Article

เครื่องผลิตยางแผ่นดิบอัตโนมัติ

Source: OAI

ABSTRACT เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผลิตยางแผ่นดิบชั้นดีอัตโนมัติต้นแบบ ที่สามารถลดแรงงาน เวลา ต้นทุนในการผลิต ประหยัดน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือในการทำยางแผ่นชั้นดี สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครื่อง ผลิต ยาง แผ่น ดิบ อัตโนมัติ เพื่อ ออก แบบ และ สร้าง เครื่อง ผลิต ยาง แผ่น ดิบ ชั้น ดี อัตโนมัติ ต้น แบบ ที่ สามารถ ลด แรงงาน เวลา ต้น ทุน ใน การ ผลิต ประหยัด น้ำ รักษา สิ่ง แวดล้อม และ ช่วย แก้ ปัญหา การ ขาดแคลน แรงงาน ที่ มี ฝีมือ ใน การ ทำ ยาง แผ่น ชั้น ดี

17 Bookmarks
 · 
763 Views