Article

Cuestionarios de personalidad de Cattell : documento de trabajo

Source: OAI

ABSTRACT

The text presents the theoretical basis and the Spanish adaptation of the 16PF. A learning guide for the assessment of raw scores and psychological profiles for the practical classes of Psychological Assessment is also included. El text presenta els fonaments teórics del qüestionari de personalitat 16PF i l'adaptació espanyola dels qüestionaris de Cattell. També presenta una guia per aprendre a interpretar els perfils de puntuacions, que s'utilitza a les classes pràctiques de l'assignatura Avaluació Psicológica El texto presenta los fundamentos teóricos del cuestionario de personalidad 16PF y la adaptación española de los cuestionarios de Cattel. También recoge una guía para aprender a interpretar los perfiles de puntuaciones, que se utiliza en las clases prácticas de Evaluación Psicológica

1 Follower
 · 
142 Reads