Article

Vodní sklo : výroba, struktura, vlastnosti a použití /

Source: OAI

ABSTRACT

1. vyd.

1 Follower
 · 
135 Reads
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Práce studuje možnost přípravy umělých pískovců na bázi alkalicky aktivovaných pojiv (geopolymerů) pro účely restaurování kamenných památek. Cílem práce bylo porovnat vlastnosti různých geopolymerních systémů se třemi vybranými přírodními horninami, které jsou v Čechách běžným materiálem kamenných památek – pískovec z lokality Hořice, Mšené Lázně a Božanov. Celkem bylo testováno pět geopolymerních pojiv, které byly připraveny alkalickou aktivací metakaolinu. Jako plnivo byl použit křemičitý písek o distribuci zrn odpovídající zrnitosti přírodních hornin. U připravených směsí byly popsány zpracovatelské a uživatelské vlastnosti, po jejich vytvrdnutí byly zjištěny jejich mechanické a fyzikální charakteristiky. Směsi byly poté prakticky odzkoušeny pro různé aplikace a vystaveny podmínkám přirozeného stárnutí. Vlastnosti alkalicky aktivovaných směsí s různými typy plniv se svými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi velmi podobají srovnávaným přírodním horninám. U všech směsí byla dosažena srovnatelná pevnost s přírodními horninami a mírně vyšší kapilární aktivita pro vodu. Problematická je pouze přítomnost vodorozpustných solí, které mohou značně omezit použití tohoto typu umělého kamene v restaurování, zvláště pak v exterierových podmínkách. Z hlediska zpracovatelských vlastností lze tyto směsi použít pro tvorbu výdusků a kopií.