Article

Difficult tracheal intubation is more common in obese than in lean patients.

Department of Anesthesia and Intensive Care, Bichat Claude-Bernard Hospital, Paris, France.
Anesthesia & Analgesia (Impact Factor: 3.42). 08/2003; 97(2):595-600, table of contents.
Source: PubMed

ABSTRACT Whether tracheal intubation is more difficult in obese patients is debatable. We compared the incidence of difficult tracheal intubation in obese and lean patients by using a recently validated objective scale, the intubation difficulty scale (IDS). We studied 134 lean (body mass index, <30 kg/m2) and 129 obese (body mass index, >or=35 kg/m2) consecutive patients. The IDS scores, categorized as difficult intubation (IDS >or=>5) or not (IDS <5), and the patient data, including oxygen saturation (SpO2) while breathing oxygen, were compared between lean and obese patients. In addition, risk factors for difficult intubation were determined in obese patients. The IDS score was >or=5 in 3 lean and 20 obese patients (P = 0.0001). A Mallampati score of III-IV was the only independent risk factor for difficult intubation in obese patients (odds ratio, 12.51; 95% confidence interval, 2.01-77.81), but its specificity and positive predictive value were 62% and 29%, respectively. SpO2 values noted during intubation were (mean +/- SD) 99% +/- 1% (range, 91%-100%) and 95% +/- 8% (range, 50%-100%) in lean and obese patients, respectively (P < 0.0001). We conclude that difficult intubation is more common among obese than nonobese patients. None of the classic risk factors for difficult intubation was satisfactory in obese patients. The high risk of desaturation warrants studies to identify new predictors of difficult intubation in the obese. IMPLICATIONS: We report a difficult intubation rate of 15.5% in obese patients and 2.2% in lean patients. None of the risk factors for difficult intubation described in the lean population was satisfactory in the obese patients. We also report a high risk of desaturation in obese patients with difficult intubation.

0 Bookmarks
 · 
115 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the effect of ultrasound-guided peripheral venous catheterisation in patients where difficulty was experienced in peripheral venous catheterisation. The study was conducted in the emergency department at a university hospital in İzmir Turkey. After obtaining institutional review board approval and written informed consent, 60 patients with a history or suspicion of difficult cannulation were enrolled with 30 patients in traditional and 30 in ultrasound group. In the ultrasound group, peripheral intravenous catheterisation was performed using a portable ultrasound device with 13.5 MHz ultrasound probe and 20 gauge intravenous catheter. The success rate of peripheral venous catheterisation was 30% in the control group and 70% in the treatment group. The success rate was significantly higher among the treatment group. The mean intensity of felt pain was 6.00 ± 1.98 in the control group and 4.77 ± 1.74 in the treatment group. The mean intensity of felt pain was significantly lower in the treatment group. The state of chronic disease affected the success rate in patients in the treatment group.
  International Emergency Nursing 08/2014; · 0.72 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Projekt handledare Ulrica Nilsson Docent, Leg. ssk, & forskningshandledare ANIVA-kliniken / Vårdvetenskapligt forskningscentrum Universitetssjukhuset Örebro ulrica.nilsson@orebroll.se Inledning Luftvägsbedömning är bland de första åtgärderna anestesi personal utför på patienter inför planerad operation. En väl genomtänkt preoperativ bedömning av luftvägen inför operation av obesitas patienter är av stor betydelse för den som ger anestesi såväl för patienten som skall genomgå en operation. Handläggningen av fri luftväg inför anestesi varierar vid varje opererande klinik. I Sverige finns ännu inga nationella riktlinjer vad beträffar luftvägsbedömning inför anestesi av obesitas patienter utan lokalt upprättade riktlinjer och handlingsplaner är vägledande. Man överlåter till tjänstgörande anestesiolog att avgöra om patienten är lämplig för anestesi. Bakgrund Obesitas Fetma eller obesitas som är den medicinska benämningen på svår eller mycket svår övervikt och anses vara en av vår tids mest ökande folkhälsosjukdomar. Obesitas anses föreligga när BMI (Body Mass Index) = kroppsvikt (kg)/(kroppslängd)(m 2) är >30 kg.m 2 Världshälsoorganisationen, WHO, har klassificerat gränsvärderna för obesitas i förhållande till hälsoriskerna och vid BMI över 30 påbörjar redan måttligt ökande hälsorisker som bland annat hjärtkärl sjukdomar och diabetes (1). De vanligaste orsakerna till övervikt kan ofta härledas till vår genetik, livstidsvanor, psykisk sjukdom eller känslomässiga problem eller beroende på sjukdom som hypothyreos, cushings syndrom eller depression (4). Fetma är ett ökande hälsoproblem i Sverige. Studier visar att antalet med måttlig till svår fetma (BMI >35 kg/m2) i åldern 18-60 år stadigt ökar (5). Studier har visat att det bästa behandlingsalternativet mot ökande övervikt relaterat till hälsorisker som diabetes och hjärtkärlsjukdomar är att erbjuda patienter operation enligt Gastric by pass (2,3). Enligt socialstyrelsens utförs ca 1500 obesitas kirurgiska ingrepp på ett 30-tal kliniker i Sverige (6). Vidare att en större andel kvinnor än män opereras för övervikt trots att männen har lika stort behov av kirurgiskt ingrepp, vilket förklaras med att kvinnor oftare söker hjälp för sin övervik (7).
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The major responsibility of anaesthesiologist is to maintain adequate gas exchange in his patients in all circumstances and this require that patency of upper airway is constantly maintained. Problems with upper airway management are among the most frequent causes of anaesthetic mishaps. Using intubation difficulty scale (IDS) we made an attempt to objectively assess the predictors of difficult intubation. We assessed classical bedside tests such as modified Mallampati test, Thyromental distance test and also neck extension test.
  Journal of clinical and diagnostic research : JCDR. 07/2014; 8(7):GC01-3.

Full-text (2 Sources)

Download
93 Downloads
Available from
May 26, 2014