Article

Flow cytometric and image analyses of colorectal adenocarcinomas. A comparative study with clinical correlations.

Department of Anatomic Pathology, Lahey Clinic Medical Center, Burlington, Massachusetts 01805.
American Journal of Clinical Pathology (Impact Factor: 2.88). 03/1993; 99(2):187-94.
Source: PubMed

ABSTRACT Quantitative DNA measurements were performed in 183 colorectal carcinomas by image and flow cytometric analyses of paraffin-embedded tissue. Flow cytometric analysis yielded more diploid tumors compared with image analysis, which identified more tetraploid tumors. Histogram patterns were concordant in 115 tumors (66%); the discordant cases were primarily tumors interpreted as diploid by flow cytometric analysis but were aneuploid or tetraploid by image analysis. Linear regression analysis of DNA indices of concordant samples showed good correlation but only moderate correlation for the entire group. Both techniques revealed more aneuploid tumors in the distal colon and rectum than in the proximal colon. Diploid tumors were associated with a better prognosis; however, tetraploid tumors behaved like aneuploid tumors by flow cytometric analysis but like diploid tumors by image analysis. When stratified by stage, the prognostic value of diploid tumors was seen in stages A and B disease by image analysis only and in stage C disease by flow cytometric analysis only, possibly because of the small cohort size. The S-phase fraction (mean value, 16.8% +/- 9.9%) was higher in aneuploid than in diploid tumors, but no relationship to prognosis was seen. Flow cytometric and image analyses are useful to study ploidy of colorectal carcinoma from archival material. However, important discordant observations reflecting differences in characteristics of the two techniques should be considered, depending on which technique is used.

0 Bookmarks
 · 
48 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The increased risk of colorectal cancer in patients with extensive, long-standing ulcerative colitis is well established. The interpretation of dysplasia as the common precursor lesion of colorectal cancer in ulcerative colitis is, however, subject to inter- and intraobserver variation. The histologic diagnosis is particularly difficult in the presence of acute inflammation. Therefore, the analysis of ploidy patterns might be a more objective diagnostic tool. In the present study, the correlation of ploidy and dysplasia of the colonic mucosa was evaluated in the absence and presence of inflammation. Image cytometry was performed on 561 fixed, paraffin-embedded tissue specimens from 67 patients with ulcerative colitis. Twenty patients had long-standing and extensive disease, including eight patients in whom the colitis was associated with colorectal cancer. Dysplasia was only found in patients with long-standing colitis or with colorectal cancer and was significantly more often diagnosed in the case of concomitant inflammation. On the other hand, aneuploid patterns were shown to occur independent of inflammatory activity. Aneuploidy was present in all colorectal carcinomas associated with ulcerative colitis and in 46.2% of specimens with dysplasia. Moreover, aneuploidy was detectable in four of 12 samples with low-grade dysplasia as well as in one case devoid of any dysplastic alteration. Ulcerative colitis patients with low-grade dysplasia plus aneuploidy probably represent a subgroup that might be at higher risk of developing colorectal cancer than patients with low-grade dysplasia alone. All in all, image cytometry analysis might be instrumental in identifying neoplastic lesions even in cases of increased inflammatory activity or regenerative change.
  Digestive Diseases and Sciences 05/2001; 46(4):870-8. · 2.26 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: RESUM:El càncer colorrectal és la tercera causa de mortalitat i morbiditat en els països occidentals. En el passat la informació relacionada amb aquesta alteració s'ha derivat en gran mesura de l'observació clínica. La dificultat de realitzar estudis prospectius dels factors etiopatogènics del càncer de còlon humà, fa necessari la inducció de neoplàsia colòniques experimentals en animals amb carcinogen químics.Aquests estudis han aportat mitjans addicionals per a investigar algunes de les característiques biològiques d'aquests tumors. La 1, 2-Dimetilhidracina és un carcinogen efectiu i selectiu de còlon en injecció subcutània en la rata. Els tumors colònicos induïts amb DMH en rosegadors mostren remarcable semblança histopatològica amb la neoplàsia humana.Diverses evidències experimentals suggereixen que la carcinogénesis inclou una sèrie de canvis seqüencials cel·lulars amb diferents propietats biològiques, bioquímiques i morfològiques respecte a les cèl·lules normals.Estudis bioquímics i histoquímics, han demostrat que la transformació neoplàsica de la mucosa colònica tractada amb DMH està associada amb importants canvis en la composició dels glicoconjugats i activitat de les glicosiltransferases. No obstant això, els mètodes histoquímics clàssics no permeten discriminar els diferents carbohidrats que componen els glicoconjugats ni els canvis associats a la transformació neoplàsica. L'aplicació de les lectines en seccions d'intestí gruixut permet observar diversos patrons de localització cel·lular i subcel·lular dels glicoconjugats del epiteli colònic.En la passada dècada la possibilitat de realitzar estudis citomètrics en mostres parafinades ha facilitat la realització d'estudis prospectius per a conèixer nous factors predictius de l'evolució de pacients amb càncer colorrectal. El coneixement de la cinètica cel·lular dels tumors colònics i de la mucosa exposada a la DMH en rosegadors mitjançant citometría de fluxe, i dels glicoconjugats mitjançant lectines poden proporcionar claus en la patogenia del càncer de còlon i ajudar a una prompta detecció de la transformació neoplàsica.------------------------------------------------------------------Traducció del castellà al català gràcies a:+ interNOSTRUM: Sistema de traducció automàtica castellà-català +Departament de Llenguatges i Sistemes InformàticsUniversitat d'Alacanthttp://www.torsimany.ua.es------------------------------------------------------------------RESUMEN:El cáncer colorrectal es la tercera causa de mortalidad y morbilidad en los países occidentales. En el pasado la información relacionada con esta alteración se ha derivado en gran medida de la observación clínica. La dificultad de realizar estudios prospectivos de los factores etiopatogénicos del cáncer de colon humano, hace necesario la inducción de neoplasias colónicas experimentales en animales con carcinógenos químicos.Estos estudios han aportado medios adicionales para investigar algunas de las características biológicas de estos tumores. La 1, 2-Dimetilhidracina es un carcinógeno efectivo y selectivo de colon en inyección subcutánea en la rata. Los tumores colónicos inducidos con DMH en roedores muestran remarcable semejanza histopatológica con la neoplasia humana.Diversas evidencias experimentales sugieren que la carcinogénesis incluye una serie de cambios secuenciales celulares con diferentes propiedades biológicas, bioquímicas y morfológicas respecto a las células normales.Estudios bioquímicos e histoquímicos, han demostrado que la transformación neoplásica de la mucosa colónica tratada con DMH está asociada con importantes cambios en la composición de los glicoconjugados y actividad de las glicosiltransferasas. Sin embargo, los métodos histoquímicos clásicos no permiten discriminar los diferentes carbohidratos que componen los glicoconjugados ni los cambios asociados a la transformación neoplásica. La aplicación de las lectinas en secciones de intestino grueso permite observar diversos patrones de localización celular y subcelular de los glicoconjugados del epitelio colónico.En la pasada década la posibilidad de realizar estudios citométricos en muestras parafinadas ha facilitado la realización de estudios prospectivos para conocer nuevos factores predictivos de la evolución de pacientes con cáncer colorrectal. El conocimiento de la cinética celular de los tumores colónicos y de la mucosa expuesta a la DMH en roedores mediante citometría de flujo, y de los glicoconjugados mediante lectinas pueden proporcionar claves en la patogenia del cáncer de colon y ayudar a una pronta detección de la transformación neoplásica.
  http://www.tesisenxarxa.net.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Molar enthalpies of sublimation of 1,2,4-, 1,2,3-, and 1,3,5-tri-hydroxy-benzene, were obtained from the temperature dependence of the vapor pressure measured by the transpiration method. The molar enthalpies of fusion and molar heat capacities of these compounds were measured by DSC. The measured data sets of vaporization, sublimation and fusion enthalpies were checked for internal consistency. Strength of the inter- and intra-molecular hydrogen bonding in di- and tri-hydroxy-benzenes have been assessed.
  Thermochim Acta. 01/2004; 415:35-42.