Article

Right axillary cannulation in the left thoracotomy for thoracic aortic aneurysm.

First Department of Surgery, Yamaguchi University School of Medicine, Ube, Japan.
The Annals of Thoracic Surgery (Impact Factor: 3.63). 08/2000; 70(1):311-3. DOI: 10.1016/S0003-4975(00)01382-5
Source: PubMed

ABSTRACT Perfusion from the femoral artery is commonly used in the open proximal method of performing distal aortic arch aneurysm repair or Stanford type B aortic dissection repair under circulatory arrest through left thoracotomy. However, it is associated with a significant risk of retrograde emboli or malperfusion, and with other problems including a restricted time of circulatory arrest to the brain and difficulties in de-airing from the arch branches and proximal ascending aorta. To overcome these problems, we developed a method of performing right axillary perfusion through left thoracotomy.

0 Bookmarks
 · 
67 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Aortik ark ameliyatları sırasında uygulanan beyin koruma-sına ilişkin fizyolojinin ve serebral hasarın anlaşılma düze-yindeki artış son 30 yılda koruyucu yöntemlerde önemli gelişmelere yol açmıştır. Hipotermi tüm mevcut beyin koruma yöntemlerinin en temel bileşenidir. Derin hipo-termik dolaşım arrestinin sağladığı şartlar altında rekons-trüksiyonun güvenle yapılması için gereken zamanın sınır-lı olduğu uzun süredir bilinmektedir. Tüm diğer yardımcı yöntemler, yani antegrad veya retrograd beyin perfüzyonu esas olarak dolaşım arrestine alternatif olarak veya güvenli dolaşım aresti süresini uzatmak amacıyla geliştirilmiştir. Retrograd ve bir ölçüde antegrad beyin perfüzyonu eklen-mesi ile bile "toplam beyin koruma zamanı"nı sınırlamak amacıyla ameliyatı hızlıca tamamlamak konusunda ciddi bir süre baskısı vardır. Aortik ark rekonstrüksiyonundaki cerrahi basamaklar bu temel gereksinime cevap olarak modifiye edilmiştir. Ameliyatın yürütülüşündeki deği-şiklikler perfüzyon için kullanılan arteriyel kanülasyon bölgelerini de içermektedir. Ark rekonstrüksiyonundaki yenilikçi adımlar ve perfüzyon yollarındaki değişiklikler eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir ve bunların her ikisi de bu karmaşık ameliyatların sonuçlarında iyileşme olması yönünde ilave bir etkide bulunmuştur. Aşağıdaki makalede bu yeniliklerin tarihsel açıdan bir özeti sunulmaktadır ve bunu takiben, bu yeniliklerin bazılarını içeren ve sürekli antegrad beyin perfüzyonu sağlayan ve beyin perfüzyonu-nun kesildiği süreleri neredeyse tamamen ortadan kaldıran ve halen arkus replasmanında kullandığımız bir teknik anlatılmaktadır. Anah tar söz cük ler: Aort, azalan; aortik ark; kardiyopulmoner baypas; merkezi sinir sistemi; hipotermi. Increasing understanding of the mechanisms of cerebral injury and physiology of brain protection during operations on the aortic arch has led to important developments of protective methods in the last 30 years. Hypothermia is the principal element of all current methods of brain protection. The limited time available for safe conduct of the reconstruction under the conditions provided by deep hypothermic circulatory arrest was appreciated early on. All other adjunctive methods, i.e. selective antegrade cerebral perfusion or retrograde cerebral perfusion were originally developed as an alternative to circulatory arrest or in an attempt to safely prolong the duration of the circulatory arrest. Even with the adjuncts of retrograde cerebral perfusion and to a lesser extent selective cerebral perfusion, there is a serious time pressure to complete the operation rapidly in order to limit the period of "total cerebral protection time". Surgical steps in the reconstruction of the aortic arch were modified in response to this essential requirement. The changes in the conduct of the operation also involved the sites of arterial inflow for perfusion. The innovative steps in the reconstruction of the arch and the changes in the perfusion routes occurred simultaneously and both had an additive effect in the improved outcome of these complex operations. The following is a synopsis of these innovations from a historical point of view followed by the description of our preferred current technique of arch replacement which incorporates some of these innovations and provides continuous antegrade cerebral perfusion and virtually eliminates any period of interruption of brain perfusion.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Disease of the ascending aorta is always a serious development in any patient. The nature of the ­disease and the severity of the particular disease will typically determine whether the patient will ultimately have to proceed with immediate ­surgical intervention or observation and medical management.
  01/2011: pages 123-144;
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Abnormalities in the aorta of patients with tetralogy of Fallot (TOF) can lead to aortic dilatation and aortic regurgitation. We report a six-year-old male with TOF with dysplastic aortic valve, severe aortic regurgitation, and aortic aneurysm involving the aortic root, ascending aorta, and the proximal aortic arch, who underwent TOF repair with aortic replacement up to the proximal aortic arch with a composite graft without circulatory arrest. 
  Journal of Cardiac Surgery 05/2011; 26(3):328-30. · 1.35 Impact Factor

Full-text (2 Sources)

Download
0 Downloads
Available from
Jan 2, 2015