Article

ENZYMY BIORĄCE UDZIAŁ W MINERALIZACJI AZOTU ORGANICZNEGO

01/2005;

ABSTRACT

S t r e s z c z e n i e . Etapy mineralizacji azotu organicznego w środowisku glebowym: proteoliza, amonifikacja, nitryfikacja. Enzymy biorące udział w tych procesach. Podstawy oznaczeń aktywności enzymów w glebie. Proponowane metody dla wyznaczenia aktywności wybranych enzymów w glebie. S ł o w a k l u c z o w e : gleba, minearalizacja azotu organicznego, metody oznaczania aktyw-ności enzymów Zasadnicza część masy azotu organicznego gleby wchodzi w skład trwałej substancji organicznej gleby – próchnicy jako frakcja białek i produktów ich hydrolizy, aminokwasów związanych z polifenolami, cukrami oraz połączeń tych produktów z minerałami gleby. Składnikami gleby zawierającymi azot są również kwasy nukleinowe, nukleoproteidy i aminocukry [6]. Związki organiczne azotu połączeń próchnicznych i dostających się do gleby w postaci resztek zwierzęcych i roślinnych substancji zawierających azot organiczny, ulegają złożonym przemianom biochemicznym. W tym procesie tworzą się dostępne dla roślin związki azotu mineralnego. We wszystkich sta-diach poszczególnych etapów ich przemian (proteolizy, amonifikacji, nitryfikacji, denitryfikacji) mają udział mikroorganizmy wytwarzające specyficzne enzymy wewnątrz żywych komórek lub enzymy pozakomórkowe wydzielane do środo-wiska, nagromadzone w glebie, osadzone na koloidach organicznych i mine-ralnych [27,28,41]. * Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 3P04G 04324 finansowanego przez KBN w latach 2003-2005.

2 Followers
 · 
354 Reads
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Biogas production based on organic materials involves generating large amounts of the so-called digested pulp. Its usage poses many problems stemming from the low dry matter content (about 8-12%) and variable chemical content dependent on the type of substrate used forthe fermentation process, among other factors. A beneficial solution for digestate management is to recognise its potential for enhancing the physical, chemical and biological soil properties or parameters. However, comprehensive research should precede the launching of the product as a fertilizer. Quality standards for digested pulp are strictly determined in the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development (Rozporządzenie..., 2008). The pulp quality can be improved by its composting (through mineralization or hygienization, among others). This promising solution has been realised in this work. The variables determined in particular trials were pH value, the contents of macronutrients, nitrogen, carbon, heavy metals, and the activity of dehydrogenase, phosphatase and urease. The highest activity of dehydrogenase in the pulp with sludge was obtained. This material was characterised by high content of nitrogen and organic carbon, compared with the other tested samples. Beneficial results were also registered, in the case of application of pulp and compost with manure – without organic additives. Key words: manure, digestate pulp, compost, enzyme activity, chemical properties of digestate and composts

Preview

Download
354 Reads
Available from