Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pomników i rezerwatów przyrody (Inanimate nature conservation in Poland with particular reference to nature monuments and nature reserves)

01/2012;