Article

งานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลทางสถิติที่จำเป็นในการปรับปรุงพันธุ์พืช Thai Plant Breeder งานวิจัย

Source: OAI

ABSTRACT ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งาน วิจัย และ พัฒนา ระบบ ฐาน ข้อมูล และ ระบบ ประมวล ผล ทาง สถิติ ที่ จำเป็น ใน การ ปรับปรุง พันธุ์ พืช Thai Plant Breeder งาน วิจัย

0 Bookmarks
 · 
236 Views