Dorota Kilańska

Medical Science Nursing

PhD, MSc, RN,
2.32

Publications

 • Source
  Dorota Kilańska · Andreas Xyrichis · John Brennan · Sylvia Gomez · Paul De Raeve ·

 • Source
  Dorota Kilańska · Andreas Xyrichis · Sylvia Gomez · Paul de Reave ·

 • Source
  Dorota Kilańska ·
  [Show description] [Hide description]
  DESCRIPTION: Powszechnie wiadomo, że opieka pielęgniarska stanowi nieodłączny element systemu opieki zdrowotnej. Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej szczególne znaczenie ma odpowiednia obsada pielęgniarska. Pochodząca z lat siedemdziesiątych definicja odpowiedniej obsady kadry medycznej brzmi: „właściwa liczba i rodzaj członków personelu medycznego odpowiadająca aktualnym zapotrzebowaniom na świadczenia opieki zdrowotnej” (Giovannetti 1978, MCGillis Hall 2005). (...) Kovner i Gergen (1998) dowiedli, że istnieje ścisły związek pomiędzy liczbą wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek przypadającą na jednego pacjenta dziennie a liczbą przypadków występowania zakażeń dróg moczowych, zapaleń płuc, zakrzepic oraz infekcji dróg oddechowych po przebyciu poważnej operacji. (...)
 • Source
  Dorota Kilańska ·
  [Show description] [Hide description]
  DESCRIPTION: Description of the activities carried out by the Polish Nurses Association, nurses in Poland, concerning the implementation of ICNP (R) in Poland.
 • Source
  Dorota Kilańska ·
  [Show description] [Hide description]
  DESCRIPTION: The functioning of the Electronic Patient Record requires the existence of an ICT infrastructure (rail services) independent of the healthcare facilities created by national (public and private) or regional institutions. Access to the data is typically through a patient’s internet account. The International Classification for Nursing Practice ICNP® is an international standard for the reference terminology used in Nursing and an integral part of the global information infrastructure of health care, the description of nursing practices and the creation of health policy, whose aim is to improve health care around the world. Although it has been specified that the student should know and apply the nursing diagnosis classifications at the first level of training knowledge and skills, the name of the classification is not stated, which frees its interpretation and application, and raises the danger that the classification taught is the one that the teacher is most familiar with and not the one necessarily recommended by the WHO, ICN, PTP or the NRPiP Classification of the ICNP. For the purposes of the study, a questionnaire consisting of 15 questions concerning the implementation of the teaching classifications was developed (Annex 1). The questionnaire addressed the one-year introduction of the ICNP Classification in teaching, as well as the number of students who received information during lectures, or had the opportunity to work with the ICNP in exercises, seminars and classes.
 • Source
  Dorota Kilańska · Andreas Xyrichis · John Brennan · Sylvia Gomez · Paul De Raeve ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This presentation will showcase the achievements of ENS4Care (www.ens4care.eu), a project funded by the EU for 2 years from December 2013 to engage social and health care practitioners in collaboratively addressing challenges arising from the ageing population and accompanying increase in the numbers of people living with long­term conditions and non­communicable and chronic disease in many parts of Europe. The International Federation of Social Workers (IFSW) is one of 24 European partners in the project which includes representatives from civil society, academia, social and health care professionals, researchers, regulators, trade unions and industry, led by the European Federation of Nurses (EFN), working together to develop evidence based guidelines for eHealth social and nursing care services. Guidance produced by the project focuses on healthy lifestyles and prevention, early intervention and integrated care and highlights the need for skills development for advanced roles such as those concerned with the protection of children and vulnerable adults, social and nurse prescribing and the urgent need to replace institutional service models with those that prevent illness and disability occurring and promote self­directed care and interdependence, realising the benefits of telecare, eHealth and other technological developments. The eHealth guidance that is being developed by the ENS4Care project will put up to date information at the fingertips of service users, carers and those professionals supporting them about the merits of different treatment options and the availability of specialised equipment that may enhance their well­being and keep them safe, enabling them retain or regain control over the services they are receiving and live as independently as possible.
  Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources, Luxemburg; 07/2015
 • Source
  Dorota Kilańska · Andreas Xyrichis · Sylvia Gomez · Paul de Reave ·

 • Dorota Kilańska · Lidia Niemiec · Beata Brosowska ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: STRESZCZENIE Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową, jaką najczęściej stanowi ostra białaczka limfoblastyczna, to wyzwanie dla profesjonalistów, zwłaszcza pielęgniarek. Pielęgniarki są najbliżej pacjenta, dlatego ich systematyczna i planowa praca, transparentna w działaniu dla wszystkich uczestników zespołu terapeutycznego, to warunek niezbędny do osiągnięcia jak najwyższej jakości opieki. Służy temu praca metodą procesu pielęgnowania, która nie tylko porządkuje zarządzanie opieką, ale i umożliwia systematyczną ewaluację jej wyników. Wkład pielęgniarek w proces terapeutyczny staje się widoczny. Niekwestionowaną zaletą jest stosowanie w procesie pielęgnowania standardów, takich jak klasyfikacja. Terminologia referencyjna klasyfikacji ICNP® pozwala na jednolite rozumienie wykonywanych czynności, zapewnia ich transparentność oraz dostępność do opieki we właściwym czasie i miejscu, aby jak najlepiej pomóc małym pacjentom. ABSTRACT Care for child diagnosed with neoplasm disease among which the acute lymphoblastic leukemia is the most common illness, is a challenge for professionals. Nurses who managing the symptoms are always forefront. Persistent work of nurses, who using Nurses Care Plans makes transparency in activity for everyone in therapeutic team and is the necessary factor for achievement of the highest quality of care. Not only does the work using the Nursing Process order the care management but gives also possibilities of systematic evaluation its outcomes. It shows the nurse contribution in therapeutic process. Therefore the unquestionable advantage is using in nursing process standards in managing care such as classifications. The reference terminology which is available in ICNP® allows to understand all actions and interventions in the same way and help nurses with providing right care in the right place to help the little patients.
 • Dorota Kilańska · Lidia Niemiec · Beata Brosowska ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: STRESZCZENIE Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową, jaką najczęściej stanowi ostra białaczka limfoblastyczna, to wyzwanie dla profesjonalistów, zwłaszcza pielęgniarek. Pielęgniarki są najbliżej pacjenta, dlatego ich systematyczna i planowa praca, transparentna w działaniu dla wszystkich uczestników zespołu terapeutycznego, to warunek niezbędny do osiągnięcia jak najwyższej jakości opieki. Służy temu praca metodą procesu pielęgnowania, która nie tylko porządkuje zarządzanie opieką, ale i umożliwia systematyczną ewaluację jej wyników. Wkład pielęgniarek w proces terapeutyczny staje się widoczny. Niekwestionowaną zaletą jest stosowanie w procesie pielęgnowania standardów, takich jak klasyfikacja. Terminologia referencyjna klasyfikacji ICNP® pozwala na jednolite rozumienie wykonywanych czynności, zapewnia ich transparentność oraz dostępność do opieki we właściwym czasie i miejscu, aby jak najlepiej pomóc małym pacjentom. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 81–86 Słowa kluczowe: klasyfikacja; proces pielęgnowania; planowanie opieki; białaczka limfoblastyczna; chemioterapia; dziecko ABSTRACT Care for child diagnosed with neoplasm disease among which the acute lymphoblastic leukemia is the most common illness, is a challenge for professionals. Nurses who managing the symptoms are always forefront. Persistent work of nurses, who using Nurses Care Plans makes transparency in activity for everyone in therapeutic team and is the necessary factor for achievement of the highest quality of care. Not only does the work using the Nursing Process order the care management but gives also possibilities of systematic evaluation its outcomes. It shows the nurse contribution in therapeutic process. Therefore the unquestionable advantage is using in nursing process standards in managing care such as classifications. The reference terminology which is available in ICNP® allows to understand all actions and interventions in the same way and help nurses with providing right care in the right place to help the little patients.
 • Source
  Dorota Kilańska ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Integrated care is essential to ensuring optimal outcomes are achieved for EU citizens and especially those burdened with chronic disease and complex care needs and who require attention from a range of professionals from primary and secondary health and social care sectors. EHealth is a key enabler for Integrated Care, used here to refer to the management and delivery of health services so that citizens receive a continuum of preventive and curative services, according to their needs across different levels of the health system.
  The 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services. Person-oriented Health Promotion in a Rapidly Changing World: Co-production - Continuity - New Media & Technologies, http://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/IC_Abstractbooks/Abstractbook_2015_Oslo.pdf; 06/2015
 • Source
  Dorota Kilańska ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Introduction: Integrated care is essential to ensuring optimal outcomes are achieved for EU citizens and especially those burdened with chronic disease and complex care needs and who require attention from a range of professionals from primary and secondary health and social care sectors. eHealth is a key enabler for Integrated Care, used here to refer to the management and delivery of health services so that citizens receive a continuum of preventive and curative services, according to their needs over time and across different levels of the health system. Purpose & Methods: The purpose of this presentation is to report on the work of the Integrated Care work stream, as part of the Thematic Network ENS4Care. This work builds on the results of an EU wide survey undertaken using a semi-structured questionnaire and administered online. Responses to closed questions were analyzed using descriptive statistics. Analysis of responses to open questions followed a content analysis approach. Results: Analysis of the evidence collected, and the extrapolation of the key elements of the practice examples amassed, pointed towards a four-stage deployment pathway consisting of planning, implementation, evaluation and elaboration processes influenced by cross-cutting structural and procedural factors. This presentation outlines the key steps and considerations for the design and delivery of eHealth services for Integrated Care at different levels of deployment. Conclusions: The guideline deployment pathway that is detailed here is targeted at a range of stakeholders with an interest in eHealth services and is designed to be transferable across EU countries. It is of interest to policy-makers, health professionals, citizens, patients and industry who have a role in the design or deployment of eHealth services for Integrated Care at local, regional, national and EU level. Keywords: nursing, continuity of care, IT
  13th Med-e-Tel Conference in Luxembourg. THE INTERNATIONAL eHEALTH, TELEMEDICINE AND HEALTH ICT FORUM For Education, Networking and Business, http://www.medetel.eu/download/2015/parallel_sessions/presentation/day2/INTEGRATED_CARE_AND_ITs_SOLUTIONS.pdf; 04/2015
 • Source
  Dorota Kilańska · Andreas Xyrichis · Sylvia Gomez · Paul de Reave ·

 • Source
  Dorota Kilańska ·

  Med-e-Tel 2015 Conference, Luxemburg 20-14 April 2015; 04/2015
 • Source
  Dorota Kilańska · Paul de Reave ·

 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Introduction to the practice of nursing reference terminology organizes and unifies that practice. It helps within the meaning of nursing diagnoses and interventions. The reference Terminology supports the work using of the nursing process. Implementation, in the process of nursing, the International Classification for Nursing Practice (ICNP) will help implement an electronic patient record (EHR) for nurses. Visibility the work of the nurses its importance for the therapeutic process, it is a milestone in the health system. For documenting nursing phenomena is also necessary to indicate the International Minimum Data Set for Nursing — INMS. This allows to analyze and evaluate the practice. Working by the nursing process in the Primary Health Care (PHC) is a challenge due to the nature of the practice. The time that nurses can spend with patients also allows the evaluation of the care plan. It is an essential part of preparing a patient for self-care capacity the family context in nursing care.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Implementing the nursing process in the environment requires systematic planning and evaluation of the results of the individual care plan and caregivers in the context of nursing care capacity of the family. The aim is to prepare basic carers to care and/or client/patient to self-care. Use in nursing, care planning stage, the International Classification for Nursing Practice (ICNP) allows you to implement the reference terminology for the electronic patient record (EHR). The next step is to analyze the records for statistical purposes and standardisation care plans based on their performance. It also allows the evaluation of the contribution of nurses in the therapeutic process and the availability of health care services performed by this group of professionals.
 • Source
  Dorota Kilańska ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dlaczego – pytamy dr DOROTĘ KI-LAŃSKĄ z UM w Łodzi, eksperta Euro-pejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielę-gniarek (EFN). Ponieważ jest to właściwy kierunek. Do-świadczenia krajów, które w latach 70. dały pielęgniarkom to uprawnienie, pokazują, że jest to korzystne dla pacjentów i dla pie-lęgniarek. Kiedy w 2011 r. Polskie Towarzy-stwo Pielęgniarskie podjęło temat, nie było dobrej aury do wprowadzenia recept pielę-gniarskich. Dziś sytuacja dojrzała. Jakie procesy zapoczątkuje ustawa? Recepty pielęgniarskie powinny być po-wiązane z odrębnym kontraktowaniem usługi z NFZ. Wypisywać je mogą pielę-gniarki, które są do tego przygotowane, mające co najmniej 4-letnie doświadcze-nie zawodowe i ukończone stosowne kur-sy (tak jest w Irlandii). Kurs nie powinien być płatny, a jego absolwenci powinni zo-stać zarejestrowani i mieć aktualizowany certyfikat. Wypisywanie leków powinno być monitorowane (jak np. w Hiszpanii). Doświadczenia zagraniczne pokazują też, że niezbędna jest kadra, która przygotuje i poprowadzi odpowiednie szkolenia za-kończone egzaminem potwierdzającym kompetencje i będzie nadzorować proces w praktyce. W treści kursu powinny być mocno akcentowane interakcje lekowe. Czy uprawnienie jest w interesie pielę-gniarek? Obawiają się one odpowiedzial-ności… Według badań prowadzonych na UM w Poznaniu 90 proc. pielęgniarek pod nieobecność lekarzy leczy pacjentów na dyżurach w szpitalach. Przyznają się do Recepta pielęgniarska W lipcu br. parlament przyjął ustawę dającą pielęgniarkom pra-wo wypisywania recept*. Od 2016 r. pielęgniarki z tytułem ma-gistra będą mogły samodzielnie ordynować niektóre leki, zaś z tytułem licencjata, na zlecenie lekarza wypisywać recepty po-wtórne. Regulacja ta spotkała się z protestem środowiska pielę-gniarskiego, ale Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest rzecznikiem tego uprawnienia. modyfikowania dawki leku lub samo-dzielnego podawania leków bez zlecenia lekarskiego. Znany jest przypadek, że pie-lęgniarka nie podała pacjentce błędnie przepisanego leku i uchroniła ją przed zgonem; miała z tego powodu sporo kło-potów. Tak więc to, co jest dość powszech-ne, choć nielegalne, stanie się uprawnie-niem pielęgniarek z odpowiednimi kom-petencjami. To jest chyba w ich interesie, prawda? Pielęgniarka rozpoznając stan pacjenta stawia diagnozę pielęgniarską i ponosi odpowiedzialność za plan opieki i wyniki. Każda nasza czynność wiąże się z odpo-wiedzialnością. Badania naukowe z USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii nie wykazują, że pielęgniarki stosowały leczenie inne niż zaproponowałby lekarz. W 2009 r. poza wymienionymi receptę pielęgniarską mają m.in.: Australia, Dania, Hiszpania, Ho-landia, Kanada, Nowa Zelandia, RPA czy Szwecja. A jak skorzysta na tym pacjent? Pielęgniarka pełni m.in. funkcję edu-kacyjną, czyli powinna przygotować pa-cjenta do leczenia. Tymczasem polskiej pielęgniarce często nie wolno informo-wać pacjenta np. o skutkach ubocznych leku, toteż nie może on odpowiednio na nie reagować. Nierzadko powoduje to komplikacje i np. niepotrzebne zgłosze-nia do SOR. Mówiąc o korzyściach i zagrożeniach warto posługiwać się nie intuicją, ale wynikami badań naukowych. Nie znam badań, które dowodzą, że wypisywanie recept przez pielęgniarki niesie zagroże-nia dla pacjentów. Szwedzkie badanie z 1995 r. potwierdziło, że poprawia to st a nda rdy opiek i nad pacjent a m i
 • Source
  Dorota Kilańska ·

 • Source
  Dorota Kilańska · Paul de Reave ·

 • Source
  Dorota Kilańska ·

  International Council of Nurses / Polish Nurses Association edited by International Council of Nurses, 10/2012; International Council of Nurses., ISBN: 978-92-95065-80-2

15 Following View all

17 Followers View all