Cuestionarios de personalidad de Cattell : documento de trabajo

Source: OAI

ABSTRACT

The text presents the theoretical basis and the Spanish adaptation of the 16PF. A learning guide for the assessment of raw scores and psychological profiles for the practical classes of Psychological Assessment is also included. El text presenta els fonaments teórics del qüestionari de personalitat 16PF i l'adaptació espanyola dels qüestionaris de Cattell. També presenta una guia per aprendre a interpretar els perfils de puntuacions, que s'utilitza a les classes pràctiques de l'assignatura Avaluació Psicológica El texto presenta los fundamentos teóricos del cuestionario de personalidad 16PF y la adaptación española de los cuestionarios de Cattel. También recoge una guía para aprender a interpretar los perfiles de puntuaciones, que se utiliza en las clases prácticas de Evaluación Psicológica

Download full-text

Full-text

Available from: Maria Forns, Dec 30, 2013

Click to see the full-text of:

Article: Cuestionarios de personalidad de Cattell : documento de trabajo

36.79 KB

See full-text