Article

NEUROPROTEKCYJNA ROLA ADENOZYNY

ABSTRACT

Wstêp Ostatnie 25 lat dostarczy³o licznych dowodów na wa¿n¹ rolê adenozyny jako endogennego zwi¹z-ku neuroprotekcyjnego, zarówno w stosunku do uszkodzeñ niedokrwiennych, drgawkowych czy te¿ spowodowanych ekscytotoksycznooeci¹. W tych sta-nach patologicznych, przy wystêpuj¹cym deficycie energetycznym, dochodzi do nasilenia uwalniania pobudzaj¹cych aminokwasów a szczególnie gluta-minianu. Nastêpstwem tego jest gwa³towny wzrost pozakomórkowego poziomu adenozyny (od wartooeci nanomolarnych do mikro-i milimolarnych). Z kolei uwolniona adenozyna, dzia³aj¹c poprzez receptory adenozynowe A 1 hamuje uwalnianie glutaminianu, co mo¿e przyczyniaae siê do jej dzia³ania ochronne-go. Podobne, neuroprotekcyjne efekty stwierdzono równie¿ po podaniu inhibitorów enzymów, bior¹cych udzia³ w rozk³adzie (tj. kinazy i deaminazy adeno-zyny) oraz wychwycie zwrotnym adenozyny, bo-wiem zwiêkszaj¹ one pozakomórkowy poziom ade-nozyny w mózgu. Receptory adenozynowe A 2A wy-daj¹ siê odgrywaae wa¿n¹ rolê w przewlek³ych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choro-ba Parkinsona czy Huntingtona. W ostatnich latach wykazano bowiem, ¿e selektywni antagonioeci tych receptorów dzia³aj¹ przeciwparkinsonowsko w zwie-rzêcych modelach tej choroby. Ponadto, zarówno blokada jak te¿ inaktywacja receptorów A 2A dzia³a neuroprotekcyjnie, zmniejszaj¹c stopieñ uszkodzeñ wywo³anych podaniem MPTP czy 6-hydroksydopa-miny. Fakt, ¿e antagonioeci receptorów A 2A dzia³aj¹ leczniczo zarówno objawowo jak i ochronnie w zwie-rzêcych modelach choroby Parkinsona sugeruje, ¿e zwi¹zki te mog³yby nie tylko poprawiaae zaburzenia motoryczne obserwowane w jej przebiegu ale te¿ spowalniaae rozwój tej choroby. Pierwsze próby kli-nicznego zastosowania s¹ dopiero w toku (zakoñ-czona II faza badañ klinicznych zwi¹zku KW6002) i jak na razie nie wiadomo, czy bêd¹ one rzeczywi-oecie tak obiecuj¹ce, jak wskazuj¹ na to badania na zwierzêtach.

Full-text preview

Available from: krakow.pl