Conference Paper

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Conference: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II

ABSTRACT

Bu araştırmanın amacı; sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik uygulaması hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Ayrıca bu araştırmayla sözleşmeli öğretmenlik uygulaması nedeniyle sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştıkları olayları saptayarak, yaşanan olayların sözleşmeli öğretmenler üzerinde neden olduğu sonuçları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma metot ve prosedürleri kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada; Olgubilim deseni kullanılmıştır, araştırmada amaçlı örnekleme (Punch, 2005) yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar Ordu ili İkizce ilçesinde görev yapan 5’i bayan 5’i erkek olmak üzere toplam 10 sözleşmeli öğretmendir. Katılımcıların hizmet süreleri 56 ile 1035 gün arasında değişmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat protokolü kullanılmıştır.
Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır, araştırma kapsamında 312 dakikalık görüşme yapılmıştır. Araştırmada her bir transkrip kelime kelime ve cümle cümle analiz edilerek kodlar verilmiştir. Kodlama sürecinde genel olarak katılımcıların görüş bildirirken kullandıkları kelimeler kullanılmıştır. Daha sonra 10 katılımcının da görüşme transkriplerinin çözümlemeleri baştan sona okunarak katılımcılar arasında benzer ve farklı yönler tespit edilmiştir. Transkriplerden elde edilen kodlar ışığında genel olarak ifade edilen kategoriler ve en son aşamada temalar belirlenmiştir. Verilerin analizi sürecinde Grounded Theory yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler sistematik ve açık bir şekilde betimlenmiş, daha sonra betimlemeler açıklanıp yorumlanmıştır.

This research aims at reflecting the opininons of contracted teachers on contracted teacher application. Besides, it is aimed at determining the events experienced by contracted teachers in contracted teacher application and the impacts of those on their motivation and satisfaction. The research was carried out with qualitative research methods and procedures. It has been patterned with factualism. Of purposive sampling methods, criterion sampling method has been employed.The participants are five female and five male contracted teachers who work in (Nickname district of Ordu). The service period of the participants varies between 56 and 1035 days. As a data collection instrument, semi structured interview protocol has been used.
Interviews were recorded by sound recorders. A 312 minute interview was made in this research. Each transcript was analyzed word by word and sentence by sentence and codes were given. In the coding process, words used by participants for espressing their opinions were generally used. Afterwards, interview anlayses of the ten participants were read thoroughly and both the similar and different points were determined. In the light of the codes obtained from the transcripts, the mostly mentioned categories and lastly the themes were determined. Grounded Theory method was employed in data analysis process. The data obtained in the research were described clearly and systematically. After that, the descriptions were explained and commented on.

0 Followers
 · 
64 Reads

Full-text

Download
64 Reads
Available from
Jun 1, 2014