Article

The role of rhinitis in chronic otitis media

Otorhinolaryngology Division, University of São Paulo Hospital, Brazil.
Otolaryngology Head and Neck Surgery (Impact Factor: 1.72). 02/2003; 128(1):27-31. DOI: 10.1067/mhn.2003.53
Source: PubMed

ABSTRACT We investigated the role of allergic rhinitis in chronic otitis media (otitis media with effusion [OME] and chronic perforation of the tympanic membrane) in São Paulo, Brazil and whether there is any association between these diseases.
We studied 51 patients followed in the otologic group of the Otorhinolaryngology Division of the University of São Paulo Hospital. The patients were divided into 3 groups: allergic rhinitis, nonallergic rhinitis with eosinophils syndrome (NARES), and patients with types of rhinitis or without rhinitis. We analyzed the age, gender, intensity of the nasal disease, surgical procedure, and surgical results in each group.
We found about 50% of patients presenting with nasal disease and nasal eosinophilia (33.33% of allergic and 15.69% of NARES).
Nasal disease has an impact on otologic middle ear disease, considering that the normal nasal mucosa do not have eosinophils.

0 Bookmarks
 · 
84 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: 199 Inleiding Otitis media met effusie (OME) wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van vloeistof in het middenoor zonder verschijnselen van een acute middenoorontste-king. Bij het ontstaan van OME kunnen vele factoren een rol spelen. OME kan spontaan ontstaan als gevolg van het onvoldoende functioneren van de buis van Eustachius of als complicatie bij een acute otitis media. Als predisponerende factoren kunnen anatomische afwijkingen (zoals een gespleten gehemelte en een ver-groot adenoïd), immuundeficiënties, expositie aan sigarettenrook en een genetische aanleg voor OME (zoals bij het syndroom van Down) genoemd worden. 1 Ongeveer 90% van de kinderen maakt voor de school-gaande leeftijd (tussen 6 maanden en 4 jaar) wel eens een periode van OME door. Vaak treedt spontaan her-stel binnen 3 maanden op, maar bij ongeveer 33% van de kinderen recidiveert het ziektebeeld. Bij 5 tot 10% van de episodes duurt de OME langer dan een jaar. 1 Het gehoorverlies dat optreedt bij OME kan leiden tot vertraging van de taal-en spraakontwikkeling en tot vermindering van de kwaliteit van leven. Dit bena-drukt het belang van een goede diagnostiek en behan-deling van OME. De huidige behandeling van een chronische of recidi-verende OME bestaat onder andere uit antibiotische therapie, adenotomie en het plaatsen van trommel-vliesbuisjes. Er is weinig bekend over de factoren die de uitkomst op langere termijn bepalen. Er wordt gezocht naar preventieve maatregelen als aanvulling op de reguliere behandeling van OME. In dit licht wordt al langere tijd onderzoek verricht naar de mogelijke rol van een onderliggend allergisch reactiemechanisme. De vraag is of preventieve maatregelen, die bij allergi-sche ziektebeelden zoals eczeem, rhinitis en astma wor-den toegepast, ook het beloop van OME gunstig kun-nen beïnvloeden. Allergische ontstekingsparameters bij OME
 • Source
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Nasal allergy seems to be one of the important causes of chronic secretory otitis media (SOM) in children and adults. Chronic SOM is unequivocally related to disturbed function of the eustachian tube, which facilitates communication of the middle ear with the nasopharynx, nasal cavity, and indirectly with paranasal sinuses. The most serious consequences of chronic SOM are decreased elasticity of the tympanic membrane and hearing impairment. Allergic reactions in the nasal mucosa leading to release of various mediators result in development of three types of nasal response characterized predominantly by nasal obstruction. Eustachian tube functions can be affected directly by the mediators released in the nasal mucosa or indirectly by the nasal obstruction. Nasal challenges with allergens performed by rhinomanometry, combined with tympanometry and eventually audiometry, may be a useful diagnostic supplement for this disorder.
  Current Allergy and Asthma Reports 03/2009; 9(2):107-113. DOI:10.1007/s11882-009-0016-3 · 2.45 Impact Factor

Full-text (2 Sources)

Download
11 Downloads
Available from
May 16, 2014