Article

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Source: OAI

ABSTRACT โครงการเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1 Bookmark
 · 
151 Views