Article

An overview of the electrochemical reduction of oxygen at carbon-based modified electrodes

Journal of the Iranian Chemical Society (Impact Factor: 1.09). 03/2005; 2(1):1-25. DOI: 10.1007/BF03245775

ABSTRACT

We present an overview of the electrochemical reduction of oxygen in water, focussing on carbon-based and modified carbon electrodes. This process is of importance for gas sensing, in fuel cells and in the electrosynthesis of hydrogen peroxide.

Download full-text

Full-text

Available from: Craig E Banks, Oct 04, 2015
0 Followers
 · 
112 Reads
 • Source
  • "The electrochemical reduction of oxygen at modified electrodes has been recently reviewed. It is well documented in the literature that the oxygen reduction reaction on a modified electrode proceeds predominantly as a four-electron process producing H 2 O as the product [35] [36] [37] [38] "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: An amperometric oxygen sensor based on a polymeric nickel–salen (salen = N,N′-ethylenebis(salicylideneiminato)) film coated platinum electrode was developed. The sensor was constructed by electropolymerization of nickel–salen complex at platinum electrode in acetonitrile/tetrabutylammonium perchlorate by cyclic voltammetry. The voltammetric behavior of the sensor was investigated in 0.5 mol L−1 KCl solution in the absence and presence of molecular oxygen. Thus, with the addition of oxygen to the solution, the increase of cathodic peak current (at −0.25 V vs. saturated calomel electrode (SCE)) of the modified electrode was observed. This result shows that the nickel–salen film on electrode surface promotes the reduction of oxygen. The reaction can be brought about electrochemically, where the nickel(II) complex is first reduced to a nickel(I) complex at the electrode surface. The nickel(I) complex then undergoes a catalytic oxidation by the molecular oxygen in solution back to the nickel(II) complex, which can then be electrochemically re-reduced to produce an enhancement of the cathodic current. The Tafel plot analyses have been used to elucidate the kinetics and mechanism of the oxygen reduction. A plot of the cathodic current vs. the dissolved oxygen concentration for chronoamperometry (fixed potential = −0.25 V vs. SCE) at the sensor was linear in the 3.95–9.20 mg L−1 concentration range and the concentration limit was 0.17 mg L−1 O2. The proposed electrode is useful for the quality control and routine analysis of dissolved oxygen in commercial samples and environmental water. The results obtained for the levels of dissolved oxygen are in agreement with the results obtained with a commercial O2 sensor.
  Sensors and Actuators B Chemical 12/2012; 175:111–117. DOI:10.1016/j.snb.2011.12.098 · 4.10 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Klaassüsinik-, nikkel- ja kuldelektroodide pinna modifitseerimiseks arüülrühmadega kasutati vastavate diasooniumisoolade elektrokeemilist redutseerumist. Hapniku redutseerumist uuriti fenüül-, naftüül-, antratsenüül-, bifenüül-, 4-bromofenüül, 4-detsüülfenüül- ja 4-nitrofenüülrühmadega modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel, kasutades pöörleva ketaselektroodi meetodit. Võrdleval eesmärgil uuriti ka Fe(CN)6 3-/4- redokspaari ning dopamiini elektrokeemilist käitumist. Arüülrühmadega modifitseeritud elektroodide blokeerivad omadused omavad suurt tähtsust mitmetes kasutusvaldkondades, näiteks elektrokatalüüsis ja elektroanalüüsis. Klaassüsinikelektroodi spontaanne modifitseerimine antrakinooniga viidi läbi sukeldades elektroode erinevateks ajavahemikeks vastava diasooniumisoola lahusesse. Spontaanselt modifitseeritud antrakinooni elektrokatalüütiline efekt hapniku redutseerumisele klaassüsinikelektroodidel oli võrreldav elektrokeemiliselt modifitseeritud antrakinooni puhul saadud tulemustega. Sarnased tulemused saadi ka in situ sünteesitud antrakinooni diasooniumsooladega modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel. Atsetonitriilis ja happelises vesikeskkonnas modifitseeritud elektroodid näitasid sarnast elektrokatalüütilist aktiivsust hapniku redutseerumisel 0,1 M KOH lahuses. Hapniku redutseerumist uuriti ka antrakinooniga modifitseeritud nikkelelektroodidel ning täheldati kõrget elektrokatalüütililist aktiivsust sellele reaktsioonile. Nikkelelektroodi pinda modifitseeriti ka 4-nitrofenüülrühmadega. Modifitseeritud elektroodid näitasid häid blokeerivaid omadusi Fe(CN)6 3-/4- redokspaari laenguülekandeprotsessile. Diasooniumisoola redutseerumise meetodil modifitseeriti ka kuldelektroode. Arüülkilede kasvamist kullal iseloomustati kvartsmikrokaalude meetodiga. Arüülkile kasvu ja paksuse uurimiseks kasutatud aatomjõumikroskoopiline meetod näitas, et moodustunud arüülkile ei ole kompaktne, vaid pigem „mügarlik“ ning hõredalt pakitud. Tulemusi kinnitasid ka röntgenfotoelektronspektroskoopilised mõõtmised, mis demonstreerisid 4-bromofenüül- ja 4-nitrofenüülrühmade kõrgeid pindkontsentratsioone kulla pinnal. Hapniku redutseerumine arüülkiledega modifitseeritud kuldelektroodidel oli inhibeeritud väiksemal määral kui Fe(CN)6 3-/4- ja dopamiini redokspaaride laenguülekandeprotsess. The surface of glassy carbon (GC), nickel and gold electrodes was modified with aryl groups using the electrochemical reduction of the corresponding diazonium salts. The reduction of oxygen was studied on phenyl, naphthyl, anthracenyl, biphenyl, 4-bromophenyl, 4-decylphenyl and 4-nitrophenyl modified GC electrodes using the rotating disk electrode method. For comparison purposes the electrochemical response of the Fe(CN)6 3-/4- and dopamine redox probes on aryl modified GC electrodes was also investigated. The blocking behaviour of aryl films is of paramount importance in many fields, including electrocatalysis and electroanalysis. The spontaneous grafting of GC surface with anthraquinone (AQ) was achieved by immersion of the substrate in the solutions of its diazonium derivative for different periods of time. The electrocatalytic effect of spontaneously grafted anthraquinone on oxygen reduction was comparable to that of the electrochemically grafted electrodes. The modification of glassy carbon with in situ generated anthraquinone diazonium cations was analogous to that using previously synthesised anthraquinone diazonium salts. Electrodes modified in acetonitrile and in aqueous acidic solution showed similar electrocatalytic activity for oxygen reduction in 0.1 M KOH. The reduction of oxygen was studied on AQ modified nickel electrodes and a high electrocatalytic activity for this reaction was observed. The Ni electrode surface was also modified with nitrophenyl (NP) groups. The blocking action of NP films for the Fe(CN)6 3-/4- redox system was in evidence. The surface of Au electrodes was also modified with aryl groups using the diazonium reduction method. The EQCM results gave further insight into the growth of these films on gold. AFM studies of the film growth revealed that the aryl films do not grow uniformly and a rather granular growth is evident, which does not result in compact but rather loosely packed film. This finding is supported by XPS studies that demonstrated high surface concentration of bromophenyl and nitrophenyl groups. The barrier properties of aryl films on Au were studied, revealing that O2 reduction was inhibited to a lesser extent than the electron transfer kinetics of the Fe(CN)6 3-/4- and dopamine redox probes. Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Uuriti hapniku elektrokeemilist redutseerumist kinoonidega modifitseeritud süsinikelektroodidel ning õhukestel kuld- ja plaatinakatetel, kasutades pöörleva ketaselektroodi ja pöörlev ketaselektrood rõngaga meetodeid. Määrati O2 redutseerumise kineetilised parameetrid kõigi uuritud elektroodide korral. Antrakinoon (AQ) ja fenantreenkinoon (PQ) seondati kovalentselt klaassüsinikelektroodide pinnale, kasutades diasooniumisoola redutseerumise meetodit. Hapniku redutseerumist kinoonidega modifitseeritud elektroodil katalüüsivad kinooni radikaalanioonid ja reaktsiooni lõppsaaduseks on vesinikperoksiid. Hapniku redutseerumise kineetilised parameetrid määrati AQ-ga modifitseeritud elektroodil erinevate kinooni pindkontsentratsioonide korral ning AQ-ga ja PQ-ga kovalentselt modifitseeritud booriga dopeeritud teemantelektroodil ja kõrgorienteeritud pürolüütilisest grafiidist elektroodil. PQ-ga modifitseeritud elektroodide elektrokatalüütiline aktiivsus oli oluliselt kõrgem kui AQ-ga modifitseeritud elektroodidel. See on tingitud peamiselt PQ positiivsemast redokspotentsiaalist, mis on kõige olulisem kinooni elektrokatalüütilist aktiivsust määrav parameeter O2 redutseerumisel. Uuriti hapniku redutseerumist vaakumaurustatud õhukestel Au ja Pt katetel nominaalse paksusega 0,25 kuni 20 nm. Läbistuselektronmikroskoopilised mõõtmised andsid tunnistust, et õhemad katted olid saarelise struktuuriga ja saarekese suurus vähenes metalli kattepaksuse kahanedes. Pöörleva ketaselektroodi meetodil läbi viidud O2 redutseerumise eksperiment näitas, et reaktsioonimehhanism õhukesekilelistel elektroodidel on sama, mis kompaktsetel metallelektroodidel. Au kilede eriaktiivsus vähesel määral langes kattepaksuse kahanedes nii 0,5 M H2SO4 kui ka 0,1 M KOH lahuses. Hapniku redutseerumist uuriti ka klaassüsinikule ja kuldalusele vaakumaurustatud õhukestel Pt kiledel 0,1 M HClO4 ja 0,05 M H2SO4 lahustes. Plaatina eriaktiivsus HClO4 lahuses mõnevõrra vähenes katte õhenedes ja selle põhjuseks võib olla hapnikkusisaldavate (vahe)ühendite tugevam adsorptsioon väiksematel Pt osakestel. H2SO4 lahuses ei sõltunud eriaktiivsus Pt kattepaksusest ja oli madalam kui HClO4-s, selle põhjuseks on pinna tsentrite blokeerimine adsorbeerunud sulfaatioonide poolt. Hapniku redutseerumine õhukesekilelistel plaatinaelektroodidel kulgeb peamiselt vee tekkeni. The electroreduction of oxygen on quinone-modified carbon electrodes and on thin gold and platinum films has been investigated, using the rotating disk electrode and rotating ring-disk electrode methods. The kinetic parameters for O2 reduction have been determined for all the electrodes studied. The covalent attachment of anthraquinone (AQ) and phenanthrenequinone (PQ) onto carbon electrodes was achieved by the electrochemical reduction of the corresponding quinone diazonium salt. The reduction of O2 on quinone-modified electrodes is catalysed by quinone radical anions and proceeds until the formation of peroxide. The kinetic parameters of oxygen reduction were determined for AQ-modified glassy carbon electrodes at various surface concentration of quinone and for boron-doped diamond and highly oriented pyrolytic graphite electrodes covalently modified with AQ and PQ. The electrocatalytic activity of PQ-modified electrodes was considerably higher than that of AQ-modified electrodes and this is primarily caused by more positive redox potential of PQ, which is the main factor that determines the electrocatalytic activity of quinone-modified electrodes towards O2 reduction. Thin Au and Pt films (nominal film thickness 0.25 to 20 nm) were prepared by vacuum-evaporation. The TEM measurements showed that the thinner films consist of separate metal clusters and the cluster size increases with metal loading. The rotating disk electrode studies revealed that O2 reduction mechanism on thin metal films is the same as on bulk metal electrodes. The specific activity of Au films only slightly decreased with decreasing film thickness in both 0.5 M H2SO4 and 0.1 M KOH solutions. The reduction of oxygen on thin Pt films on GC and Au substrates was studied in 0.1 M HClO4 and 0.05 M H2SO4 solutions. The specific activity of O2 reduction in HClO4 slightly decreased with decreasing film thickness; this was attributed to the stronger adsorption of surface oxygenated species that hinder the kinetics of O2 reduction. In H2SO4, the specific activity appeared to be independent of the Pt loading and was lower than in HClO4. This is due to the adsorbed sulfate ions, which block the sites for O2 adsorption and thereby reduce the O2 reduction activity. On thin Pt films, O2 is predominantly reduced to H2O.
Show more