Article

Altering endocannabinoid neurotransmission at critical developmental ages: impact on rodent emotionality and cognitive performance

Department of Biology, University "Roma Tre" Rome, Italy.
Frontiers in Behavioral Neuroscience (Impact Factor: 4.16). 01/2012; 6:2. DOI: 10.3389/fnbeh.2012.00002
Source: PubMed

ABSTRACT THE ENDOCANNABINOID SYSTEM SHOWS FUNCTIONAL ACTIVITY FROM EARLY STAGES OF BRAIN DEVELOPMENT: it plays an important role in fundamental developmental processes such as cell proliferation, migration, and differentiation, thus shaping brain organization during pre- and postnatal life. Cannabis sativa preparations are among the illicit drugs most commonly used by young people, including pregnant women. The developing brain can be therefore exposed to cannabis preparations during two critical periods: first, in offspring of cannabis-using mothers through perinatal and/or prenatal exposure; second, in adolescent cannabis users during neural maturation. In the last decade, it has become clear that the endocannabinoid system critically modulates memory processing and emotional responses. Therefore, it is well possible that developmental exposure to cannabinoid compounds induces enduring changes in behaviors and neural processes belonging to the cognitive and emotional domains. We address this issue by focusing on rodent studies, in order to provide a framework for understanding the impact of cannabinoid exposure on the developing brain.

Full-text

Available from: Viviana Trezza, Mar 19, 2014
0 Followers
 · 
86 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Over 20 states now approve medical marijuana for a long list of "indications," and more states may well offer access in the near future. Surveys have demonstrated that pain is the most common indication for medical use of cannabis. As more individuals gain access to this botanical product through state ballot initiatives and legislative mandate, the pain specialist is likely to be confronted by patients either seeking such treatment where permitted, or otherwise inquiring about its potential benefits and harms, and alternative pharmaceuticals containing cannabinoids. Whether or not they are in the position to prescribe medical cannabis, pain physicians would seem to have an obligation to understand and inform their patients on key issues of the evidence base on cannabinoid therapeutics. One way to fulfill this obligation might be to borrow from concepts developed in the prescription of opioids: the use of a written agreement to describe and minimize risks. Regrettably, the widespread adoption of opioids was undertaken while harmful effects were minimized; obviously, no one wants to repeat this misstep. This article describes a method of educating patients in a manner analogous to other treatment agreements. Undoubtedly, the knowledge base concerning risks will be an iterative process as we learn more about the long-term use of medicinal cannabis. But we should start the process now so that patients may be instructed about our current conception of what the use of medicinal cannabis entails.
  Clinical Journal of Pain 11/2014; DOI:10.1097/AJP.0000000000000145 · 2.70 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Addiction is a state of compulsive drug use; despite treatment and other attempts to control drug taking, addiction tends to persist. The major substrates of persistent compulsive drug use are hypothesized to be molecular and cellular mechanisms that underlie long-term associative memories in several forebrain circuits (involving the ventral and dorsal striatum and prefrontal cortex) which receive inputs from midbrain dopamine neurons. Also, the basolateral amygdala and nucleus accumbens core are key structures within limbic cortical-striatal circuitry. Two forms of cellular and synaptic plasticity, long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD) remain the most extensively studied. They are considered the cellular and molecular basis of learning and memory. The induced LTP and LTD are candidate mechanisms for phasic DA signal to mediate behavioral learning. Thus, by affecting striatal and cortical plasticity, addictive drugs could lead to long-lasting changes of the motor, reward, and cognitive functions of these structures, striatum and PFC. Conditioned stimuli by Pavlovian association with reinforcing drugs (unconditioned stimuli) are thought to play an important role in the acquisition, maintenance and relapse of drug dependence.
  Addictions - From Pathophysiology to Treatment, 1 edited by David Belin, 01/2012: chapter Addictive Drugs and Synaptic Plasticity: pages 1-36; INTECH., ISBN: 978-953-51-0783-5
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet 1 Sammandrag Cannabis är en av vår tids mest populära droger. Kunskapen om dess effekter på utvecklingen av hjärnan under puberteten är dock fortfarande relativt liten, trots den stora förekomsten av unga cannabisbrukare. Detta arbete sammanfattar de framsteg inom området, som har gjorts på senare år, bland annat hur cannabis påverkar känslomässigt beteende, socialt beteende, psykisk hälsa, kognitiva funktioner, risken för cannabisberoende och risken för missbruk av tyngre droger. Många studier har gjorts, framförallt på råttor, där ett antal neurofysiologiska förändringar vid cannabisbehandling har uppmäts, som ger tänkbara förklaringar till de observationer som gjorts hos människor. Studier på människor har dock en inneboende problematik vid valet av undersöksmetod, då försökspersonernas uppväxtmiljö och liknande faktorer varierar kraftigt. Resultaten pekar bland annat på negativa effekter på arbetsminnet, ökad risk för depression och schizofreni och en ökad preferens för tyngre droger efter pubertalt bruk av cannabis. Bilden som framträder är även att cannabis negativa effekter accentueras vid tidigt missbruk och tendenser till könsskillnader kan även skönjas, där unga tjejer verkar vara mer utsatta för riskerna än unga killar. Inledning Cannabis är en drog som har använts under flera årtusenden och på senare år har användningen spridit sig till stora delar av världen (Nyberg 2011). Drogen framställs ur växten hampa (Cannabis sativa) och kan intas på flera olika sätt; genom rökning, oralt intag, och även injiceras, vilket dock inte är lika vanligt. De vanligaste formerna av cannabis är hasch och marijuana. Marijuana består av cannabisväxtens torkade blomställningar och ibland även växtens blad och stam medan hasch består av utsöndrad koda från cannabisplantans trikomer (hårlika utväxter på växtens yta) (Nyberg 2011). Det verksamma ämnet i cannabis är THC (Δ-9-tetrahydrocannabinol), vilket påverkar hjärnans belöningssystem och leder bland annat till frisättning av dopamin, vilket ger en känsla av välbefinnande (Nyberg 2011). THC, som klassas som en cannabinoid, är en agonist (aktiverar receptorerna) till CB1 och CB2 (cannabinoid receptor typ 1 och typ 2) och agerar således på samma sätt som endocannabinoiderna (de kroppsegna cannabinoiderna) (Nyberg 2011). CB1 är den cannabinoidreceptor som är uttryckt till största delen i hjärnan och kommer därför diskuteras i detta arbete. Genen för CB1-receptorn är lokaliserad till kromosom 6 hos oss människor, och sekvenserades i början av 90-talet av Matsuda et al. (1990), vilket öppnade stora möjligheter att studera effekterna av cannabis.