Conference Paper

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA NË BIZNES -PEJË LOBI FINANCIAR DHE NDIKIMI I GRUPEVE TJERA TË INTERESIT NË BE: MODEL I MIRË PËR TË EMANCIPUAR SISTEMIN FINANCIAR NË KOSOVË

Conference: REGIONAL SCIENCE CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION with the Theme SOCIETY INTERNATIONALIZATION - EFFECTIVITY AND PROBLEMS 01 - 02 JUNE, 2012 PEJA, REPUBLIC OF KOSOVA YEAR 2, NO. 2, Volume: 2

ABSTRACT Lobingu është një fenomen i cili tani më është prezent në të gjitha sistemet politike dhe nuk është aq befasues fakti në qoftë se shqyrtojmë çështjen e lobimit në kuadër të strukturave formale qeveritare dhe të tregut financiar dhe të industrisë financiare në BE dhe në Kosovë. Megjithatë, strukturat komplekse dhe të padepërtueshme të BE-së në mënyrë të pashmangshme rezultojnë në një cilësi të pashmangshme të lobimit, të cilat japin më shumë ndikim për interesat vetjake që kanë burime për të organizuar një punë sistematike lobi.
Ky punim përshkruan se si lobingu nga grupet ndikuese (stakehollders) të institucioneve të BE-së të përfshira në vendimet në lidhje me shërbimet financiare dhe tregjet, ndodhën nëpërmjet kanaleve zyrtare, siç janë konsultimet publike, si dhe përmes mjeteve joformale, siç janë mbledhjet e afërta mes lobistëve dhe vendimmarrësve apo zyrtarëve. Në këtë kontekst synojmë të arsyetojmë një model të tillë të sjelljes në procesin e rregullimit të sistemit financiar edhe në Kosovë.
Ne në Kosovë kemi probleme të mëdha në fushën e rregullimit të sistemit financiar konformë rregullave të funksionimit në ekonomitë e tregut. Në vend të bashkëbisedimit të grupeve të interesit për mënyrën e rregullimit të sistemit financiar, shpesh përdoren modele të korruptuara të ndikimit të cilat më vonë klasifikohen si veprimtari kriminale, dhe jo rrall klasifikohen si veprimtari e krimit të organizuar. Nga ky këndvështrim kujtojmë se duhet konsideruar lobingun si një fenomen të arsyeshëm në kuadër të strukturave formale qeveritare dhe të tregut financiar dhe të industrisë financiare edhe në Kosovë.

Download full-text

Full-text

Available from: Fadil Govori, Sep 29, 2015
0 Followers
 · 
153 Reads
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Although the world of banking and finance is becoming more integrated every day, in most aspects the world of financial regulation continues to be narrowly defined by national boundaries. The main players here are still national governments and governmental agencies. And until recently, they tended to follow a policy of shielding their activities from scrutiny by their peers and members of the academic community rather than inviting critical assessments and an exchange of ideas.The turbulence in international financial markets in the 1980s, and its impact on US banks, gave rise to the notion that academics working in the field of banking and financial regulation might be in a position to make a contribution to the improvement of regulation in the United States, and thus ultimately to the stability of the entire financial sector. This provided the impetus for the creation of the “US Shadow Financial Regulatory Committee”. In the meantime, similar shadow committees have been founded in Europe, Japan and Latin America.The specific problems associated with financial regulation in Europe, as well as the specific features which distinguish the European Shadow Financial Regulatory Committee (ESFRC) from its counterparts in the US and Japan, derive from the fact that while Europe has already made substantial progress towards economic and political integration, it is still primarily a collection of distinct nation–states with differing institutional set-ups and political and economic traditions. Therefore, any attempt to work towards a European approach to financial regulation must include an effort to promote the development of a European culture of co-operation in this area, and this is precisely what the European Shadow Financial Regulatory Committee seeks to do. In this paper, Harald Benink, chairman of the ESFRC, and Reinhard H. Schmidt, one of the two German members, discuss the origin, the objectives and the functioning of the committee and the thrust of its recommendations.
    Journal of Financial Stability 12/2004; DOI:10.1016/j.jfs.2004.09.008 · 2.93 Impact Factor