Przedmiot badań nauk historycznoprawnych (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego) [The Scope of History of Law (on an Example of the Augsburg Peace as a Historical and Legal Phenomenon)]

In book: Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 20-23 IX 2006 r., Chapter: Przedmiot badań nauk historycznoprawnych (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego), Publisher: Wydawnictwo KUL, Editors: G. Górski, L. Ćwikła, M. LIpska, pp.147-184

ABSTRACT

[M. Zajęcki, ResearchGate.net, 19.07.2013]
Tekst podejmuje próbę skonceptualizowania wybranych problemów me­todologicznych nauk historycznoprawnych. Punktem wyjścia są założenia tzw. poznańskiej szkoły metodologii nauk, tj. metoda idealizacji i konkretyzacji Leszka Nowaka, metoda interpretacji humanistycznej Jerzego Kmity, metodologia historii Jerzego Topolskiego oraz koncepcje filozoficzno- i teoretycznoprawne Zygmunta Ziembińskiego.
Historia prawa ukazana została jako historyczna nauka nomotetyczna, do analizy której stosuje się ogólne metody badań historycznych. Szczegółowe rozważania są próbą eksplikacji pojęcia obowiązywania prawa na gruncie przyjętych założeń teoretycznych. Tezy są egzemplifikowa­ne przykładami dotyczącymi pokoju augsburskiego i dziejów reformacji. W tekście nie podjąłem polemik z konkurencyjnymi koncepcjami metodo­logicznymi. Rozważania ograniczyłem do wskazywania zagadnień węzłowych i obszarów kontrowersji.

Download full-text

Full-text

Available from: Maurycy Zajęcki,