertal afrikanska länder initierades av Världsbanken. Dessa data har möjliggjort en omfattande empirisk mikro- ekonomisk forskning. De senaste årens diskussion av de problem som präglar Afrikas tillverk- ningsindustri har i huvudsak handlat om betydelsen av att förbättra det s k investeringsklimatet.1 Det finns för närvarande ett stort intresse inom for- skarvärlden av att dokumentera och kvantifiera skillnader i investeringskli- mat mellan länder, samt att undersöka om sådana skillnader kan kopplas till skillnader i resultat (Batra m fl 2003; World Bank 2004, 2005). Det hävdas ofta att det dåliga investeringsklimatet i Afrika leder till höga transaktions- kostnader, framför allt för tillverkningsindustrin (Collier 2000). I synner- het anses sådana transaktionskostnader ha en begränsande effekt på före- tags förmåga att exportera varor till omvärlden. På samma gång är behovet
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Little is known about the nature of physical capital in less developed countries. This note seeks to address the lack of empirical work related to depreciation rates, which are a neglected but important ingredient of both micro and macro analyses. Us- ing a straightforward econometric approach, I estimate depreciation rates of physical capital invested in manufacturing enterprises in Indonesia based on establishment-level survey data. I estimate the depreciation rate to be between 8% and 14%. Comparing these to published estimates for the U.S., the results therefore provide some support for the typically used assumption of constant depreciation rates across countries. I also investigate dierences across types of …rms, and …nd evidence for signi…cant hetero- geneity across industries, age and size groups. Finally, I …nd evidence that suggests that …nancially constrained …rms use less durable investment goods.

Full-text (2 Sources)

Download
76 Downloads
Available from
May 27, 2014