Article

Long-term Use of β-Carotene, Retinol, Lycopene, and Lutein Supplements and Lung Cancer Risk: Results From the VITamins And Lifestyle (VITAL) Study

Departments of Nutrition and Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC 27599, USA.
American journal of epidemiology (Impact Factor: 4.98). 02/2009; 169(7):815-28. DOI: 10.1093/aje/kwn409
Source: PubMed

ABSTRACT High-dose beta-carotene supplementation in high-risk persons has been linked to increased lung cancer risk in clinical trials; whether effects are similar in the general population is unclear. The authors examined associations of supplemental beta-carotene, retinol, vitamin A, lutein, and lycopene with lung cancer risk among participants, aged 50-76 years, in the VITamins And Lifestyle (VITAL) cohort Study in Washington State. In 2000-2002, eligible persons (n = 77,126) completed a 24-page baseline questionnaire, including detailed questions about supplement use (duration, frequency, dose) during the previous 10 years from multivitamins and individual supplements/mixtures. Incident lung cancers (n = 521) through December 2005 were identified by linkage to the Surveillance, Epidemiology, and End Results cancer registry. Longer duration of use of individual beta-carotene, retinol, and lutein supplements (but not total 10-year average dose) was associated with statistically significantly elevated risk of total lung cancer and histologic cell types; for example, hazard ratio = 2.02, 95% confidence interval: 1.28, 3.17 for individual supplemental lutein with total lung cancer and hazard ratio = 3.22, 95% confidence interval: 1.29, 8.07 for individual beta-carotene with small-cell lung cancer for >4 years versus no use. There was little evidence for effect modification by gender or smoking status. Long-term use of individual beta-carotene, retinol, and lutein supplements should not be recommended for lung cancer prevention, particularly among smokers.

0 Followers
 · 
114 Views
 • Source
  • "Carotenoids provide many health benefits, and higher consumption is recommended. In fact, some epidemiologic studies have shown an inverse relationship between consumption of carotenoids from fruits and vegetables and risk of cancer and other chronic diseases (Aizawa and Inakuma, 2007; Ziegler, 1991), On the other hand, some researches have reported that long-term use of manufactured carotenoid supplements may increase lung cancer risk in smokers (Satia et al., 2009). Phenol content was similar in all the cultivars, except for 'Korean perilla' that presented the highest value (Table 1). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Perilla frutescens (L.) Britt., widely used in Asian countries both as culinary and medicinal plant, is reported to be very rich in phenolic compounds that are beneficial for human health. Since perilla is almost unknown in Italy, we investigated the suitability of this species to be grown in our environments. At first, we estimated the antioxidant capacity and the phytochemical content of different cultivars, in order to explore the existing variability. Two red-leaf (‘Aka Shiso’, Tokita, and ‘Purple Zi Su’, Agrohaitai) and three green-leaf cultivars (‘Ao Shiso’, Tokita, ‘Qing Su’, Agrohaitai, and ‘Korean perilla’ of Kitazawa Seed) were sown in greenhouse in April 2008 and plants were transplanted in open field about one month later. At the marketing maturity stage (about 60 days after transplant) we detected the fresh yield, dry matter percentage, and the content of chlorophyll a+b, total phenols, anthocyanins, carotenoids, perillaldehyde and perillaketone, which are responsible for the typical flavour and are involved in the chemesthetic mechanisms of taste perception. All the cultivars performed very well and showed high antioxidant capacity, even if some differences among cultivars arose. We conclude that perilla has good prospect of becoming an innovative and functional leafy vegetable in Italy.
  28th International Horticultural Congress,, Lisbon, Portugal; 08/2010
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn. Wśród kobiet zachorowalność i umieralność z powodu tej choroby jest również znacząca. Polska znajduje się w czołówce krajów o największej zapadalności i umieralności na raka płuca (1). Współczynnik zachorowań w 2004 r. wyniósł 85,2/100 tys. męż-czyzn oraz 23,4/100 tys. kobiet i obecnie obserwuje się systematyczny wzrost liczby zachorowań na tę chorobę, szczególnie w populacji kobiet (2). W ciągu minionych 20 lat liczba zgonów z powodu tego nowotworu wzrosła prawie 4-krotnie, a wyniki leczenia nadal są niezadowalające – zaledwie ok. 12–13% chorych przeżywa 5 lat lub więcej (3). Stały wzrost liczby zachorowań, trudności w diagnostyce i leczeniu oraz wysoki odsetek umieralności powodują, że ciągle poszukuje się przyczyn roz-woju tej choroby i skutecznej metody terapii. Szacuje się, że ok. 80% przypadków zachorowań na ten nowotwór wynika z nałogu palenia tytoniu, dlatego najważniej-szym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zachorowania na raka płuca jest zaprze-stanie palenia (4). Jednak wśród osób niepalących także obserwuje się występowa-nie tej choroby. W latach osiemdziesiątych XX w. stwierdzono, że prawdopodobnie wśród czynników związanych ze stylem życia istotną rolę w rozwoju raka płuca odgrywa również sposób żywienia. Zaobserwowano, że dieta dostarczająca odpo-wiednią do zapotrzebowania ilość witamin antyoksydacyjnych, beta-karotenu, fl a-wonoidów, izotiocyjanianów i kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 może odgrywać pozytywną rolę w prewencji raka płuca, podczas gdy dieta bogata w cholesterol i tłuszcze zawierające kwasy tłuszczowe nasycone w interakcji z pozostałymi czyn-nikami ryzyka jak np.: palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska – może przyczynić się do rozwoju choroby (5, 6, 7, 8, 9). Doniesienia w piśmiennictwie o wpływie składników pożywienia na ryzyko zachorowania na raka płuca jednak nie są jednoznaczne i często przedstawiają odmienne rezultaty badań. Nie wyjaśniono roli cholesterolu pokarmowego w rozwoju choroby nowotworowej płuc. Ochronne działanie witamin antyoksydacyjnych nie zostało również jednoznacznie potwier-dzone we wszystkich badaniach. Takie rezultaty są przyczynkiem do następnych badań, które mogą wyjaśnić złożony udział poszczególnych składników pożywienia w etiologii raka płuca.
 • Source
Show more

Preview

Download
4 Downloads
Available from