Vladimir Zaitsev

Theoretical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry