Article

[Fractures of the edentulous atrophic mandible. Fracture management and complications].

Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinik für Wiederherstellende Chirurgie, Kantonsspital Basel, Spitalstrasse 21, CH-4031 Basel, Schweiz.
Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 08/2001; 5(4):227-32.
Source: PubMed

ABSTRACT BACKGROUND: With increasing atrophy, fractures of the edentulous mandible tend to have a higher incidence of nonunion. However, the connection between disturbances of bony consolidation and inadequate primary stability is often insufficiently discussed. FIXATION: Rigid internal fixation with 2.7 or now 2.4 AO compression and reconstruction plates is a safe procedure to achieve short-term rehabilitation in the mostly elderly patients by ensuring immediate function without intermaxillary fixation. With increasing atrophy, our concept suggests the use of stronger plates and fixation of screws in safe bony regions far from the fracture site. RESULTS AND DISCUSSION: This study reports the results of treatment of 40 fractures of the edentulous mandible in 25 patients from 1979 until 1996: 38 fractures (95%) showed primary healing, and only 1 nonunion was revealed after fracture of the plate. The criteria for choice of plates are discussed as well as fracture exposure and the question of primary and secondary bone grafting.

0 Bookmarks
 · 
171 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Mandibular fracture, specifically in the symphysis and body regions combined, is the most common facial fracture requiring hospitalization in North America. The primary treatment objective is to restore form and function by achieving anatomic reduction and placing fixation that eliminates mobility of the bone fragments. Several treatment options and surgical techniques are available for performing closed or open reduction. Special considerations are necessary when treating pediatric patients and fractures of the edentulous mandible. Complications relating to the tooth and denture-bearing regions of the mandible include infection, nonunion, and neurosensory changes.
  Oral and maxillofacial surgery clinics of North America 09/2013;
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje Glede na strokovno zavajajoč in žaljiv način pisanja v »Komentarju na članek Posebnosti zlomov obrazne-ga skeleta pri starostnikih« v 11.številki Zdravniškega vestnika iz l.2006 sem prisiljen nanj odgovoriti. Ko-mentator navaja načine zdravljenja poškodb obrazne-ga skeleta vseh starostnih obdobij, ki jih tudi slikovno dokumentira, žal pa so trditve brez podpore ustrezne literature, ki bi se nanašala na populacijo starostni-kov in njene posebnosti. Literatura je sicer navedena, vendar brez ustrezne citiranosti, hkrati pa obravnava v glavnem problematiko zlomov kondilarnega odrast-ka, prav tako pri vseh starostnih skupinah in ne po umestitvi v celotnem obraznem skeletu. Opisani načini zdravljenja na Oddelku za maksilofa-cialno in oralno kirurgijo celjske bolnišnice temeljijo na 25-letnih izkušnjah. 1 Pri tem moram poudariti, da pri poškodovancih starejše starostne skupine nismo imeli pomembnih med-in pooperativnih zapletov, pa tudi ne slabših rezultatov zdravljenja. Seveda pa smo pri operativnem zdravljenju upoštevali lastne izkuš-nje in uvedli tudi modificirane metode, ki so temeljile na izkušnjah z dobrimi rezultati naših bolnikov. Tako predvsem pri starostnikih odklanjamo vsako invaziv-no operativno tehniko, kot npr. ekstraoralne pristo-pe do zloma oziroma rez od ušesa do ušesa, kot to priporoča komentator. Ta rez je upravičen pri multi-plih poškodbah. Tako težkih poškodb, ki bi opraviče-vale omenjeni dostop, pri starostnikih v zadnjih 25 letih v naši ustanovi nismo imeli, zato ta pristop v pri-spevku ni bil omenjen. Žal nisem imel možnosti sočasnega odgovora v isti številki Zdravniškega vestnika, kljub temu pa bom sku-šal po delih odgovoriti na razhajajoča se mnenja. Bistvena sta mehanizem poškodbe in fizična sposob-nost poškodovanca, na kar je komentator povsem po-zabil. Zlomi maksile Iz izkušenj nam je znano, kakšne poškodbe zgornje čeljustnice dobi starostnik, kar si lahko predstavlja-mo, ko razčlenimo mehanizem poškodbe. Na podla-gi tega se tudi odločimo, katere rentgenske preiskave so potrebne. Zavedati se moramo, da so CT preiskave izredno drage in jih zato ne bomo zahtevali v vsakem primeru, kot priporoča komentator. Ne nazadnje bi navedel podatke obremenitve z RTG žarki, ki znašajo pri RTG posnetku po Watersu 0,005 do 0,025 mSv, pri CT pa 0,45 do 1,6 mSv. Cena RTG po Watersu je 12,85 EUR in CT od 122,40 do 244,80 EUR, kar tudi ni zanemarljivo. Zato menim, da je neupravičena uporaba CT pri vseh poškodbah maksile. Prav tako je mnogo večji odme-rek obsevanja pri sicer jasni klinični diagnozi, podpr-ti s klasično RTG sliko, nedopusten in za bolnika škod-ljiv. V prispevku so opisane indikacije in kontraindikacije tako za konzervativno kakor tudi za operativno zdrav-ljenje zlomov maksile pri starostnikih. Prav tako so omenjene prednosti enega v primerjavi z drugim na-činom zdravljenja. 2 Pri počeni maksili, ki je popolno-ma čvrsta, pa ni potrebno nobeno zdravljenje, ampak samo mehkejša prehrana poškodovanca.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: An algorithm for the treatment of noncondylar mandibular fractures is presented based on outcomes from studies that have been performed during the past 30 years. It is designed to assist clinicians in formulating a treatment plan that can be expected to provide the patient with a predictable outcome.
  Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 12/2013; · 1.58 Impact Factor