Article

Screening adults for type 2 diabetes: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force.

Sheps Center for Health Services Research, 725 Airport Road, CB # 7590, Chapel Hill, NC 27599-2949, USA.
Annals of internal medicine (Impact Factor: 16.1). 03/2003; 138(3):215-29.
Source: PubMed

ABSTRACT Type 2 diabetes mellitus is associated with a heavy burden of suffering. Screening for diabetes is controversial.
To examine the evidence that screening and earlier treatment are effective in reducing morbidity and mortality associated with diabetes.
MEDLINE, the Cochrane Library, reviews, and experts, all of which addressed key questions about screening.
Studies that provided information about the existence and length of an asymptomatic phase of diabetes; studies that addressed the accuracy and reliability of screening tests; and randomized, controlled trials with health outcomes for various treatment strategies were selected.
Two reviewers abstracted relevant information using standardized abstraction forms and graded articles according to U.S. Preventive Services Task Force criteria.
No randomized, controlled trial of screening for diabetes has been performed. Type 2 diabetes mellitus includes an asymptomatic preclinical phase; the length of this phase is unknown. Screening tests can detect diabetes in its preclinical phase. Over the 10 to 15 years after clinical diagnosis, tight glycemic control probably reduces the risk for blindness and end-stage renal disease, and aggressive control of hypertension, lipid therapy, and aspirin use reduce cardiovascular events. The magnitude of the benefit is larger for cardiovascular risk reduction than for tight glycemic control. The additional benefit of starting these treatments in the preclinical phase, after detection by screening, is uncertain but is probably also greater for cardiovascular risk reduction.
The interventions that are most clearly beneficial during the preclinical phase are those that affect the risk for cardiovascular disease. The magnitude of additional benefit of initiating tight glycemic control during the preclinical phase is uncertain but probably small.

1 Follower
 · 
80 Views
  • Source
  • Source
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Diabetes vormt een belangrijk maatschappelijk probleem, dat steeds groter wordt. Vooral het aantal mensen met diabetes type 2 neemt sterk toe, en niet alleen in Nederland. Deze toename is zorgelijk en reden voor aandacht vanuit het beleid. In de preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 formuleerde het ministerie van VWS een langetermijnvisie op de preventie van diabetes, voor de periode 2005 tot 2025. Daarbij werden forse ambities geformuleerd ten aanzien van de beperking van de groei van het aantal mensen met diabetes tussen 2005 en 2025, en het percentage diabetespatienten zonder complicaties in 2025. Om de omstandigheden en randvoorwaarden te creeren die vereist zijn voor het realiseren van de ambities en het vormgeven van de programmatische aanpak van diabetes is begin 2007 in het kabinet besloten om een Actieprogramma Diabetes te laten ontwikkelen. De Nederlandse Diabetes Federatie is gevraagd om dit Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) vorm te geven en te coordineren. Het ontwerp van dit programma is in februari 2009 aan de minister aangeboden. Aan het RIVM is gevraagd om een rol te spelen in de voorbereiding, voortgang en toetsing van het NAD. Daartoe heeft het RIVM de bestaande kennis op het terrein van preventie en zorg in brede zin geanalyseerd en geintegreerd, en werden toekomstige ontwikkelingen verkend. Een deel van de resultaten zijn eerder in enkele deelrapporten van het RIVM gepubliceerd. In dit rapport is de informatie uit deze eerdere deelrapporten geactualiseerd, geintegreerd en voorzien van (beleids)aanbevelingen. Daarnaast biedt het rapport ook aanknopingspunten voor de programmatische aanpak van andere chronische ziekten.
    Edited by C.A. Baan, G.G. Schoemaker, 05/2009; RIVM., ISBN: 978-90-6960-226-4

Full-text (2 Sources)

Download
5 Downloads
Available from
Sep 2, 2014